Job interview
Pracovní pohovor  

 

 

Otázky v sekci angličtina online slouží online lektorům jen jako náměty pro vedení konverzace nebo doučování na dané téma. Není nutné, ani žádoucí se držet jejich přesného znění a pořadí, naopak. Každá otázka se dá rozvinout v delší rozhovor dle Vaší potřeby, přání, zájmu a jazykové úrovně.

 

1. Are you capable of doing this job?

    Jste schopný dělat tuhle práci?

 

Tell me about your current job.

Řekněte mi o své současné práci

What are your job tasks? What are you responsible for?

Jaké jsou Vaše úkoly, za co jste zodpovědný?

Why are you seeking other employment?

Proč hledáte nové zaměstnání?

Why did you leave your last job?

Proč jste opustil poslední zaměstnání?

Why do you change your jobs so often?

Proč tak často střídáte zaměstnání?

What are your strong positive traits?  

Co jsou Vaše silné stránky?

What your weaknesess?

Co jsou Vaše slabé stránky?

What do you consider to be your biggest achievement in your present (last) job?

Co považujete za největší úspěch ve své současné (minulé) práci?

What did you do in order to save money for your firm?

Co jste udělal pro to, abyste ušetřil peníze své firmě?

What decisions do you normally make?

Jaká rozhodnutí běžně děláte?

What was the  hardest  decision that you ever had to make?

Co bylo nejtěžší rozhodnutí, jaké jste kdy musel udělat?

What do you consider to be the biggest success in your career?

 

Co považujete za největší úspěch ve své kariéře?                                                       

 

2. Will you like your job?

    Budete mít svou práci rád?

 

What are your career goals?

Jaké máte cíle ve své kariéře?

Where do you see yourself in five years?

Kde se vidíte za pět let?

Why do you think you are the best candidate for this job?

Proč jste tím nejlepším člověkem pro tuhle práci?

What do you know about our firm?

Co víte o naší firmě?

Do you have any questions?

Máte nějaké otázky?

 

 

3. Can we manage to work with you?

   Vydržíme s Vámi pracovat?

                                 

Tell us something about yourself.

Řekněte nám o sobě.

Are you competitive?

Jste soutěživý/á?

Do you prefer to work alone or in a team?

Pracujete radši sám, nebo v týmu?

Do you consider yourself to be a leader?

Považujete se za vůdčí osobnost?

Have you ever had a problem with your supervisor?

Měl jste někdy problém se svým nadřízeným?

With your colleague?

S Vaším kolegou?

If so, how did you solve it?

Jak jste to vyřešili?

What are your salary expectations?

Jaký plat očekáváte?

 

 

 


česky english  SpeakOnline > Angličtina online > Job Interview > Otázky ke konverzaci

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz