Six members of cocaine smuggling ring arrested
Cartel used Czech nationals as couriers from South America

 

Šestičlenný gang pašující kokain byl zatčen
Kartel používal Čechy jako kurýry z Jižní Ameriky

The National Drug Squad (NPC) has arrested six people and seized 440 grams of cocaine after an investigation that spanned two continents.
The arrests occurred April 14, according to NPC spokesman Michal Hammer. The smuggling ring, which detectives had been investigating since a pair of arrests last year, was using Czechs as couriers to bring high-quality cocaine from South America.

Detektivové z Národní protidrogové centrály (NPC) zatkli šest lidí a zabavili 440 gramů kokainu po vyšetřování, které probíhalo na dvou kontinentech. Podle mluvčího NPC Michala Hammera došlo k zatčení 14. dubna. Gang pašeráků, který využíval Čechy jako kurýry pro dovážení vysoce kvalitního kokainu z Jižní Ameriky, začal být vyšetřován po loňském zatčení dvou Čechů.

Dubbed "Operation Caracas," the investigation began after a Czech national was arrested at the Caracas airport in Venezuela carrying a kilogram of cocaine hidden in his carry-on luggage. A second courier was apprehended months later in London with 5 kilograms of the drug smuggled from Argentina.

Vyšetřování začalo pod krycím jménem “Operace Caracas” po zatčení občana ČR na venezuelském letišti v Caracasu, který u sebe měl jeden kilogram kokainu ukrytý v příručním zavazadle. Druhý kurýr byl zadržen o několik měsíců později v Londýně s 5kilogramy kokainu, které pašoval z Argentiny.

This most recent wave of arrests, which include five men and one woman, took place in Prague; Vrané nad Vltavou, central Bohemia; and Jihlava, south Moravia. The alleged ringleader has already served prison time for distributing Pervitin, a locally made methamphetamine.
The group was selling the imported cocaine to "richer clients" at Prague and Jihlava clubs, according to Hammer.

Při poslední vlně zatýkání došlo k zadržení pěti mužů a jedné ženy v Praze, ve Vraném nad Vltavou ve Středních Čechách a v Jihlavě na Jižní Moravě. Údajný vůdce gangu už byl vězněn kvůli distribuci pervitinu – lokálně vyráběném metamfetaminu. Podle Hammera skupina prodávala dovezený kokain bohatým klientům v pražských a jihlavských klubech.

Whereas the average purity of cocaine seized in the Czech Republic is 15 percent to 35 percent, the 440 grams taken in a series of raids contained "55 percent of effective substance," Hammer said. Police also seized 40,000 Kč in cash.

Průměrná čistota kokainu zabaveném v ČR se pohybuje mezi 15-35 procenty, ale 440 gramů zabavených v sérii zásahů obsahovalo “55% účinné látky,” řekl Hammer. Policie také zajistila 40 tisíc korun v hotovosti.

The total 6.44 kilograms worth of cocaine - including the amounts in London and Caracas - seized during Operation Caracas, has a street value of around 12 million Kč, according to the NPC.

Podle NPC celková cena 6.44 kil kokainu zabaveného během Operace Caracas – včetně částek zabavených v Londýně a Caracasu – dosahuje hodnoty 12 milionu korun.


According to a 2009 government report, the most recent year in which drug-smuggling statistics are available, the most common cocaine smuggling route into the country is from South America to Western Europe (usually the Netherlands, the United Kingdom or Spain) and then over land by car or bus.

Poslední dostupné statistiky o pašování drog z roku 2009 ukazují, že v posledních letech vedla nejfrekventovanější pašerácká stezka do země z Jižní Ameriky přes Západní Evropu ( většinou přes Holandsko, Velkou Británii nebo Španělsko) a potom po souši autem či autobusem.

Though cocaine use is comparatively low in the Czech Republic - only 0.5 percent of adults used cocaine in 2009 - it has been increasing in recent years, said National Anti-Drug Policy Coordinator Jindřich Vobořil.

Ačkoliv je spotřeba kokainu v ČR relativně nízká – pouhých 0.5 procenta dospělých užilo drogu v roce 2009 – podle Národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila se spotřeba v posledních letech zvyšuje.

He said cocaine use "is still a proportionally small number compared with cannabis, heroin, and Pervitin, but it's growing percentage-wise." He added that cocaine-related arrests and criminal activity are also on the rise.

Vobořil tvrdí, že “kokain je konzumován v malém množství ve srovnání s marihuanou, heroinem či pervitinem, ale přesto spotřeba procentuálně roste.” Dodal, že v souvislosti s kokainem současně poroste i kriminální činnost a počet zatčených.

The government report says that in 2009 police confiscated 12.9 kilograms of cocaine in 26 total seizures nationwide. The report estimates that nearly 1 ton of cocaine was consumed in that same year.

Vládní zpráva z roku 2009 ukazuje, že během 26 zásahů po celé zemi došlo k zabavení 12.9 kilogramů kokainu. Odhaduje se, že za předloňský rok byla zkonzumována skoro celá tuna kokainu.

In an unrelated case in December 2010, customs officers at Ruzyně Airport detained a Paraguayan man who was traveling from Sao Paulo with nearly 2 kilograms of cocaine hidden in his shoes and suitcase. Earlier this month, an Ostrava court sentenced two Albanians and one Italian to between four and nine years in prison for cocaine smuggling.

V nesouvisejícím případu, který se odehrál v prosinci 2010, byl na ruzyňském letišti zadržen Paraguajec cestující ze Sao Paula s necelými dvěma kilogramy kokainu, které měl ukryté v botách a kufru. Na počátku tohoto měsíce byly v Ostravě odsouzeni dva Albánci a jeden Ital na 4 až 9 let ve vězení za pašování kokainu.

Four of the suspects in the current case face up to 18 years in prison, and the remaining two up to 10 years. The two couriers who were arrested in Venezuela and the United Kingdom last year are serving lengthy prison terms.

Čtyřem podezřelým v současné době hrozí až 18 let ve vězení, a zbylým dvěma až 10 let. Dva kurýři, kteří byli vloni zadrženi ve Venezuele a Velké Británii, si už odpykávají dlouhé tresty.
 

Read the original version at www.praguepost.com

2010 The Prague Post Limited www.praguepost.com. All rights reserved. Publikováno na základě dohody s The Prague Post. 


 

 

 

česky english  SpeakOnline > Angličtina online > News > Six members of cocaine of smuggling ring arrested

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz