Schule und Bildung
Škola a vzdělávání

 

 

Otázky v sekci němčina online slouží online lektorům jen jako náměty pro vedení konverzace nebo doučování na dané téma. Není nutné, ani žádoucí se držet jejich přesného znění a pořadí, naopak. Každá otázka se dá rozvinout v delší rozhovor dle Vaší potřeby, přání, zájmu a jazykové úrovně.


1. Zähle so viele Gegenstände wie möglich auf und erläutere sie, die mit der Schule und der Bildung zusammenhängen (der Lehrer, der Direktor, das Lehrerzimmer, das Zeugnis, die Federmappe, die Tafel, das Abfragen, die Klassenarbeit, die Fächer, usw.)
1. Vyjmenuj a vysvětli co nejvíce předmětů, souvisejících se školou a vzděláváním (učitel, ředitel, sborovna, vysvědčení, penál, tabule, zkoušení, písemka, předměty atd.)
2. Aus welchen Stufen besteht das Bildungssystem der ČR? (die Kinderkrippen, die Kindergärten, die 1. Stufe der Grundschule, die 2. Stufe der Grundschule, die mittlere Schulen (Gymnasien, Fachoberschulen, Ausbildungszentren), die Hochschulen, höhere Fachoberschulen, lebenslange Bildung).
2. Jaké stupně má vzdělávací systém v ČR? (jesle, mateřské školy, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň. ZŠ, střední školy (gymnázia, odborné školy, učiliště), vysoké školy, vyšší odborné školy, celoživotní vzdělávání.
3. Für wen sind die einzelnen Stufen und wofür sind sie gut?
3. Pro koho jednotlivé stupně jsou a k čemu slouží?
4. Vergleiche die Bildungsstufen bei uns, in Großbritannien, Deutschland, USA- kennst du einige Unterschiede?
4. Srovnej stupně vzdělávání u nás a v Británii, Německu, USA – víš o nějakých rozdílech?
5. Zu welchen Veränderungen kam es bei uns nach dem Jahr 1989?
5. Jaké změny ve vzdělávání u nás nastaly po roce 1989?
6. Zu welchen Veränderungen kommt es heutzutage?

6. Jaké změny se dějí nyní?
7. Vergleiche die Privatschulen mit den Staatlichen.
7. Srovnej školy soukromé a státní?
8. Was hat Dir an der Schule gefallen?
8. Co se Ti líbilo na škole?
9. Was hat Dir an der Schule nicht gefallen?
9. Co se Ti nelíbilo na škole?
10. Was würdest Du an dem Schulsystem ändern und wie?
10. Co bys změnil ve školství a jak?
11. Was hältst Du von der Arbeit eines Lehrers (Zeitaufwand, Arbeitsanerkennung, Risiken)- vergleiche sie mit anderen Berufen.
11. Co si myslíš o práci učitelů (časová náročnost, psychická náročnost, ocenění jejich práce, rizika) – srovnej ji s jinými zaměstnáními.
12. Wie sieht ein guter Lehrer aus? Welche Eigenschaften und Fähigkeiten hat er?
12. Jak vypadá dobrý učitel? Jaké má vlastnosti a schopnosti?

 

česky english  SpeakOnline > Němčina online > Maturitní otázky > Schule Und Bildung

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz