Wenceslas Square closes to cars

Pedestrians roam traffic-free city center Sept. 18

 

Václavské náměstí uzavřeno pro auta

Pěší se 18. září toulali centrem bez automobilů

 

 

 

Prague residents and tourists roaming the familiar terrain of Wenceslas Square were greeted by a rare sight Sept. 18 as the famed boulevard was closed to traffic for six hours.

 

Pražané a turisté, kteří se vydali 18.září na procházku po Václavském náměstí byli svědky nevídaného jevu, protože známý bulvár byl na šest hodin uzavřen automobilové dopravě.

 

Plans to revitalize the famed city center gathering spot that has been the site of many of the nation’s most historic events have been initiated and rejected, proposed and shot down for several years. This time, city officials hope their latest campaign to create a traffic-free Wenceslas Square would receive a jump-start by showing citizens and business owners the benefits of closing the area to automobiles.

 

Plán na revitalizaci proslulého městského centra, kde započalo i skončilo spoustu pro národ významných historických událostí, je už po několik let odkládán. Tentokrát zástupci města doufají, že kampaň Václavské náměstí bez aut bude úspěšným začátkem, který obyvatelům a místním podnikatelům připomene výhody oblasti uzavřené pro automobily.

 

“When I became mayor at the end of the last year, I heard from many sides that there had been talks for six years about a revitalization of Wenceslas Square, and yet nothing happened. That sort of irritated me,” Prague 1 Mayor Oldřich Lomecký said during a speech on the square. “I understand we cannot keep building like Charles IV, who designed new streets, and things got going. But it is possible to speed up the whole process. And that is what we are aiming for.”

 

“Když jsem se stal starostou na konci loňského roku, tak jsem slyšel z mnoha stran řeči o tom, že se mluví šest let o revitalizaci Václavského náměstí, a pořád ještě k ničemu nedošlo,“ prohlásil starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký na nedělním shromáždění. „Chápu, že nemůžeme stavět jako Karel IV, který prostě navrhl ulice, a začalo se. Ale, věřím, že je možné celý proces urychlit, a o to se nyní snažím.”

 

City Hall has promised to begin a reconstruction project on Wenceslas Square by 2014.

“We believe that in the near future, the planning permission will soon be issued for the lower part of Wenceslas Square, and we will do everything to succeed in doing the same for the upper part,” said Jan Adamek, chairman of the New Town Prague Initiative, which organized the car-free event.

Between the hours of 10 a.m. and 4 p.m., no vehicles were allowed onto the square, and only cars parked there previously were allowed to leave. The event was to serve as a test case for future redevelopment plans.

 

Radnice slíbila, že projekt revitalizace Václavského náměstí začne v roce 2014. “Věříme, že v blízké budoucnosti bude vydáno územní rozhodnutí pro dolní část náměstí, a uděláme všechno proto, abychom je získali i pro tu horní,” řekl Jan Adámek, zástupce iniciativy Nově Město, která zorganizovala akci bez aut. Od deseti ráno do čtyř hodin odpoledne nebyla na náměstí vpuštěna žádná auta a autům, která byla na místě zaparkována již dříve, bylo dovoleno opustit prostor. Celá akce posloužila jako test budoucích plánů na revitalizaci.

 

Business owners said they were thrilled to see only pedestrians and cyclists drifting by their storefronts.

“I have been experiencing since this morning what I have dreamed of for 25 years,” the longtime owner of a hotel on the square told the Czech News Agency (ČTK). “I want to see Czechs here who are smiling and are happy. This is something that is not normal here.”

 

Podnikatelé byli nadšeni z toho, že se kolem jejich obchodů na náměstí  pohybovali pouze chodci a cyklisté.

“Od rána prožívám to, o čem 25 let sním,” řekl dlouholetý majitel hotelu ČTK. “Že tu uvidím Čechy, kteří se budou usmívat, a kteří tu budou šťastní. To je něco, co tu normálně není.”

 

Over the years, Wenceslas Square, which was created by Charles IV, has been transformed from a meeting place for the social and cultural elite in the 18th and 19th centuries and a stage for Czech and Czechoslovak history, to a bustling business hub flooded with tourist shops, fast-food stands and pricey restaurants and hotels.

 

Václavské náměstí, postavené Karlem IV., bylo postoupně přetvořeno z centra, kde se v osmnáctém a devatenáctém století setkávala kulturní a společenská elita, a které bylo dějištěm české a československé historie, v rušné obchodní centrum zaplavené obchody pro turisty, stánky s rychlým občerstvením a drahými restauracemi a hotely.

 

In 1968, tanks rolled through the square as the Warsaw Pact invasion sought to crush the reforms of the Prague Spring. In 1989, it was the site of former President Václav Havel’s famed speech — on the balcony of a building now home to a Marks & Spencer — in which he formally declared the end of communist rule.

 

V roce 1968 zde burácely tanky Varšavské smlouvy při invazi, která měla za cíl rozdrtit reformní Pražské jaro. V roce 1989 bylo místem, kde bývalý prezident Václav Havel pronesl proslulou řeč z balkonu budovy, kde nyní sídlí Marks & Spencer, ve které oficiálně oznámil konec komunistické diktatury.

 

 


 Read the original version at www.praguepost.com

2010 The Prague Post Limited www.praguepost.com. All rights reserved. Publikováno na základě dohody s The Prague Post. 


 

 

 

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz