Police chief refuses to resign post

Policejní prezident odmítá rezignovat na svůj post


Top cop may have backing of Nečas despite John's call
Nečas ho může podpořit navzdory požadavku Johna

Autor: Cat Contiguglia 
S přispěním Kláry Jiričné

Posted: December 8, 2010


Police chief refuses to resign post

Walter Novak

A request from Interior Minister Radek John that State Police Chief Oldřich Martinů resign has resulted in a drawn-out dispute and a string of meetings between top officials that critics say is disrupting the functioning of the police department and could jeopardize security.

Požadavek ministra vnitra Radka Johna na rezignaci policejního prezidenta Oldřicha Martinů vyústil ve zdlouhavý spor a sérii schůzek hlavních představitelů země. Podle kritiků tento spor ohrožuje fungování celého rezortu a mohl by ohrozit bezpečnost v zemi.

 

John asked that Martinů step down as police chief in an emergency meeting Nov. 29, saying the chief had mismanaged finances and personnel. Martinů responded that he would seriously consider John's request and make a decision after a meeting with Prime Minister Petr Nečas. However, that meeting Dec. 6 only yielded plans for another meeting.

John požádal Oldřicha Martinů, aby odstoupil z pozice policejního šéfa na mimořádné schůzi dne 29. listopadu, a obvinil Martinů ze špatného hospodaření s penězi a vedení zaměstnanců. Martinů řekl, že zváží jeho požadavek ale, že definitivní rozhodnutí učiní až po schůzce s premiérem Petrem Nečasem. Nakonec padlo pouze rozhodnutí o ustanovení dalšího setkání dne 6. prosince.

 

"[Martinů] left the meeting with Nečas with a good feeling," said Jiří Vokuš, a spokesman for the police presidium. "However, there will be another meeting of Martinů, Nečas and Interior Minister Radek John; until that meeting, no resignation will take place."Officials would not elaborate what will be discussed at that meeting.

“Martinů odešel ze setkání s premiérem s dobrým pocitem,” řekl mluvčí policejního prezidia Jiří Vokuš. “Nicméně bude následovat další schůzka Martinů s Nečasem a ministrem vnitra Johnem, a do té doby nemůžeme předjímat žádnou rezignaci.”Co bude předmětem dalších diskuzí však již nesdělil.

The ongoing dispute has crippled the police department, a spokeswoman for the Independent Police Trade Union told Czech Radio, and Prime Minister Petr Nečas said on a television talk show that the rift was a threat to national security.

Podle vyjádření mluvčí Nezávislého odborového svazu Policie ČR pro Rádio Česko pokračující spor ochromil fungování policie a premiér Nečas v televizi prohlásil, že rozpor představuje hrozbu pro bezpečnost státu.

John's request for Martinů's resignation came as a surprise, and critics have labeled it a publicity stunt, taking issue with John's neglect to consult other officials before announcing his plans to replace Martinů before the end of the year. John has already chosen an 11-person panel to choose Martinů's successor.

Johnův požadavek na odstoupení Martinů způsobil velké překvapení a kritici ho označili za kaskadérský kousek ve snaze zaujmout veřejnost vzhledem k tomu, že John svůj plán na odvolání Martinů do konce roku s nikým nekonzultoval. John už vybral 11-ti člennou porotu pro výběr nástupce Martinů.

"His image in the media is getting worse and worse, so he is taking a step that will turn the attention elsewhere," František Bublan, a former Social Democratic Party (ČSSD) interior minister, told The Prague Post. "My guess is that now John or Martinů will have to resign, because their co-existence is no longer possible as it would mean the collapse of the government."

“Mediální obraz Johna je čím dál horší, takže se snaží učinit krok, který by odpoutal pozornost kamkoliv jinam,” řekl týdeníku The Prague Post bývalý ministr vnitra František Bublan. “Podle mého odhadu teď musí rezignovat buď John nebo Martinů, protože jejich koexistence je nemožná a znamenala by rozpad vlády.”

Both John and Martinů have met with President Václav Klaus to discuss the state of the police department. John met with Klaus Dec. 3 and reportedly outlined 19 reasons Martinů should resign. The ministry declined to make any of those reasons public.

Martinů i John se také sešli s prezidentem Václavem Klausem, aby prodiskutovali v jakém stavu se nachází policie. John se s Klausem sešel 3.prosince a údajně mu předložil 19 důvodů k rezignaci Martinů. Ministerstvo je ale odmítlo zveřejnit.

"John did not disclose the content of the 19 grounds for why Martinů should resign," said Vladimír Řepka, an Interior Ministry spokesman. "Generally, it is bad personnel policy, which would create distrust of him by his subordinates and mismanagement."

“John nezveřejnil svých 19 důvodů pro rezignaci Martinů,” řekl mluvčí Ministerstva vnitra Vladimír Řepka. “Obecně je to špatná personální politika, nedůvěra podřízených a špatné hospodaření.”

The outcome of Martinů's meeting with Klaus Dec. 1 was also kept under wraps, and the department has only said that Martinů had talked about department affairs and was still seriously considering John's resignation request. 

Výsledek setkání Martinů s Klausem byl také zahalen nejasnostmi a ministerstvo pouze potvrdilo, že Martinů hovořil o záležitostech policie, a že se vážně hovořilo o Johnově návrhu na rezignaci.

John's campaign to rid the department of Martinů kicked off after Viktor Čech, who served as the deputy police president in charge of the criminal division, resigned suddenly Nov. 22, prompting John to imply there were problems within the department that caused Čech, who he credited as a major force in reducing corruption, to leave. Since his resignation, Čech has accepted a position to become the deputy interior minister for international relations, and has revealed he left because of a lack of support from Martinů for police departments across the country. Originally, Čech had said he left for personal reasons.

John odstartoval svou kampaň za odchod Martinů poté, co náměstek policejního prezidenta pro kriminální vyšetřování Viktor Čech náhle rezignoval 22.listopadu. To vedlo Johna k tomu, že si uvědomil problémy v rezortu způsobené odchodem Čecha, který byl pověřen jako hlavní síla boje proti korupci. Po rezignaci byl Čech přijat na pozici náměstka ministra vnitra pro mezinárodní vztahy a prozradil jako důvod svého odchodu nedostatek podpory policejního prezidenta Martinů pro regionální oddělení v zemi. Původně Čech tvrdil, že odešel z osobních důvodů.

However, troubles within the police department have existed for several administrations, according to Michal Tošovský, who tracks the police department for the Open Society Institute, but have been amplified by recent austerity measures that resulted in major budget cuts in the department. During those cuts, Martinů was asked to lay off 600 employees and save money for the ministry, a request he did not fulfill sufficiently, Tošovský said.

Podle Michala Tošovského z nadace Open Society Institute (OSI) problémy v rezortu policie přetrvávají po dobu mnoha vlád, ale zesílily v důsledku nedávných úsporných opatření, které vyústily v rozpočtové škrty v rezortu. Během těchto škrtů měl Martinů za úkol propustit 600 zaměstnanců a tím ušetřit peníze pro ministerstvo – úkol, který podle Tošovského dostatečně nezvládl.

"[Martinů's] mistake as a manager was he found it impossible to say, 'It's not possible,' " he said.

“Martinů jako šéf udělal tu chybu, že neuměl říci “Toto není možné”, řekl Tošovský.

Martinů cut regional jobs across the country that were vacant, which freed up that money from the police budget, but had not laid off many active officers, especially those working with the police presidium, Tošovský said. He added that it is likely John wanted to replace Martinů since taking office.

Martinů zrušil volné pozice v regionech, což uvolnilo peníze z policejního rozpočtu, ale nepropustil mnoho aktivních policistů - hlavně ty z policejního prezidia, řekl Tošovský. Dodal, že John pravděpodobně chtěl nahradit Martinů hned od svého nástupu do funkce.

 

Read the original version at www.praguepost.com

2010 The Prague Post Limited www.praguepost.com. All rights reserved. Publikováno na základě dohody s The Prague Post. 

 

Cat Contiguglia can be reached at
ccontiguglia@praguepost.com

 

Read the original version at www.praguepost.com

2010 The Prague Post Limited www.praguepost.com. All rights reserved. Publikováno na základě dohody s The Prague Post. 

 

česky english  SpeakOnline > Angličtina online > News > Police chief refuses to resign post

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz