School and Education

School and Education

Barack Obama o vzdělávání

Přepis textu                                                         

Michelle and I dropped off our daughters for the first day at school today. They were just
Michelle a já jsme dnes vzali naše dcery do školy v jejich první školní den.
thrumming with the excitement, just beside themselves, wanting to go to school and the
Chvěly se vzrušením, celé bez sebe jak chtěli jít do školy
reason is because they ´ve got a school with well-trained, well-paid, enthusiastic teachers with
a důvodem je to, že mají školu se zkušenými, dobře placenými, nadšenými učiteli,
wonderful facilities. They´ve got a couple of parents who from an early age taught them
s báječným zařízením a mají rodiče, kteří je už od raného věku učí,
that learning was fun. And as much as I love my children and know that they are the best
že učení je zábava. A tak jak miluji své děti a vím, že to jsou ty nejlepší
children on earth, I also understand that that joy in learning that I see in them should be true
děti na zemi, tak také rozumím tomu, že radost z učení, kterou u nich vidím by měla být realitou
for every child. And there‘s no reason why any American child on their first day at school
každého dítěte. Není žádný důvod, proč by nějaké americké dítě v první školní den
shouldn´t have that same excitement and that same opportunity. No one needs to tell me about
nemělo mít stejné vzrušení a stejnou příležitost. Nikdo mi nemusí říkat nic o
the importance of education, because I wouldn´t be where I am today without it. I didn´t come
důležitosti vzdělání, protože já bych nebyl kde jsem dnes bez něj. Nepocházím
from wealth. I didn´t come from power. My family came from relatively modest means, but
z bohatství, nepocházím z moci. Má rodina vzešla z poměrně skromných prostředků, ale
they had a good education and they instilled in me a desire for a good education. And it´s a
měli poměrně dobré vzdělání a vštípili mi touhu po dobrém vzdělání. A důsledkem toho je to,
consequence of being able to go to world-class schools, universities, that I was able to
že jsem byl schopný chodit do světově proslulých škol, univerzit a že jsem byl schopen
succeed. Every child should have that same opportunity. There is no child whose opportunity
uspět. Každé dítě by mělo mít tu samou šanci. Neexistuje dítě, jehož příležitost
should be stunted because of failing schools. So, what do we need to do? First, we have to
by měla být omezena, kvůli nedostatečným školám. Takže co potřebujeme udělat? Zaprvé musíme
make sure that we‘re doing everything we can to close the achievement gap. Make sure that
se ujistit, že děláme vše co můžeme, abychom ucpali díru v dostupnosti. Ujistit se, že
every child comes to school already prepared to learn. Too many of our kids are behind the day
každé dítě přichází do školy již připravené se učit. Příliš mnoho našich dětí je v den kdy přijdou
they arrive in the school system, because of poverty. They don´t know their colours, they don´t
do školy pozadu, kvůli chudobě. Neznají barvy, neznají
know their letters, they don´t know their numbers, they don´have the experience of being read to.
Písmena, neznají čísla, neznají to, že by jim někdo četl.
All that makes an enormous difference and if they start behind, they gonna stay behind. It´s
To vše vytváří obrovský rozdíl a pokud začnou pozdě, zůstanou pozadu.
gonna be very hard for them to catch up. So, we have to have a universal program of early
Bude pro ně velmi těžké to dohnat . Takže musíme mít univerzální program včasné
childhood education. Not just pre-K, but also starting with parents who are at risk so
výchovy dětí. Ne jen školky, ale také musíme začít s rodiči, kteří jsou ohroženi
that when that child is born, we‘re working with the parents to give them the tools that they
takže když se dítě narodí, pracujeme s jejich rodiči abychom jim dali nástroje, které
need to prepare their children. These are America´s children. We have to make sure that they
potřebují,aby připravili své děti. Tohle jsou děti Ameriky. Musíme zajistit, aby
are performing effectively in school. In part because they are gonna be the ones who are in the
pracovali ve škole efektivně. Částečně proto, že budou jednou těmi, kdo
the workforce and if we want Social Security to be solvent, then we wanna make sure that
Bude pracovat a pokud chceme mít vyřešenou sociální otázku, pak chceme zajistit,
those folks are employed.
aby tihle lidé měli práci.
The second thing that‘s gonna be, I think, an absolute priority is making sure that we‘re
Druhá věc, která bude podle mě naprostou prioritou je zajistit,
recruting an army- a new generation of teachers to go on to classrooms, particularly
„tvoříme armádu“, novou generaci učitelů, kteří půjdou do tříd, zvlášť
classrooms where children are currently underperforming in the inner cities, in the rural areas. And
do tříd, kde děti dosahují špatné výsledky ve městech a na venkově. A
that‘s gonna require that we pay teachers more. It´s also gonna require that we provide them
tady bude zapotřebí, abychom platili učitelům více, také bude zapotřebí, abychom jim zajistili
more professional development. We gotta work with them, not against them, in raising
lepší profesní rozvoj. Musíme pracovat s nimi, ne proti nim ve zvyšování
standards. And one of the problems with No Child Left Behind is that it‘s become so relient
standardu. A jeden z problémů, se snahou o „žádné zapomenuté dítě“ je, že se natolik spoléhá
on a standardized test model, that, first of all, subjects like history and social studies have
na standartizovaný testový model, který především odsunul předměty jako dějepis a sociální vědy
gotten pushed aside. Arts and Music time is no longer there, which means the child is not
výtvarná a hudební výchova už neexistují, což znamená, že děti
having the well-rounded educational experience that I’ve benefited from and most in my
nemají celkovou vzdělávací zkušenost, ze které jsme já a většina
generation benefited from.
mé generace měli prospěch.
We need to set up a growth model so that we are accurately assessing the performance of
Musíme zřídit takový model růstu, abychom správně hodnotili výkonnost
children and schools and if we are doing that, then I think teachers want to achieve high
dětí a škol a pokud už tak děláme, pak myslím, že učitelé chtějí dosahovat vysokého
standards. That´s why they went into teaching. My sister is a teacher. You know, I listened to her
standardu. To je to, proč šli učit. Má sestra je učitelka. Víte, poslouchal jsem ji
and the work that she is doing, preparing before class, after class, grading papers, dealing
o práci, kterou dělá, přípravách před hodinou, po hodině, známkování, jednání
with students, dealing with their parents. It´s a labor of love for her and she does it for
se studenty, jednání s jejich rodiči. To je prace z lásky pro ni a ona to dělá za
relatively little pay. But what she needs and I think, what most teachers want, is a sense that
poměrně nízký plat. Ale co potřebuje a já myslím, že to potřebuje většina učitelů, je pocit, že
their work is valued, that they are appreciated, that they can have a middle-class life in pursuing
jejich práce je oceňována, že jsou uznávání, že mohou mít život střední třídy a pokračovaat
their dreams of being teachers.
v jejich snu býti učitely.
The last component, I think to creating a world-class education system, is young people have
Poslední částí snahy o vytvoření prvotřídního vzdělávání, je podle mého to, aby si mladí lidé
to be able to afford to go to college and pursue post-graduate work if they are so inclined. Right
mohli dovolit jít na vysokou školu a pokračovat v postgraduálním studiu, pokud chtějí. Právě
now that´s becoming increasingly difficult. We have got to make sure that college is
nyní je toto stále těžším. Musíme zajistit, aby vysoké školy byly
affordable for all young people and that those who want to go into the helping professions that
dostupné pro všechny mladé lidi a pro ty, kdo na ně chtějí. V potřebných profesích, které
don´t pay as much, are carrying 50 000 or 60 000 dollars worth of debt when they leave school
nejsou tak dobře placené, mají li 50 000 až 60 000 dolarů dluhů když opouští školu,
that basically prohibits them from pursuing the kinds of careers that they want. So what I‘d
a to jim v podstatě zabrání pokračovat ve směru, který chtějí. Takže to co bych já chtěl
like to do is to strip out the subsidies that have been going to banks and financial institutions,
udělat je odebrat podpory, které šly do bank a finančních institucí,
make sure that we‘re putting more money into grants, that don´t have to be repaid as
a zajistit, že dáme víc peněz do grantů, které nemusí být zpětně zplaceny oproti pujčkám
opposed to loans that do have to be repaid. I wanna make sure that the young people are benefiting
, které musí být zplaceny. Chci zajistit, aby mladí lidé profitovali
from the lowest possible interest rates, when they do have to take out loans and we have to
z co možná nejmenší úrokové míry, pokud už si musí vzít úvěr a my musíme
set up a loan forgiveness programme, so that if somebody wants to be a teacher or police
připravit „ program pujček s odpuštěním“, takže pokud někdo chce být učitelem, nebo policejním
officer or a nurse, that each year that they perform those services, they are knocking off some of
důstojníkem, nebo zdravotní sestrou, tak každý rok, kdy budou své povolání vykonávat, se jim strhne část
that college debt.
jejich dluhu z vysoké školy.
That’s how over long-term we are gonna be able to develop an entire society that has
A to je to, jak budeme v dlouhém období schopni rozvinout celou společnost, která
benefitted from the same sort of educational opportunities that I have been able to take
bude profitovat ze stejných vzdělávacích příležitostí, ze kterých jsem mohl profitovat
advantage of.
i já.

 

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz