Prisons lack funds for 2011

Věznice nemají dostatek peněz na rok 2011

'Tension on both sides of the bars,' ministry official warns

Ministerstvo varuje: napětí panuje na obou stranách mříží

1/12/2010

Autor: Bill Lehane blehane@praguepost.com

- Klára Jiřičná contributed to this report.
- s přispěním Kláry Jiřičné

Prisons lack funds for 2011
                                                                                                                                      Courtesy Photo

The Prison Service (VSČR) says its budget for 2011 is only enough to keep prisons operating for 10 months.
Vězeňská služba ČR ( VSČR ) tvrdí, že rozpočet na rok 2011 bude stačit pouze na provoz věznic po dobu 10 měsíců.

VSČR spokeswoman Miroslava Králová confirmed the two-month funding shortfall to The Prague Post, adding that budget gaps were nothing new.
Mluvčí VSČR Miroslava Králová potvrdila týdeníku The Prague Post dvouměsíční deficit a dodala, že nedostatky v rozpočtu nejsou ničím novým.

"The prison system suffers from a long-term lack of financial resources, which is reflected in the often very poor conditions of VSČR property," she said.
„Vězeňství trpí dlouhodobě nedostatkem finančních prostředků, což se projevuje ve velmi špatném stavu majetku VSČR,“ řekla Králová.

Králová estimated the prison service as a whole was currently overcrowded by 14 percent, with a total of more than 22,000 inmates around the country.
Podle odhadů Králové při současném počtu 22 000 vězněných osob v republice dosahuje přeplněnost věznic 14 procent.

She said investment in prison infrastructure is at its lowest since the fall of communism, while the number of prisoners has increased every year for the past six years.
Dále sdělila, že investice do vězeňství jsou nejnižší od pádu komunismu, zatímco počet vězňů ve za posledních 6 let každoročně zvyšuje.

Králová said the VSČR was trying to widen its use of existing facilities to cope with overcrowding, but said it would be "more desirable to reduce the prison population," something she observed is for the courts and the government to decide.
Králová dále řekla, že VSČR se snaží řešit přeplněnost rozšiřováním ubytovacích kapacit, nicméně „více žádoucí by bylo snižovat počet vězňů,“ což je ale věcí soudů a vlády.

Deputy Justice Minister Jan Kubata has meanwhile warned that "tension is rising on both sides of the bars" over the budget constraints and overcrowding facing prisons.
Náměstek ministra spravedlnosti Jan Kubata varoval, že věznice budou čelit „vzrůstajícímu napětí na obou stranách mříží“ v důsledku rozpočtových omezení a přeplněnosti věznic.

Kubata told the Chamber of Deputies' Defense and Security Committee Nov. 24 that unrest among prisoners as a result of the problems could not be ruled out.
Na zasedání bezpečnostního výboru 24. listopadu Kubata prohlásil, že nepokoje mezi vězni, které jsou výsledkem stávajících problémů, nemohou být vyřešeny.

He added, however, that he believed there is political will in the government to address the funding gap in the first months of next year, although without specifying further details.
Dodal však, že věří v politickou vůli vlády zaměřit se na nedostatky v rozpočtu na počátku příštího roku, podrobnosti však dále neupřesnil.

Under the draft Justice Ministry budget for 2011, the VSČR is being allocated 7.5 billion Kč, some 600 million Kč less than 2010.
Ministerstvo spravedlnosti plánuje na rok 2011 rozpočet, podle kterého VSČR obdrží 7,5 miliard korun, což je o zhruba 600 miliónů méně než v roce 2010.

Prison service employees are to be hit with a 10 percent pay cut like many other public workers, but their number is to increase at the same time, leading Kubata to estimate there will be an 8.3 million Kč shortfall in the VSČR's budget for salaries.
Zaměstnancům vězeňské služby budou sníženy platy o 10 procent jako mnoha dalším státním zaměstnancům, ale jejich počet vzroste, což podle Kubaty povede k deficitu 8,3 miliónů Kč na platy zaměstnanců v rozpočtu VSČR.

VSČR Director Jiří Tregler told the committee the situation is even more serious among the prison population itself, pointing out that unrest and complaints are mounting, especially in the most overcrowded facilities, which he said are filled to 160 percent capacity in some cases.
Ředitel VSČR Jiří Tregler na zasedání prohlásil, že situace mezi vězni je horší než mezi zaměstnanci věznic, protože přeplněnost v některých vězeních dosahuje 160 procent jejich kapacity.

Deputies on the committee agreed the VSČR has been under-funded for many years but said the committee has been unable to push through a budget increase for the prison service.
Poslanci se na zasedání výboru shodli, že VSČR byla po dlouhá léta nedostatečně financována, ale výboru se přesto nepodařilo prosadit zvýšení rozpočtu vězeňské služby.

Justice Ministry representatives said central purchasing for prisons and a lowering of the number of civilian employees could help make savings in the prison budget, adding that they hope courts will increase the use of house arrest because it is cheaper than incarceration.
Podle zástupců ministerstva spravedlnosti by se mohlo ušetřit v rozpočtu pomocí realizace centrálních nákupů pro vězení a snížením počtu jejich zaměstnanců. Dále vyjádřili naději, že soudy budou více ukládat tresty domácího vězení, protože je to levnější než uvěznění.

Over the summer, the ministry courted controversy when it emerged that just a few dozen prisoners are being held under house arrest despite a sizable monitoring staff to check on them, with tender delays on new electronic tagging systems meaning ankle bracelets and house transmitters have yet to be introduced.
V létě čelilo ministerstvo kritice, když vyplulo na povrch, že tresty domácího vězení byly uděleny pouze pár odsouzeným, i když bylo pro tento účel najato spoustu zaměstnanců. Dále jim byl vytýkán odklad výběrového řízení na elektronické náramky s vysílačkami, které mají být zavedeny.

 

Read the original version at www.praguepost.com

2010 The Prague Post Limited www.praguepost.com. All rights reserved. Publikováno na základě dohody s The Prague Post. 

 

česky english  SpeakOnline > Angličtina online > News > Věznice nemají dostatek peněz na rok 2011

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz