Organizers deem gay pride event success

Some 5,000 take part in Aug. 13 march, in a first for Prague

 

Organizátoři považují gay pride festival za úspěšný

První pražské gay pride 13.srpna se účastnilo zhruba 5 tisíc lidí

 

Organizers termed it "the warmest day of the year," a play on the Czech slang for gay, teplý, which also means warm.  
What began as a damp day punctuated by spells of rain cleared up as Prague Pride marchers moved through the city center Aug. 13 during the flagship event of the five-day festival. Fittingly, a rainbow eventually appeared in the sky.

 

Organizátoři označili den pochodu za “nejteplejší den v roce” v reakci na český hovorový výraz pro gaye – teplí. Pochod Prahou, který měl být vrcholem celého festivalu, zpočátku provázely dešťové přeháňky, ale postupně, jak účastníci kráčeli centrem města, se vyčasilo a nakonec se na obloze objevila i duha.


While Prague was the last European Union capital to host an LGBT pride event, organizers were more than satisfied with the 5,000 or so marchers who turned out.
"It was a happy day when we existed naturally - accepted by the Czech public," said Jiří Hromada, founder of the country's gay rights movement.

 

Praha byla poslední metropolí EU, ve které žádná queer parade dosud nebyla zorganizována, takže nakonec byli organizátoři více než spokojeni s pětitisícovou účastí na pochodu.

“Byl to den, kdy jsme byli svobodní a tudíž šťastní – akceptováni českou veřejností, řekl Jiří Hromada, zakladatel českého hnutí za práva gayů.

 

But the shadow cast from Prague Castle could not be ignored in the wake of anti-homosexual comments by a top presidential aide that later drew support from President Václav Klaus himself.
"The desperate people headed by President Klaus only deserve pity," Hromada said. "We have equal rights save for a couple of details. Now is the time for the minority to awake from their lethargy and start living fully."

 

Ale těžko lze ignorovat stín, který na akci vrhají homofóbní komentáře z Hradu, se kterými vyrukoval prezidentův kancléř a poté získaly podporu samotného prezidenta Václava Klause.

“Ta hrstka zoufalců v čele s prezidentismem Klausem zaslouží jen lítost. ( Pravda a láska zvítězily nad Kikinou),” řekl Hromada. “Rovnoprávnost - až na detaily - máme. Teď se snad LGBT komunita probere z letargie a začne naplno žít.”


Hromada and Prague Pride President Czeslaw Walek led the parade from náměstí Republiky through the Na Příkopě and Národní streets to Střelecký Island. Along the route, protesters appeared but were seemingly outnumbered by the 300 police officers deployed for the event.

 

Pochod vyrazil z náměstí Republiky v čele s Hromadou a prezidentem Prague Pride Czeslawem Walkem a pokračoval ulicemi Na Příkopě a Národní až na Střelecký ostrov. Po cestě se objevili protestující, které počtem převyšovali tři stovky policejních strážníků vyčleněných pro tuto akci.

 

Christian groups held up banners saying, "Prague is not Sodom," while a far-right extremist counter-march drew just tens of supporters. One person was arrested for throwing a smoke bomb at the marching crowd. Marchers ranged from teenagers to pensioners, including some who were close to tears.

 

Křesťanské skupiny držely transparenty hlásající, že “Praha není Sodoma” zatímco protest pravicových extremistů přilákal pouhé desítky příznivců. Jedna osoba byla zadržena, poté co hodila dýmovnici na pochodující dav.

 

Vašek, a gay pensioner surrounded by friends, was overwhelmed by the atmosphere.
"I am enjoying this so much. I had no clue so many people would turn up," he said. "It's so great this is taking place, even despite a certain someone."

 

Vašek, homosexuální důchodce se radoval s přáteli a byl dojat celkovou atmosférou. “Moc si to tady užívám. Neměl jsem ponětí, že přijde tolik lidí,” řekl. “Je skvělý, že se to tady všechno může konat i když někomu na truc.”


Marchers ran the gamut, both gay and straight.
"This is not just a party, it is also political demonstration to show how we can be together and tolerant," said Mario, a student from Berlin.

 

Kráčící dav představoval širokou paletu bez ohledu na sexuální orientaci.

“Tohle není jenom party, ale taky politická demonstrace, která ukazuje, že společně můžeme být tolerantní,” řekl gay student Mario, který přijel až z Berlína.

 

Sheyla, a straight American student from Oklahoma now living in Prague, said she came to the march because "human rights are universal, and everyone has a right to be with whom he wants to be and marry whom he wants to marry."

 

Sheyla, americká heterosexuální studentka z Oklahomy žijící v Praze řekla, že se účastní pochodu, protože “lidská práva jsou univerzální, a každý má právo být s kým chce a vzít si, koho chce.”


"This is just fabulous," she said. "I am happy for Prague. Everybody looks so excited."
While previous gay pride marches in the country's second city, Brno, attracted only hundreds of participants, organizers said the event will send a signal that the Golden City need not be noted for just beautiful landmarks but also a tolerant spirit.

 

“Tohle je prostě báječné,” řekla. “Jsem tak šťastná za Prahu. Všichni si to moc užívají.”

Zatímco předchozí pochody, které se konaly v Brně – druhém největším městě v zemi – přitáhly pouhých pár stovek účastníků, podle organizátorů akce vyšle pozitivní signál, že Praha není pouze městem skvostných kulturních památek, ale má i tolerantního ducha.

 

The diverse program of the festival offered something for everyone, from yoga, sports, concerts and clubbing events to panel discussions, the parade itself and a Mass held as a concluding event Aug. 14.
The festival gathered support from celebrities and politicians, including documentary film director Olga Sommerová, Senator Jiří Dienstbier Jr. and film director Radim Špaček. "Czech society is tolerant in substance, but it seems to vote for intolerant representatives," Špaček said.

 

Program festivalu byl tak pestrý, že se našlo něco pro každého, od jógy, přes sportovní události, koncerty, klubové záležitost až po panelové diskuze a samotný průvod a závěrečnou ekumenickou mši.

Festival byl podpořen mnoha osobnostmi a politiky, včetně dokumentaristky Olgy Sommerové, senátora Jiřího Dienstbiera Jr, a filmového režiséra Radima Špačka.

“Česká společnost je ve své podstatě tolerantní, pouze si volí netolerantní představitele,” řekl Špaček.

 

Tennis legend Martina Navrátilová, herself a lesbian, issued a statement supporting the event that included a jibe at Klaus, whom she knows personally.
"It is very disappointing for me to see extremely unenlightened remarks coming from a very worldly man," she said.
"Unfortunately, it seems President Klaus just doesn't get it. I hope one day we will hear words of support from the castle. Come on, Mr. President. Join the parade, and see what we are all about."

 

Lesbická tenisová legenda Martina Navrátilová vydala prohlášení na podporu celého festivalu a výzvou pro prezidenta Klause, se kterým se osobně zná.

“Jsem velmi zklamána extrémně homofóbními a zpátečnickými výroky tak světaznalého muže,” řekla. “Bohužel to vypadá, že prezident Klaus to nepochopil. Doufám, že se nám jednou z Pražského hradu dostane podpory. Pane Prezidente, připojte se k průvodu a pojďte se přesvědčit, jací skutečně jsme”!!!

 

 


 Read the original version at www.praguepost.com

2010 The Prague Post Limited www.praguepost.com. All rights reserved. Publikováno na základě dohody s The Prague Post. 


 

 

 

česky english  SpeakOnline > Angličtina online > News > Organizers deem gay pride event success

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz