Verhandlung mit einem Abnehmer
Jednání  s odběratelem

 

 

Otázky v sekci němčina online slouží online lektorům jen jako náměty pro vedení konverzace nebo doučování na dané téma. Není nutné, ani žádoucí se držet jejich přesného znění a pořadí, naopak. Každá otázka se dá rozvinout v delší rozhovor dle Vaší potřeby, přání, zájmu a jazykové úrovně.


1. Eröffnen Sie die Sitzung
1. Zahajte schůzku
2. Stellen Sie in Kürze Ihr Produkt/ Dienstleistung/ Projekt vor
2. Představte v krátkosti Váš produkt/službu/projekt
3. Stellen Sie sich oder Ihren Betrieb vor – Ihre Geschichte und Gegenwart (Geschäftsform, Anzahl der Angestellten, Umsatz, Erfolge usw.)
3. Představte sebe nebo Váš podnik – Vaši historii a současnost (právní forma, počty
zaměstnanců, obrat, úspěchy)
4. Wie stellen Sie sich die Zusammenarbeit vor? Was erwarten Sie von Ihrem Geschäftspartner und was bieten Sie ihm?
4. Jak si představujete spolupráci? Co očekáváte od partnera a co mu nabízíte?
5. Beschreiben Sie genau, wie die Zusammenarbeit aussehen würde – Sie können Varianten vorschlagen
5. Popište konkrétně, jak by spolupráce vypadala – můžete navrhnout varianty
a) in Herstellungs-/ Produktionshinsicht (Kapazität, Qualitätsgarantie)
a) po výrobní/produkční stránce (kapacity, záruky kvality)

b) in logistischer Hinsicht (Lieferfristen, Lagerkapazitäten, Flexibilität der Lieferänderungen)
b) po stránce logistické (dodací lhůty, skladovací kapacity, flexibilita změn v dodávkách)

c) in finanzieller Hinsicht (Preise, Anteile, Zahlungsfristen)
c) po finanční stránce (ceny, podíly, lhůty splatnosti)

d) in personeller Hinsicht
d) po stránce personální

e) im Marketingbereich
e) v oblasti marketingu

f) der juristischen Hinsicht (Verträge, Garantieansprüche)
f) po stránce právní (smlouvy, záruky)

6. Schließen Sie in beiden Varianten die Sitzung ab (bei Erfolg aber auch Misserfolg)
6. Vyzkoušejte si obě varianty ukončení schůzky (při úspěchu i neúspěchu)

 

 

 

 

česky english  SpeakOnline > Němčina online > Obchodní němčina > Verhandlung mit einem Abnehmer

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz