Погода, окружающая среда.
Počasí, životní prostředí

 

 

Otázky v sekci ruština online slouží online lektorům jen jako náměty pro vedení konverzace nebo doučování na dané téma. Není nutné, ani žádoucí se držet jejich přesného znění a pořadí, naopak. Každá otázka se dá rozvinout v delší rozhovor dle Vaší potřeby, přání, zájmu a jazykové úrovně.


Какая сегодня погода?
Jaké je dnes počasí?
Перечислите все разновидности погодных условий, что касается температуры, облачности, ветра и дождя. Vyjmenuj všechny možnosti počasí co se týče teplot, oblačnosti, větru a deště.
В какой климатической зоне находится Чехия? Каковы ее плюсы и минусы? Сравните наш климат с климатом в других странах.
V jaké klimatické zóně leží ČR? Co to má za výhody, nevýhody. Srovnej naše klima s jinými zeměmi.
В каком климате Вам бы нравилось жить больше всего?
V jakém klimatu bys žil nejraději?
Как мы влияем на окружающую среду? Как влияете на нее конкретно Вы?
Jak působíme na životní prostředí? Jak Ty konkrétně na něj působíš?
Как изменился наш ландшафт за последнее столетие?
Jak se změnila naše krajina a země v posledním století?
Что такое парниковый эффект?
Co je to skleníkový efekt?
Что такое глобальное потепление, и какого мнения в спорах о его причинах и последствиях Вы придерживаетесь?
Co je globální oteplování a jaký je Tvůj názor na spory o jeho příčiny a důsledky?
Какие существуют традиционные источники энергие и какие альтернативные?
Jaké jsou zdroje energie a jaké jsou alternativní zdroje energie?
Каково Ваше мнение о тех или иных источниках энергии? Сравните их эффективность, экологичность, безопасность.
Jaký je Tvůj názor na jednotlivé zdroje energie? Srovnej jejich efektivitu, ekologičnost, bezpečnost.
Как по Вашему мнению будет изменятся климат и как будет изменятся отношение людей к нему? Как бы поступили Вы?
Jak se bude podle Tebe klima vyvíjet a jak se bude vyvíjet přístup lidstva k němu? Jak bys postupoval Ty?
Можете ли Вы сделать что-нибудь для окружающей среды? Если да-сделаете это?
Můžeš dělat něco pro životní prostředí? Pokud ano - uděláš to?

 

česky english  SpeakOnline > Ruština online > Běžná témata > Počasí a životní prostředí

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz