a) Verhandlung mit einem Investor
a) Jednání s investorem

 

 

Otázky v sekci němčina online slouží online lektorům jen jako náměty pro vedení konverzace nebo doučování na dané téma. Není nutné, ani žádoucí se držet jejich přesného znění a pořadí, naopak. Každá otázka se dá rozvinout v delší rozhovor dle Vaší potřeby, přání, zájmu a jazykové úrovně.


1. Eröffnen Sie die Sitzung
1. Zahajte schůzku
2. Stellen Sie in Kürze Ihr Produkt/ Dienstleistung/ Projekt vor
2. Představte v krátkosti Váš produkt/službu/projekt
3. Stellen Sie sich oder Ihren Betrieb vor – Ihre Geschichte und Gegenwart (Geschäftsform, Anzahl der Angestellten, Umsatz, Erfolge usw.)
3. Představte sebe nebo Váš podnik – Vaši historii a současnost (právní forma, počty
zaměstnanců, obrat, úspěchy atd.)
4. Beschreiben Sie den Markt – direkte und indirekte Konkurrenz
4. Popište trh – konkurenci přímou i nepřímou
5. Wie haben Sie Ihre Marketingstrategie durchdacht?
5. Jak máte promyšlenou marketingovou strategii?
6. Wie ist das Personal sichergestellt?
6. Jak je zajištěn personál?
7. Finanzen – wie hoch werden Ihre Anfangskosten, Erträge und Kosten während der Unternehmertätigkeit sein?
7. Finance – jaké budete mít náklady na počátku, jaké výnosy a náklady budete mít v průběhu
podnikání?
8. Wie viel verlangen Sie vom dem Investor? Was ist Ihre Gegenleistung? Welche Anschaffungen werden Sie damit tun?
8. Kolik požadujete od investora? Co za to nabízíte? Co za to pořídíte?
9. Aktionsplan – wie werden Sie vorgehen?
9. Plán akce – jak budete postupovat?
10. SWOT Analyse – Stärken und Schwächen, Gelegenheiten und Drohungen
10. SWOT analýza – silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby
SWOT analyses – Strengths, weaknesses, opportunities and threats

 

česky english  SpeakOnline > Němčina online > Obchodní němčina > Verhandlung mit einem Investor

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz