Transit fares are set to rise
City hikes rates, length of travel time on public transport

MHD podraží
Město zvyšuje ceny i dobu platnosti jízdenek v pražské MHD

 

 

Prague City Council will increase the fares for paper tickets, SMS tickets and one-day passes on the city's bus, tram and metro network.
The price of the current 18 Kč and 26 Kč fares will rise to 24 Kč and 32 Kč, respectively, July 1.
At the same time, their validity is being extended so that the cheaper ticket will now be valid for 30 minutes with transfers, and the more expensive one for 90 minutes with transfers.
The increases put forward by the city's transport committee, were approved by the City Council May 17.

Rada hlavního města Prahy (RHMP) rozhodla o zvýšení cen klasických jízdenek, SMS jízdenek a jednodenních jízdenek platných v pražských autobusech, tramvajích a metru.
Od 1.července podraží jízdné ze současných 18 na 24 korun, a z 26 na 32 korun. Platnost lístků se prodlouží na 30 a 90 minut s možností přestupů. Zdražení podle návrhu dopravního výboru bylo schváleno radou dne 17.května.

Due to efforts to increase the number of regular users, the City Council meanwhile said it will not increase the cost for Open Card subscriptions for the next three years.
Prague's Deputy Mayor for Transport Karel Březina (ČSSD) said the new fares are being introduced to make up for the cost of providing free travel for children under 15 and seniors over 65.
He said the new concessions are forecast to cost Prague Integrated Transport (ROPID) 240 million Kč, and that the council estimated the fare increases will recoup most of this with an extra return of 206 million Kč.

Ve snaze zvýšit počet cestujících pravidelně využívajících MHD se Rada hl.m.Prahy rozhodla nezvyšovat ceny pro držitele Opencard po dobu příštích tří let. Náměstek primátora Karel Březina (ČSSD) řekl, že ke zvýšení jednotlivého jízdného došlo proto, aby se vykompenzovalo jízdné zdarma poskytnuté dětem do 15let a seniorům nad 65let. Dále přiznal, že tyto výsady podle odhadů ROPIDu (Regionálního organizátora Pražské hromadné dopravy) budou stát 240 milionů korun, přičemž odhadovaný výnos ze zdraženého jízdného bude činit 206 milionů korun.

Březina argued that while the rates are going up, the change will be welcomed by passengers because of the validity extensions.
"I fully believe the changes we are making will make public transport more attractive, and that Praguers will welcome them," he said in a statement.

Březina tvrdí, že, nehledě na zvýšení sazeb, cestující jistě přivítají prodloužení platnosti jízdenek.
“Změny zavádíme s cílem podpořit atraktivitu pražské hromadné dopravy a věříme, že je Pražané uvítají“ prohlásil.

He pointed out that transfers will now be possible on both tickets, and that certain journeys will actually cost less because they will be possible with the cheaper ticket for the first time.
"Both tickets will be fully transferable and valid for all the connections of Prague Integrated Transport," he said. "The price per minute of the shorter ticket will be lower than it is now, and with the full price [90-minute] ticket, it remains the same, and you can even take a return ride."

Zdůraznil, že bude možné přestupovat na oba typy lístků tudíž některé jízdy budou vlastně stát méně než dříve, protože na ně bude moci cestující poprvé využít levnější jízdenku.
“Obě jízdenky budou nově plně přestupní a platné na veškeré spoje Pražské integrované dopravy,“ řekl. “Cena kratší jízdenky za minutu je nižší než byla a u plnocenné jízdenky cena zůstává stejná a za 90minut je možné absolvovat i zpáteční cestu, “ říká Březina.

At present, the 18 Kč ticket does not allow passengers to change transport modes or to ride for more than 20 minutes. The 26 Kč ticket is currently only valid for 75 minutes, aside from the SMS tickets, which already allow travel for 90 minutes.

V současné době jízdenka za 18 korun neumožňovala cestujícím přestupovat či jezdit déle než 20 minut. Jízdenka za 26 korun bude nyní platit celých 75 minut, a u SMS jízdenek, které platily na celých 90 minut, ke změně platnosti nedojde.

Filip Drápal, spokesman for ROPID, pointed out that the increase only applies to 20 percent of Prague transport users because the rest have Open Cards.
He told The Prague Post he does not expect Praguers "to run to their cars" as a result of the price increases on single journeys.

Filip Drápal, mluvčí ROPIDu zdůraznil, že zvýšení cen jízdenek se týká pouhých 20 procent pražanů, protože zbytek vlastní Opencard. Dále sdělil týdeníku The Prague Post, že se neobává toho, že by obyvatelé Prahy “utíkali do auta” v důsledku zvýšení jednotlivého jízdného.

"Given that there has been no price increase in 3 and a half years and every fuel source is getting more expensive - gasoline, oil, electricity - using a car in Prague already does not pay off when compared with public transport," Drápal said.

“Vzhledem k tomu, že jsme celé tři roky nezdražovali, a všechno zdražuje – ať už se jedná o benzín, ropu, elektřinu – jezdit v Praze autem se stále oproti MHD nevyplácí ”, řekl Drápal.

A spokeswoman for Prague City Hall meanwhile contradicted Březina's statement that the increases are being introduced to pay for child and senior concessions.
Tereza Krásenská insisted to The Prague Post that the price rise is "simply because they have not increased for a long time," and even suggested the rise is only a problem for visitors.

Mluvčí pražského Magistrátu oponovala prohlášení náměstka Březiny, že ke zvýšení dochází, aby se vykompenzovali výsady dětí a seniorů.
Tereza Krásenská pro týdeník The Prague Post trvala na tom, že ke zvýšení došlo “jednoduše proto, že se dlouho nezdražovalo,” a dokonce naznačila, že zdražení ovlivní pouze návštěvníky Prahy.

"The tickets are mostly used by people from outside Prague or tourists. Therefore, it is not necessary for the city to subsidize their fare," she said. "It is not a step against Praguers who mostly have the OpenCard, and people from the Prague surroundings who come to Prague for work can always buy an OpenCard."

“Lístky používají většinou mimopražští nebo turisté. Tudíž, pro město není nutné je dotovat, řekla. “Není to v žádném případě krok proti pražanům, kteří povětšinou mají Opencard, a lidé z okolí Prahy, kteří dojíždí do Prahy za prací, si ji klidně mohou zakoupit.”

To qualify for free travel starting July 1, children and seniors can get an age card for a one-time fee of 120 Kč. If they have an OpenCard with a subscription that is still valid after that date, they can get a refund.

Jízdné zdarma bude k dispozici od prvního července pro děti a seniory, kteří mohou získat kartu s potvrzením věku za 120 korun. Pokud již mají již předplacenou Opencard, je možné získat refundaci.

Additionally, luggage tickets have been increased from 13 Kč to 16 Kč, and this ticket will now apply to dogs as well. Up to now, dog owners had to pay a second full fare for their pet.

Ke zvýšení dochází u poplatku za zavazadlo ze 13 na 16 korun. Tento poplatek bude nově platit i jako jízdné pro psy. Doposud museli majitelé psů platit za své mazlíčky plné jízdné.
 

 


 

Read the original version at www.praguepost.com

2010 The Prague Post Limited www.praguepost.com. All rights reserved. Publikováno na základě dohody s The Prague Post. 


 

 

 

česky english  SpeakOnline > Angličtina online > News > Transit fares are set to rise

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz