Reforms decried as asocial
Larger union-led demonstration planned for May 21

Reformy napadány jako asociální
Odbory plánují rozsáhlejší demonstraci na 21.květen

 

 

 

 

Protesters have taken to the streets of Prague to demonstrate against the government's health, social and tax reform plans, which activists have branded as a campaign to "destroy the social state."
Trade unions say a larger demonstration will be held on Wenceslas Square May 21 as a "last warning" to the coalition over the proposed reforms.

Demonstranti opět půjdou do pražských ulic, aby protestovali proti vládním zdravotním, sociálním a daňovým reformám, které označují za kampaň s cílem “zničit sociální stát.” Odbory tvrdí, že demonstrace, která se bude konat 21.května na Václavském náměstí, bude “posledním varováním” koalici a jejím reformám.

The May 7 protest, led by the ProAlt initiative, was supported by the Czech-Moravian Confederation of Trade Unions (ČMKOS), the National Council for People with Disabilities (NRZP) and ASNEP, the umbrella group for associations of the deaf and the hearing impaired.

Protesty, které se konaly 7.května, zorganizovala iniciativa ProAlt, podporovaná Českomoravskou konfederací odborových svazů (ČMKOS), Národní radou osob se zdravotním postižením (NRZP) a Asociací organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel.

Organizers said 3,000 people had joined the march and rally outside the city's Rudolfinum concert hall, while police said between 1,500 and 2,000 protesters had participated.
The healthcare, social, pension and tax reforms currently being drafted by the government are set to be submitted for parliamentary debate next month.

Organizátoři tvrdí, že se pochodu, který vyrazil od Rudolfina, účastnilo tři tisíce lidí. Policie však odhaduje jejich počty na pouhých tisíc pět set až dva tisíce protestujících. Reformy ve zdravotní, sociální a daňové sféře jsou v současnosti připravovány ve vládě a v nejbližších měsících by měly být projednány v parlamentu.

Campaigners say they are seeking to forge a new civil society movement gathering together trade unions, civic groups and professional organizations to oppose the reform efforts of the three-party right-leaning coalition, which they say would be detrimental to ordinary people's lives.

Kampaň má za cíl vytvořit nové hnutí občanské společnosti, které spojí odboráře a občanské iniciativy spolu s odbornými organizacemi v opozici vůči reformám, které koalice tří pravicově zaměřených stran navrhuje a které organizátoři považují za škodlivé životům obyčejných lidí.

Ondřej Lánský, spokesman for ProAlt, said he believed the protest provided clear evidence of "a confident and wide-ranging opposition group" new to the political scene.
"The protest confirmed the place of ProAlt on the map of civic initiatives as a significant agent ... to provide space for highlighting protest and dissent against the coalition government," he told The Prague Post.

Mluvčí ProAltu Ondřej Lánský věří, že protesty jasně dokázaly existenci “širokého a sebevědomého opozičního hnutí”na politické scéně.
“Protest jenom potvrdil místo ProAltu na mapě občanských iniciativ jako významného aktéra, který poskytuje prostor pro nesouhlas a protest proti vládní koalici,” řekl týdeníku The Prague Post.

Pavel Čižanský, also of ProAlt, said the group's main aim was "to stop the asocial reforms taking place in health care, pensions and the limitation of labor code rights."
He further cited "the introduction of fees in schools, the cancellation of social benefits and the introduction of social cards for the physically disabled."

Pavel Čižanský, také z ProAltu, říká že hlavním cílem je “zastavit asociální penzijní a zdravotnické reformy, které omezují práva daná zákoníkem práce.” Jako další hrozby uvedl “zavedení školného a zrušení sociálních dávek spolu se zavedením sociální karty pro zdravotně postižené.”

Čižanský told The Prague Post the group's campaign sought "to contribute to the fall of the Nečas government so that another government will come with some different program."
He warned against complacency to the changes taking place, arguing that "it is not enough to vote and then leave it to the politicians, you must fight for your rights - or you soon won't have any."

Čižanský řekl týdeníku The Prague Post, že hlavním cílem kampaně je “přispět k pádu Nečasovy vlády, aby mohla přijít jiná vláda s jiným programem.” Dále varoval před přílišnou netečností obyvatel k chystaným změnám a argumentoval tím, že “nestačí volit a pak to nechat na politicích, musíte bojovat za svoje práva – nebo brzy žádná mít nebudete.”


Jana Kašparová, ČMKOS spokeswoman, warned that unions planned to escalate their protests against the reforms if the government did not take its view more seriously.
She told The Prague Post the group's protest campaign was a "last warning" for the government before it took "much more point-blank action."

Tisková mluvčí ČMKOS Jana Kašparová varuje, že odbory plánují eskalaci protestů, pokud vláda nebude přikládat větší váhu jejich názorům. Týdeníku The Prague Post sdělila, že sobotní protesty představovaly “poslední varování” vlády předtím, než dojde k “mnohem razantnějším krokům.”

Kašparová said ČMKOS had done its own analysis of the figures behind the government reforms but that the government refused to take its findings into consideration.

"Our protest is taking place because the government is steamrolling through irreversible steps without any interest in reaching a consensus," she said.

ČMKOS si nechal zpracovat vlastní analýzu vládních reforem, ale podle Kašparové je vláda odmítla vzít v úvahu. “Naše protesty jsou o tom, že vláda válcuje svými nevratnými reformní bez jakéhokoliv zájmu o konsenzus,” řekla.

"According to our analysis, the pension, tax, health and social reforms are more about sucking money from citizens than reform in the sense of preventing corruption, evasion or waste of public money."
"The government only reaches out to citizens when they need them as taxpayers," she added.

“Podle našich analytických propočtů, ať už jde o důchodovou, daňovou, zdravotnickou či sociální reformu, jde spíše o to vysát peníze od občanů, než provést reformu ve smyslu zabránění únikům, korupci a plýtvání.” A dodala, že “k občanům vláda natahuje ruku pouze coby k daňovým poplatníkům.”


Planned pension reforms would see workers under the age of 35 permitted to send 3 percent of their compulsory social insurance payment of 28 percent of income to new private pension funds, on the condition they add 2 percent from their own salaries.

Podle plánované penzijní reformy by měli lidé do věku 35 let měli mít možnost posílat tři procenta povinného sociálního pojištění, které činí 28% jejich příjmu, do speciálních soukromých fondů s tím, že dvě procenta půjdou z jejich platu.

The opposition, trade unions and some experts have warned the change may leave the current pay-as-you-go system short of money to pay for pensions.
The government wants to make up for the loss with tax reform plans that would see the unification of current value-added tax rates of 10 percent and 20 percent, with the new rate initially set at 14 percent next year and rise to 17.5 percent the year after. They also plan to privatize state-owned businesses to help finance the reforms.

Opozice, odbory a někteří experti varují, že změna současného systému, který funguje na principu “kolik platíme, tolik dostáváme” může vyústit v to, že lidé zůstanou bez peněz na důchody. Vláda chce vynahradit ztráty v důsledku daňových reforem sjednocením sazeb DPH ze současných 10% a 20% na počátečních 14% a zvýšením na jednotnou sazbu 17.5% v roce dalším. Dále vláda plánuje privatizaci státních podniků, aby umožnila financování reforem.

While basic foodstuffs are exempted from the VAT rise, critics say the change could nonetheless increase cost-of-living expenses significantly for families, as well as make educational resources like books less accessible.
ProAlt argues that the government is seeking to replenish public finances at the expense of social welfare, and that it is transferring existing public funds to private pensions.

Zatímco základní potraviny byly ze zvýšení DPH vyjmuty, kritici tvrdí, že stejně dojde ke zvýšení životních nákladů pro rodiny a stejně tak dojde k menší dostupnosti knih jakožto zdroje vzdělanosti.
ProAlt tvrdí, že se vláda pokouší doplnit chybějící veřejné finance na úkor sociálního blahobytu převodem současných veřejných fondů na soukromé.

 

 


 

Read the original version at www.praguepost.com

2010 The Prague Post Limited www.praguepost.com. All rights reserved. Publikováno na základě dohody s The Prague Post. 


 

 

 

česky english  SpeakOnline > Angličtina online > News > Reforms decried as associal

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz