Pracovní pohovor - otázky

Das Bewerbungsgespräch
Pracovní pohovor

 

 

Otázky v sekci němčina online slouží online lektorům jen jako náměty pro vedení konverzace nebo doučování na dané téma. Není nutné, ani žádoucí se držet jejich přesného znění a pořadí, naopak. Každá otázka se dá rozvinout v delší rozhovor dle Vaší potřeby, přání, zájmu a jazykové úrovně.Sind Sie in der Lage, diese Arbeit auszuführen?
Jste schopný dělat tuhle práci?
1. Erzählen Sie mir von Ihrer jetzigen Arbeit.
1. Řekněte mi o své současné práci
2. Welche sind Ihre Aufgaben, wofür sind Sie verantwortlich?
2. Jaké jsou Vaše úkoly, za co jste zodpovědný?
3. Warum suchen Sie eine neue Arbeitsstelle?
3. Proč hledáte nové zaměstnání?
4. Warum haben Sie ihre letzte Arbeitsstelle verlassen?
4. Proč jste opustil poslední zaměstnání?
5. Warum wechseln Sie so oft die Arbeitsstelle?
5. Proč tak často střídáte zaměstnání?
6. Welche sind Ihre Stärken?
6. Co jsou Vaše silné stránky?
7. Welche sind Ihre Schwächen?
7. Co jsou Vaše slabé stránky?
8. Was war bisher Ihr größter Erfolg in Ihrer jetzigen (ehemaligen) Arbeit?
8. Co považujete za největší úspěch ve své současné (minulé) práci?
9. Was haben Sie getan, um Ihrer Firma Geld zu ersparen?
9. Co jste udělal pro to, abyste ušetřil peníze své firmě?
10. Welche Entscheidungen werden von Ihnen laufend getroffen?
10. Jaká rozhodnutí běžně děláte?
11. Welche Entscheidung war die schwerste, die Sie je treffen mussten?
11. Co bylo nejtěžší rozhodnutí, jaké jste kdy musel udělat?
12. Was war bisher Ihr größter Erfolg in Ihrer Kariere?
12. Co považujete za největší úspěch ve své kariéře?

Werden Sie Ihre Arbeit mögen?
Budete mít svou práci rád?
1. Welche Ziele in der Karriere möchten Sie erreichen?
1. Jaké máte cíle ve své kariéře?
2. Wo sehen Sie sich in fünf Jahren?
2. Kde se vidíte za pět let?
3. Warum Sind Sie der Beste für diesen Job?
3. Proč jste tím nejlepším člověkem pro tuhle práci?
4. Was wissen Sie über unsere Firma?
4. Co víte o naší firmě?
5. Haben Sie irgendwelche Fragen?
5. Máte nějaké otázky?


Kann man mit Ihnen auf Dauer arbeiten?
Vydržíme s Vámi pracovat?
1. Erzählen Sie uns etwas über sich.
1. Řekněte nám o sobě.
2. Sind Sie wettbewerbsorientiert?
2. Jste soutěživý/á?
3. Arbeiten Sie lieber allein oder im Team?
3. Pracujete radši sám, nebo v týmu?
4. Halten Sie sich eine führende Persönlichkeit?
4. Považujete se za vůdčí osobnost?
5. Hatten Sie jemals ein Problem mit Ihrem Vorgesetzten? Mit Ihrem Kollegen? Wie haben Sie es gelöst?
5. Měl jste někdy problém se svým nadřízeným?S Vaším kolegou? Jak jste to vyřešili?
6. Welches Gehalt erwarten Sie?
6. Jaký plat očekáváte?

 

 

 
Hodiny konverzace jako dárek:

Vouchery v hodnotě
300, 500, 1000, a 2000 Kč

česky english  SpeakOnline > Němčina online > Pracovní pohovor - otázky

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz