Počasí, životní prostředí
Temps, environnement

 

 
Otázky v sekci francouzština online slouží online lektorům jen jako náměty pro vedení konverzace nebo doučování na dané téma. Není nutné, ani žádoucí se držet jejich přesného znění a pořadí, naopak. Každá otázka se dá rozvinout v delší rozhovor dle Vaší potřeby, přání, zájmu a jazykové úrovně. 

1. Quel est le temps aujourd’hui ?
1. Jaké je dnes počasí?
2. Nomme toutes les possibilité du temps concernant la temperature, la nébulosité, le vent et la pluie.
2. Vyjmenuj všechny možnosti počasí co se týče teplot, oblačnosti, větru a deště.
3. Dans quelle zone climatique il se trouve la République tchèque ? Quelles avantages et désavantages cela apport ? Compare notre climat avec d’autres pays.
3. V jaké klimatické zóně leží ČR? Co to má za výhody, nevýhody. Srovnej naše klima s jinými zeměmi.
4. Dans quel climat tu aimerais bien vivre le plus ?
4. V jakém klimatu bys žil nejraději?
5. Comment nous influençons l’environnement ? Concrètement Toi, comment tu l’influence ?
5. Jak působíme na životní prostředí? Jak Ty konkrétně na něj působíš?
6. Comment notre pays et la terre se sont changés pendant le dernier siècle ?
6. Jak se změnila naše krajina a země v posledním století?
7. Qu’est-ce que c’est l’effet de serre ?
7. Co je to skleníkový efekt?
8. Qu’est-ce que c’est le réchauffement climatique et quel est ton opinion aux disputes de ses causes et ses conséquences ?
8. Co je globální oteplování a jaký je Tvůj názor na spory o jeho příčiny a důsledky?
9. Quelles sont des sources de l’énergie et quelles sont des sources altérnatives de l’énergie
9. Jaké jsou zdroje energie a jaké jsou alternativní zdroje energie?
10. Quelle est ton opinion aux sources des énergie différentes ? Compare leur effectif, effet sur écologie, sécurité.
10. Jaký je Tvůj názor na jednotlivé zdroje energie? Srovnej jejich efektivitu, ekologičnost, bezpečnost.
11. D’après toi comment il va se développer le climat et comment il va se développer l’approche des hommes envers lui ? Comment tu procéderais ?
11. Jak se bude podle Tebe klima vyvíjet a jak se bude vyvíjet přístup lidstva k němu? Jak bys postupoval Ty?
12. Tu peut faire quelque chose pour l’environnement ? Si oui – tu le fais ?
12. Můžeš dělat něco pro životní prostředí? Pokud ano - uděláš to?


 

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz