Famille
Rodina

 

 

Otázky v sekci francouzština online slouží online lektorům jen jako náměty pro vedení konverzace nebo doučování na dané téma. Není nutné, ani žádoucí se držet jejich přesného znění a pořadí, naopak. Každá otázka se dá rozvinout v delší rozhovor dle Vaší potřeby, přání, zájmu a jazykové úrovně.


1. Qui sont les membres de votre famille? Présentez-les.

Představte členy vaší rodiny.

2. Avez-vous une famille nombreuse? Présentez vos fréres et soeurs, vos cousins, cousines, nièces, neveux, tantes, oncles, grand-mères, grand-pères etc.

Pocházíte z početné rodiny? Představte vaše sourozence, bratrance, sestřenice, neteře, synovce, tety, strýce, babičky, dědečky atd.

3. Quels sont les problèmes des familles d´aujourd´hui?

Jaké jsou problémy dnešních rodin?

4. Quelle est l´influence de la famille sur l´éducation des enfants et quelle est celle de la société (l´école, internet, les jeux de vidéo etc.)? Quel rôle y joue la génétique? Êtes-vous sévères ou indulgents avec vos enfants?

Jaký vliv má na výchovu dětí rodina a jaký společnost (škola, internet, videohry)? Jakou roli zde hraje genetika? Jste na své děti přísní nebo jste spíše shovívaví?

5. Croyez-vous qu´en général les travaux ménagers et l´éducation des enfants soient équitablement répartis entre l´homme et la femme? Comment ça se passe chez vous?

 Myslíte si, že by si muž a žena měli mezi sebou rovnoměrně rozdělit domácí práce a péči o děti? Jak je to u vás?

6. Quel est le rôle de l´homme et de la femme dans la société d´aujourd´hui et quel était ce rôle dans le passé? Est-ce qu´il change à travers les générations?

Jaká je role muže a ženy v dnešní společnosti a jaká byla v minulosti? Mění se z generace na generaci?

7. Quel est le rôle de la famille dans la société en général? Est-ce qu´il change au cours du temps?

Jakou roli obecně má rodina ve společnosti? Mění se v průběhu času?

8. Pourquoi les gens divorcent-ils aujourd´ hui plus qu´auparavant? Quelles en sont les causes les plus fréquentes?

Proč se lidé v dnešní době rozvádějí více než dříve? Jaké jsou nejčastější příčiny?

9. Imaginez une famille idéale. Est-ce qu´elle peut vraiment exister? Pensez–vous que la famille soit importante dans notre société?

Představte si ideální rodinu. Může vůbec existovat? Myslíte si, že je rodina pro naši společnost důležitá?

10. Quelle est votre opinion sur l´union civile entre personnes du même sexe? Êtes-vous pour ou contre l´adoption des enfants par ces couples?

Jaký máte názor na registrované partnerství? Jste spíše pro anebo proti adopci dětí těmito páry?  

 

 

 

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz