Zdraví a nemoci
Santé et maladies

 

Otázky v sekci francouzština online slouží online lektorům jen jako náměty pro vedení konverzace nebo doučování na dané téma. Není nutné, ani žádoucí se držet jejich přesného znění a pořadí, naopak. Každá otázka se dá rozvinout v delší rozhovor dle Vaší potřeby, přání, zájmu a jazykové úrovně

1. Qu'est-ce que tu fais pour être en bon santé ?
1. Co děláš pro své zdraví?
2. Qu'est-ce que tu devrais faire pour sa santé encore plus et pourqoui tu ne le fais pas ?
2. Co bys měl ještě dělat pro své zdraví a proč to neděláš?
3. Qu'est-ce que tu penses de l'importance des facteurs suivants à la santé: nourriture, mouvement, psychique, génétique ?
3. Co si myslíš o významu následujících faktorů na zdraví člověka:
Strava, pohyb, psychika, genetika?
4. Nomme les maladies que tu connais et que tu sais d’elles ? Comment elles se manifestent, comment elles se transmettent, commet on les soignent, quels risques elles apportent ?
4. Vyjmenuj nemoci, které znáš a co o nich víš? Jak se projevují, jak se léčí, jak se přenáší, jak jsou nebezpečné?
5. Quels types de spécialisation médicales tu connais ? De qoui elles s'occupent ?
5. Jaké lékařské specializace znáš a čím se zabývají?
6. Où on peut se faire soigner (cabinet de consultation, policlinique, hôpital) ?
6. Kde všude se dá léčit (ordinace, poliklinika, nemocnice)?
7. Nomme le personnel que tu peut y rencontrer (infirmière, médecin, médecin-chef, garçon d'hôpital)
7. Vyjmenuj personál, se kterým se můžeš setkat (sestra, lékař, primář, nemocniční zřízenec)
8. Qu’est-ce qu’il nous attend dans le cabinet de consultation ou à l’hopital (décris des examples concrets – « je dois prendre un rendez-vous, j’attends l’infirmière, etc. »)
8. Co všechno Tě může čekat v ordinaci nebo v nemocnici (popiš na konkrétních příkladech – „musím se objednat, čekám až přijde sestra atd.“)
9. Qu’est-ce que tu aime et qu’est-ce qui te gêne sur la Santé publique tchèque ? As-tu de comparaison avec l’étranger ?
9. Co Ti se Ti líbí a co Ti vadí na českém zdravotnictví? Máš srovnání se zahraničím?
10. Comment la Santé publique tchèque a changé depuis 1989 ?
10. Co se změnilo v českém zdravotnictví od roku 1989?
11. Qu’est-ce que tu changerais dans notre système de santé et comment ? Qu’est-ce que tu penses de coparticipation du patient au payment des frais ?
11. Co bys změnil na našem zdravotním systému a jak? Co říkáš spoluúčasti pacienta na hrazení nákladů?
12. Essaie de nommer tous ce que l’État doit payer lorqsue tu tombes malade avec l’angine ?
12. Zkus vyjmenovat, co všechno musí stát zaplatit, když onemocníš angínou.

 

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz