Das Bewerbungsgespräch
Pracovní pohovor

 

                 

Přepis textu s překladem                                                                        Otázky k tématu zde

Herr Noruschat, wie sind Sie auf unser Unternehmen gekommen? Auf Grund von
Pane Noruschat, jak jste na naši firmu přišel? Na základě
Internetrecherche habe ich, bin ich auf Ihre Stellenanzeige gekommen. Ich habe …
internetové rešerše jsem..., jsem narazil na Váš inzerát. Já jsem ….
Longa: hat nicht sehr überzeugend…
Longa: ne moc přesvědčivé…
Boris hat seine Nervosität nicht im Griff. Der berühmte erste Eindruck ist schlecht. Wie wird
Boris Nemá svou nervozitu pod kontrolou. Slavný první dojem je špatný. Jak bude
er auf Fragen zum Lebenslauf reagieren.
reagovat na otázky k životopisu?
Also von 83-90 waren Sie Schlosser, ganz genau, und dann sind Sie in die
Takže od 83-90 jste byl zámečník, přesně tak a potom jste přešel
Versicherungsbranche gewechselt? Ganz genau. Ich sag mal, dass ging über einem Bekannten
do pojišťovnictví? Přesně tak. Řekněme, šlo to přes známého
und ich war an der..., ich sag mal hier, ich war hier bei der Berufsfindung, als ich hier
a já jsem byl na.., řekněme, byl jsem tady u „Berufsfindung“ (seminář pro nezaměstnané)
Longa: Nicht gut reagiert, die Frage ist, ...haben wir schon geübt, ist ein bisschen eierig.
Longa: To není dobré, tu otázku jsme už cvičili, to je trochu viklavé.
Das ist eine typische Frage, die kommt eigentlich immer, das hätte er wissen können,
To je tipická otázka, ta přichází téměř vžy, to mohl vědět,
Also es ist ganz typisch, dass natürlich die Werdegangs-Frage kommt zum Lebenslauf und man
Jě zcela běžné, že samozřejmě přijde otázka k životopisu na životní dráhu a je
sollte sich unbedingt darauf vorbereiten. Diese Frage kommt immer in einem
třeba být na to bezpodmínečně připraven. Tato otázka přichází v každém
Bewerbungsgespräch. Was hat man gemacht und wie passen die einzelnen Stationen zueinander.
pohovoru. Co člověk dělal a jak jednotlivé body zapadají do sebe.
Das ist eine Grundfrage, die muss vorbereitet sein.
To je základní otázka, ta musí být připravena.
Es wird eng für Boris und dann auch noch die Frage nach der Arbeitslosigkeit.
Začíná to být těsné pro Borise a poté také ještě otázka na nezaměstnanost.
Und danach dann eben arbeitslos. Ich habe dann, habe ich so einiges an Weiterbildung
A potom tedy nezaměstnaný. Potom jsem, pak jsem se dále vzdělával,
gemacht, also so dass ich die Zeiten schon genutzt habe.
abych už využil ten čas.
Longa: Das ist gut, ist gut, Zeit genutzt.
Longa: To je dobré. Dobře. Využitý čas.
Ich stecke aktuell in einer Weiterbildung bei der BBS in Dortmund und mache mein business
Zrovna jsem v jednom doškolování u BBS v Dortmundu a dodělávám si obchodní
Englisch, und ja und also mit solchen Sachen habe
angličtinu, a podobnými činnostmi jsem
ich die Zeit immer überbrückt, um nicht jetzt zu Hause rumzusitzen. Boris kann bei seinem
vždy ten čas překlenul, abych teď neseděl jen tak doma. Boris může teď sbírat
potenziellen Arbeitgeber punkten. Die Teilnahme am Englischkurs trägt bereits jetzt erste
u svého potencionálního zaměstnavatele body. Účast v kurzu angličtiny již přináší první
Früchte. Es folgt der Klassiker unter den Bewerbungsfragen. Wo sehen Sie Ihre
Ovoce. Teď přichází klasik mezi otázkami na pohovoru. V čem vidíte své
persönlichen Stärken und Schwächen.
osobní silné a slabé stránky.
Longa: Das haben wir geübt. Jetzt:
Longa: To jsme nacvičovali. Teď:
Meine persönlichen Stärken sind eindeutig im Bereich der Kundenbetreuung.
Má silné stránky jsou jednoznačně v oblasti péče o zákazníky.
Also alles was den Kontakt mit Menschen, also
Takže všechno co se týká kontaktu s lidmi,
da sind wirklich meine persönlichen Stärken zu suchen. Die Frage nach den Stärken hat Herr
tam je opravdu má silná stránka. Otázku na jeho silné stránky pan
Noruschat teilweise sehr gut gelöst, indem er etwas vieleicht auch abgelenkt hat von
Noruschat vyřešil částečně velmi dobře, tím, že možná tak trochu odvedl pozornost od
seinen Schwächen, aber er hätte es noch besser lösen können, wenn er den Elevator Pitch
jeho slabých stránek, ale mohl to vyřešit ještě lépe, pokud by použil Elevator Pitch
genutzt hätte. So hat er sich wiederholt. Doch plötzlich taut Boris auf und dreht den Spieß
Takhle se opakoval. Ale náhle se Boris roztává a vymněňuje si roli.
einfach um. Wie könnte so eine potenzielle Arbeitsstelle in Ihrem Haus aussehen? Was...
Jak by takové potencionální místo ve Vaší firmě vypadalo? Co..
Ich sag mal so, was kann man da erreichen?
Řekněme to takto, čeho se dá dosáhnout?
Longa: Tja, wer interviewt hier wen? Herrlich! Also die Körpersprache ändert sich zunehmend,
Kdo tady vede rozhovor? Skvělé! Takže řeč těla se změnila čím dál víc,
Herr Noruschat lehnt sich immer weiter nach vorne und man hat das Gefühl, dass er das Interview
pan Noruschat se dále předklání do předu a člověk má pocit, že převzal vedení rozhovoru.
mittlerweile führt. Das finde ich irgendwie lustig. Fragen seitens eines Bewerbers sind während
To je jaksi vtipné. Otázky ze strany uchazeče jsou během
eines Vorstellungsgespräches gewünscht und signalisieren Interesse. Durch neugewecktes
pohovoru žádoucí a signalizují zájem. Díky nově nabyté
Selbstvertrauen, das er während der Zeit des Coachings erlangt hat, geht Boris in die
sebedůvěře, kterou získal v průběhu coachingu, přechází Boris do
Offensive. Doch so schnell lässt sich Michael Kästner nicht das Zepter aus der Hand nehmen.
ofenzívy. Ale tak rychle si Michael Kästner nedá vzít žezlo z ruky.
Wie sieht es bei Ihnen aus mit der Flexibilität der Arbeitszeit.
Jak je to u vás s flexibilitou pracovní doby.
Das Wichtigste ist, ist das, das Ganze von meiner Familie, sprich von meiner Frau geteilt wird
Nejdůležitější je, aby to celé dostalo pochopení od mé rodiny, lépe řečeno od mé ženy,
weil die ist nun mal mit einem Außendienstler verheiratet und die weisst also, dass durchaus
protože si ale vzala „terénního pracovníka“ a ví, že vesměs se může
sein kann, dass man paar Tage nicht zusammen Abendbrot isst. Weil eben zu tun ist oder weil es halt
stát, že spolu nemůžeme večeřet. Kvůli hodně práce nebo protože
keine festen Zeiten gibt, also Flexibilität ist überhaupt gar kein Problem.
nemám pevnou pracovní dobu, takže flexibilita není vůbec žádný problém.
Longa: Hm, hat er gut gesagt.
Longa: Hm, to řekl dobře.
Ja also ich würde dann auch jetzt erst mal so verbleiben, dass ich Sie
Takže já bych teď tedy zůstal u toho, že Vás
im Laufe der nächsten Woche telefonisch kontaktiere. Gerne. Dass ich Ihnen das Ergebnis
v průběhu příštího týdne telefonicky zkontaktuji. Ovšem. Řeknu Vám výsledek
sage und dann bedanke ich mich erst mal für das Gespräch. Ich bedanke mich auch.
a teď Vám zatím děkuji za rozhovor. Také děkuji.
War sehr nett, das Gespräch, vielen Dank. Danke. Nach 45 Minuten ist das Vorstellungsgespräch
Bylo to velmi příjemný, ten rozhovor, díky moc. Děkuji. Po 45 minutách je přijímací pohovor
beendet. Von anfänglichen Unsicherheiten abgesehen ist Longa Dressler sehr zufrieden mit
u konce. Kromě počátečních nejistot je Longa Dressler velmi spokojená s
dem Ergebnis. Wenn ich überlege wie wir angefangen haben, alleine noch im letzten Gespräch,
výsledkem. Když si vezmu, jak jsme začínali, zvlášť ještě v posledním rozhovoru,
er hat sich super verkauft. Ganz großen Schritt nach vorne gemacht
tak se perfektně prodal. Udělal velký krok dopředu.

 

 

 
Hodiny konverzace jako dárek:

Vouchery v hodnotě
300, 500, 1000, a 2000 Kč

česky english  SpeakOnline > Němčina online > Pracovní pohovor

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz