Móda a oblékání
Mode et vêtemens

Otázky v sekci francouzština online slouží online lektorům jen jako náměty pro vedení konverzace nebo doučování na dané téma. Není nutné, ani žádoucí se držet jejich přesného znění a pořadí, naopak. Každá otázka se dá rozvinout v delší rozhovor dle Vaší potřeby, přání, zájmu a jazykové úrovně

1. Qu’est-ce que tu portes justement en ce moment ? C’est moderne ?
1. Co máš právě na sobě? Je to moderní?
2. Tu t’habilles à la mode ? Tu vis à la mode ? Qu’est-ce qui est influencé par la mode ? Donne des examples.
2. Oblékáš se moderně? Žiješ moderně? Co všechno podléhá módě? Dávej příklady.
3. Donne des examples des trendes et vagues modernes dans l’histoire. Des exemples concrets ? Reviens dans l’histoire par générations. Qu’est-ce qui s’est porté ? Coiffures ? Musique ? Voitures ? etc.
3. Dej příklady módních trendů a vln v historii. Konkrétní příklady? Vracej se v historii po generacích. Co se nosilo, účesy, hudba, auta atd.
4. Où et comment les nouvelles vagues de mode sont nées ?
4. Kde a jak se rodí nové módní vlny?
5. Est-ce que tu a remarqué comment elle se dévéloppe une nouvelle vague de mode ? Comment, avec le temps, il se change l’approche de la majorité envers ce qu’il était perçu au début comme un excès ou mème une déviation dangereuse ? Quoi cettes changes suggèrent de la mentalité d’homme ?
5. Všiml sis, jak se nová módní vlna vyvíjí? Jak se časem mění přístup většiny k tomu, co bylo zpočátku vnímáno jako výstřelek, nebo dokonce nebezpečná úchylka? Co tyhle změny napovídají o lidské mentalitě?
6. Prends une pièce de vêtements après l’autre et décris comment elles se sont changées depuis l’époque de tes parents ou grand-parents.
6. Vem jeden kus oblečení po druhém a popiš na nich, jak se změnily od dob Tvých rodičů nebo prarodičů.
7. Donne des examples aussi chez d’autres choses ou activité (comment la musique changeait, le logement, le travail, l’idéal du corps de femme, d’homme, etc.)
7. Dávej stejné příklady i u dalších věcí nebo činností (jak se měnila hudba, bydlení, práce, ideál ženského a mužského těla atd.)


 

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz