Youth unemployment still high

HED: Nezaměstnanost mladých je stále vysoká

With few new jobs being created, recent graduates struggle to make ends meet
DEK: V době nedostatku nových pracovních míst čelí absolventi špatnému finančnímu ohodnocení

Autor: Cat Contiguglia
S přispěním Kláry Jiřičné

When it was time to enroll in high school, Oldřich Panovský had already decided he wanted to go into carpentry, but his mother wasn't quite so sure about his chosen career path.

Když nastal čas přihlásit se na střední školu, Oldřich Panovský už byl rozhodnutý, že půjde na tesařinu, ačkoli jeho matka si výběrem budoucí kariéry tak jistá nebyla.

"My mom was a doctor and an engineer, so she made me go to a rather famous and well-known school for graphic design," he said.

„Moje máma byla doktorka a inženýrka, a tak mě nutila jít na docela prominentní a známou školu grafického designu,“ říká Oldřich Panovský.

Despite the best intentions, the now 28-year-old Panovský hasn't been able to find a full-time job in graphic design since 2008, when the economic crisis first reared its head domestically.

I přes největší snahu dnes 28letý Panovský nebyl schopen najít práci na plný úvazek v oblasti grafického designu od roku 2008, kdy se ekonomická krize u nás poprvé projevila.

Panovský's fate is shared by hundreds of youth who are among the country's hardest-hit as the unemployment rate continues to climb, hitting a high of 9.6 percent in December.

Osud Panovského sdílí stovky mladých lidí, kteří patří k těm, co krize postihla velmi tvrdě se stále rostoucí nezaměstnaností, jež v prosinci dosáhla na 9,6 %.

"I would change everything I've done since I was 15 years old," Panovský said, after describing months of sending between five and 10 applications a day for graphic design positions, only to be forced to take temporary minimum-wage jobs like lifting furniture and selling ice cream. He finally found a full-time job weeks ago as a teacher's assistant in a school for special-needs children.

„Změnil bych všechno, co jsem dělal od 15 let,“ řekl Panovský, poté co popsal měsíce, kdy marně rozesílal denně 5 až 10 žádostí o práci v grafickém designu, a tak musel brát krátkodobé práce za minimální odměnu jako stěhování nebo prodávání zmrzliny. Nakonec našel práci na plný úvazek jako asistent učitele ve škole pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

According to the latest data from the Czech Statistical Office for the third quarter of 2010, unemployment is 20.5 percent among 15- to 24-year-olds and 14.2 percent among 25- to 29-year-olds.

Podle posledních údajů Českého statistického úřadu za třetí kvartál 2010 je 20,5 % nezaměstnanost mezi lidmi od 15 do 24 let a 14,2 % mezi lidmi od 25 do 29 let.

"It's always the case that young people have higher unemployment," said Richard Jackman, an economics professor at the London School of Economics who studies employment trends. "Normally, there is some reluctance among young people to commit to a career path, as well as more favor among employers for people who have experience. However, during a recession, the going gets even tougher.

„Vždy to tak bylo, že mezi mladými lidmi je vyšší nezaměstnanost,“ říká Richard Jackman, profesor ekonomie na London School of Economics, který se studuje trendy v nezaměstnanosti. „Běžně je tu jakási nechuť mladých lidí zavázet se ke kariéře a stejně tak zaměstnavatelé upřednostňují lidi se zkušenostmi. Ovšem v období recese je průběh ještě horší.

"It's easier to stop recruiting than to dismiss existing workers, so the fall in demand especially affects those entering the labor market."

Je jednodušší přestat nabírat než propouštět pracovníky, a tak se pokles poptávky dotkne především těch, co nově vstupují na trh práce.“

The hardest-hit area during the recession has been the industrial sector. In cities largely reliant on industry, unemployment rates are more than 20 percent, while the rate in Prague is presently around 4 percent.

Nejpostiženější oblastí v době recese byl průmysl. Ve městech značně závislých na průmyslu je míra nezaměstnanosti více než 20 %, zatímco v Praze je v současné době okolo 4 %.

Even so, youth who choose to pursue higher education and hope to work in more skilled positions are finding that although there may not be massive layoffs like in the industrial sector, new jobs are virtually nonexistent, as no one is willing to pay the cost of taking on inexperienced fresh graduates.

I tak mladí, kteří se rozhodli pro vyšší vzdělání a doufali v lepší postaveni zjišťují, že ačkoli zřejmě nenastane hromadné propouštění jako v průmyslu, nová pracovní místa v podstatě neexistují, protože nikdo nechce platit za nabírání nezkušených absolventů.

"I hoped it was not forever. I was trying not to get upset, but I kept wondering, 'Is this my fault?' " said Petra Lehárová, a 26-year-old history graduate from Charles University.

„Doufala jsem, že to tak nebude napořád. Snažila jsem se nebýt naštvaná, ale neustále jsem si říkala ´je to moje chyba´?“ říká Petra Lehárová, 26letá absolventka historie na Karlově univerzitě.

Lehárová spent two years in a part-time job as a receptionist before finding a full-time job as an accountant - a job she says she is glad for, although it wasn't her field of choice.

Lehárová dva roky dělala dva roky recepční na částečný úvazek, než se jí podařilo najít práci na plný úvazek jako účetní – práci, ze kterou je ráda, i když to nebyla práce v oboru.

While attending university, students are often encouraged or even required to take on internships as part of their curriculum, but once they've gotten to the end of their studies, there is little in the way of career counseling.

Už na vysoké škole jsou studenti pobízeni nebo dokonce je po nich vyžadováno, aby chodili na stáže jako součást vzdělávání, jakmile však školu opustí, mnoho poradenství jim již poskytováno není.

"I felt alone," Lehárová said.

„Cítila jsem se sama,“ říká Lehárová.

She tried to get direction at state unemployment offices but was told her qualifications were too high for them to help her, and the rejections just kept piling up.

Zkoušela využít služeb úřadu práce, ale bylo jí řečeno, že je příliš kvalifikovaná, aby jí mohli pomoci, a tak se hromadilo jedno odmítnutí za druhým.

"I applied for everything," she said, "[but] there was always someone more educated and experienced who got the job."

„Hlásila sem se úplně všude, ale vždycky našli někoho s více zkušenostmi a lepším vzděláním.“

Unemployment is expected to peak at around 10.2 percent in February and then decrease slightly in the summer because of normal seasonal increases in construction and agricultural jobs, said Vladimír Pikora, chief economist at Next Finance.

Podle Vladimíra Pikory, hlavního ekonoma konzultační firmy Next Finance, nezaměstnanost vyvrcholila v únoru, kdy dosáhla 10.2 procent a potom lehce poklesla v létě, v důsledku zvýšení nabídky sezónních prací ve stavitelství a zemědělství.

However, actual job growth outside of that seasonal fluctuation will likely not occur until later in 2012 or even 2013, he said, "They try to maximize the use of their current labor force, so these people work very hard, at 110 percent, which means they do not need more labor force."

Kromě sezónního růstu lze dlouhodobý růst pracovních pozic očekávat až v letech 2012-3, řekl Pikora. „Je snaha maximalizovat současné pracovní síly a využít jich na 110%, aby se zaměstnavatele vyhnuly najímání nových pracovníků.“

When job growth does start to take hold, despite the government's continued campaign to encourage growth in higher value-added sectors, the fastest jobs to open up will almost certainly be in the auto industry, Pikora said.

Nehledě na vládní snahu pokračovat v kampani, která má za cíl podporovat vznik nových pozic lépe placených oblastech, podle Pikory v momentě ustálení růstu pracovních pozic bude nejrychleji se rozrůstající oblastí automobilový průmysl.

"If there is any shift to higher-education jobs, it would be the question of a few thousand people," he said. "The main industries are the auto industry, banking and finance and energy, and in these sectors in the Czech Republic, there's not a huge demand for research and development."

„Pokud dojde k nějakému nárůstu lepších pracovních pozic, ovlivní to jen pár tisíc lidí,“ tvrdí Pikora. „Hlavní odvětvími u nás jsou automobilový průmysl, bankovnictví, finančnictví a energetika a v těchto oblastech není přílišná poptávka po výzkumu a rozvoji.“

In the meantime, there are not a lot of options for unemployed and underemployed youths, who are often forced to remain dependent on their families. Minimum-wage jobs pay only around 8,000 Kč ($447) gross per month, and it isn't possible to collect unemployment benefits without having been employed full-time for a year. More recently, austerity measures have slashed the total budget for unemployment benefits.
V mezidobí nemají nezaměstnaní příliš mnoho možností a často jsou nuceni být závislí na svých rodinách. Minimální mzda je pouhých 8 tisíc Kč hrubého měsíčně, a pokud jste nebyli za poslední rok zaměstnáni, nemáte nárok ne podporu v nezaměstnanosti. Nově byly dávky v nezaměstnanosti ještě seškrtány v rámci úsporných opatření.

"I live with my boyfriend, and he has been helping me a lot, and my mom has helped me," Lehárová said.

„Žiji se svým přítelem a on i má matka mi opravdu hodně pomohli,“ říká Lehárová.

Rumors about state-backed internship and job programs have surfaced periodically in the press, but no solid plans have been introduced to address unemployment among youth. However, a Labor and Social Affairs Ministry spokesman said there are plans to implement some measures in 2011, including incentives for self-employment and programs for retraining, as well as internships for new graduates.

V novinách se pravidelně píše o připravovaných státem dotovaných stážích či programech na podporu nezaměstnanosti mladých lidí, ale žádný solidní plán pro nezaměstnané absolventy vytvořen nebyl. Mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí však tvrdí, že na rok 2011 má konkrétní plány: podporu drobných podnikatelů, rekvalifikační programy a stáže pro absolventy.

 

 

Read the original version at www.praguepost.com

2010 The Prague Post Limited www.praguepost.com. All rights reserved. Publikováno na základě dohody s The Prague Post. 


 

česky english  SpeakOnline > Angličtina online > News > Youth unemployment still high

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz