School and Education

School and education
Škola a vzdělávání

 

Otázky v sekci angličtina online slouží online lektorům jen jako náměty pro vedení konverzace nebo doučování na dané téma. Není nutné, ani žádoucí se držet jejich přesného znění a pořadí, naopak. Každá otázka se dá rozvinout v delší rozhovor dle Vaší potřeby, přání, zájmu a jazykové úrovně.


Name and explain as many as possible subjects that are related to school and education (teacher, headmaster, teacher’s lounge, report card, pencil box, chalkboard, testing, written test, subjects, etc).V
Vyjmenuj a vysvětli co nejvíce předmětů, souvisejících se školou a vzděláváním (učitel, ředitel, sborovna, vysvědčení, penál, tabule, zkoušení, písemka, předměty atd.)
What levels does the educational system in CR have? (infant care, kindergardens, 1st level of elementary school, 2nd level of elementary school, high schools, (gymnasiums, specialized schools, programs), Universities, higher education, lifetime education.
Jaké stupně má vzdělávací systém v ČR? (jesle, mateřské školy, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň. ZŠ, střední školy (gymnázia, odborné školy, učiliště), vysoké školy, vyšší odborné školy, celoživotní vzdělávání.
For whom are the individual levels of education for and what purpose do they serve?
Pro koho jednotlivé stupně jsou a k čemu slouží?
Compare the levels of education here in CR with Great Britain, Germany, USA- do you know about any differences?
Srovnej stupně vzdělávání u nás a v Británii, Německu, USA – víš o nějakých rozdílech?
What changes in education have happened in our country since 1989?
Jaké změny ve vzdělávání u nás nastaly po roce 1989?
What changes are happening now?
Jaké změny se dějí nyní?
Compare private and state schools?
Srovnej školy soukromé a státní?
What did you like at school?
Co se Ti líbilo na škole?
What you did not like at school?
Co se Ti nelíbilo na škole?
What would you change in the education system and how?
Co bys změnil ve školství a jak?
What do you think about the work of teachers (time commitment, psychological endurance, recognition of their work, risks) Compare them with other jobs.
Co si myslíš o práci učitelů (časová náročnost, psychická náročnost, ocenění jejich práce, rizika) – srovnej ji s jinými zaměstnáními.
What does a good teacher look like?
Jak vypadá dobrý učitel?
What are his characteristics and capabilities?
Jaké má vlastnosti a schopnosti?

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz