My regular day-study, work ,free time
Můj běžný den – studium, práce, volný čas

 

 

Otázky v sekci angličtina online slouží online lektorům jen jako náměty pro vedení konverzace nebo doučování na dané téma. Není nutné, ani žádoucí se držet jejich přesného znění a pořadí, naopak. Každá otázka se dá rozvinout v delší rozhovor dle Vaší potřeby, přání, zájmu a jazykové úrovně.

 

What does your casual day look like?
Jak vypadá Tvůj všední den?
Name even the smallest things that you do or that you commonly do-combing your hair, getting dressed (in what?), making your bed, washing, brushing your teeth, preparation of breakfast, way to work, etc.
Vyjmenuj i maličkosti které děláš, nebo které se dělávají – česání, oblékání (co?), stlaní, mytí, čištění zubů, příprava snídaně, cesta do práce, atd. atd.
What does your regular day at work/school look like?
Jak vypadá Tvůj den v práci/škole?
Again, name details.
Opět jmenuj i detaily.
How much time daily do you spend on studying? Working? Entertainment? Sports?
Kolik času denně trávíš studiem? Prací? Zábavou? Sportem?
How do you entertain yourself?
Jak se bavíš?
What type of sports do you do?
Co děláš za sport?
For example, what does your typical workout look like? Name specifically-what do you take with you, and how does it evolve?
Jak vypadá např. Tvůj typický trénink/činnost – vyjmenuj konkrétně – co si bereš s sebou, jak to probíhá?
Do you like how your day is, or would you rather spend it differently?
Líbí se Ti jak vypadá Tvůj den, nebo bys ho radši trávil jinak?
What does your ideal typical day look like?
Jak vypadá Tvůj ideální běžný den?
When are you satisfied?
Kdy jsi spokojený?
What does your bad day look like?
Jak vypadá Tvůj špatný den?
When are you not satisfied?
Kdy nejsi spokojený?

Could you spend more days according to your ideals?Why don’t you do it?
Mohl bys trávit víc dnů podle svého ideálu? Proč to neděláš?
What do your friends do for entertainment differently than what you do, or what people around you do to entertain themselves?
Co jiného než Ty dělají pro zábavu Tví známí, nebo lidé kolem Tebe?
Name the activities that they do and your relationship to those activities.
Vyjmenuj činnosti, které dělají a Tvůj vztah k nim?
What are the differences between the casual life of people in a village and in a city?
Jaké jsou rozdíly v běžném životě lidí na vesnici a ve městě?
How has entertainment developed in the last one hundred years?
Jak se vyvinula zábava za posledních sto let?
What did people do back then and what do they do now?
Co dělali lidé dříve a dnes?
How does a casual day differ for people of different social classes?
Jak se liší běžný den lidí různých sociálních vrstev?
In various countries, come up with examples for comparison.
V různých zemích – vymyslete si příklady pro srovnání.

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz