Local filmmakers feel excluded

Domestic movie sales are dwindling as gov't looks to support foreign productions

 

Místní filmaři se cítí vyšachováni

Prodeje domácích filmů klesají, zatímco vláda podporuje zahraniční produkce

 

 

 

The Czech New Wave brought domestic films to the international stage, but 50 years later, local filmmakers are dealing with a significant loss in viewership that they say is caused by more than just consumer-spending behavior wrought by economic crisis.

Česká nová vlna představila domácí filmy na mezinárodní scéně, ale po padesáti letech se místní filmaři potýkají s podstatnými ztrátami diváků, které nejsou podle nich způsobeny pouze chováním diváků v době ekonomické krize.

Only 670,000 tickets were sold for Czech films at domestic theaters in the first five months of this year, compared with 1.55 million for the same period last year, and Czech films only made up 19 percent of total cinema visits, according to the Czech Film Center. Even the top selling movies this year saw significantly lower profits, with Jan Hřebejk's No. 1 movie Nevinnost (Innocence) earning 17.5 million Kč ($1 million) from January to May, compared with Jiří Vejdělek's Ženy v pokušení (Women in Temptation), which grossed 77 million Kč in ticket sales during the same period last year.

Pouhých 670 tisíc vstupenek na české filmy se prodalo v místních kinech za prvních pět měsíců tohoto roku, za stejné období loňského roku to bylo ještě 1.55 milionu. Podle Českého filmového centra tvořili české filmy pouhých 19% celkové návštěvnosti kin. I nejnavštěvovanější Hřebejkova Nevinnost vydělala od ledna do května 17.5 milionů korun a přitom komedie Jiřího Vejdělka Ženy v pokušení loni za stejné období stihla vydělat 77 milionů korun.

The government has made support for the film industry a priority, with Foreign Affairs Minister Karel Schwarzenberg visiting Hollywood during his tour of the United States, and the Culture Ministry has said it is working to hammer out greater incentives for filmmakers in the Czech Republic.
However, people in the industry doubt whether those measures provide Czech films with enough support.

Vláda podporu filmového průmyslu udělala jednou ze svých priorit, jak dokládá návštěva Hollywoodu ministrem zahraničí Karlem Schwarzenbergem během cesty po Spojených státech amerických, tak slova ministra kultury, který tvrdí, že je nutné vydobýt pro filmaře v ČR větší pobídky. Lidé z branže ale pochybují, zda tyto snahy dostatečně podporují český film.

"Incentives are designed for foreign production. That is their aim: to revive the film-making industry," said Michal Surma, executive director of the Uherské Hradiště film school and the Association of Czech Film Clubs.

“Pobídky jsou určené hlavně pro zahraniční produkce. To je jejich cíl. Maji oživit filmový průmysl,” říká Michal Surma, výkonný ředitel filmové školy Uherské Hradiště a zároveň Asociace českých filmových klubů.

This year, the Culture Ministry had 300 million Kč to support Czech filmmaking, all of which has already been distributed just five months into the year. Culture Minister Jiří Besser has said he would again earmark at least 300 million Kč for the 2012 budget, which is currently being debated, and the support may even reach 500 million Kč.

Letos ministerstvo kultury vyčlenilo 300 milionů korun na podporu filmařů, které ale byly vyčerpány během pěti měsíců. Ministr kultury Jiří Besser řekl, že pro rozpočet na rok 2012, který je právě projednáván, vyčlení stejnou částku, a je možné, že se částka vyšplhá až na 500 milionů korun.

However, there are numerous qualifications for receiving the funding, and the most harmful for domestic filmmakers is the requirement that a film's production costs exceed 10 million Kč.
"That excludes almost all Czech productions, which is totally unfair if we are speaking about boosting the business," said Jiří Konečný, a producer and founder of production company Endorfilm. "Five to 10 Czech films ... would cost just one-third of a single big Hollywood production. I think this should be fair. It's not like it would harm the support."

Pro získání dotací je nutné splnit řadu podmínek. Nejtěžší je pro místní filmaře splnit podmínku, že rozpočet filmové produkce přesáhne 10 milionů korun. ‘To vylučuje většinu českých produkcí, což je absolutně nefér, pokud hovoříme o podpoře byznysu, říká Jiří Konečný, filmový producent a zakladatel společnosti Endorfilm. “Pět až deset českých filmů by stálo třetinu jednoho hollywoodského trháku . To by bylo myslím spravedlivé a nepoškodilo by to podporu.”

Some are also worried about a new proposal to take funding from commercial television advertising revenues rather than state television only, as it was in the past. The Chamber of Deputies approved an amendment to the Television Act July 14 that limits advertising on public television and requires commercial television stations to give 2 percent of their revenue to the state cinematography fund.
Surma called this move "a great threat to the industry."

Někteří se obávají nového návrhu na zavedení financování z reklamy komerčních televizí namísto veřejnoprávní, jak tomu bylo v minulosti. Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o České televizi, která omezuje vysílání reklamy ve veřejnoprávní televizi a vyžaduje od komerčních televizi, aby dávali dvě procenta tržeb do Státního fondu pro rozvoj české kinematografie. Tento krok představuje podle Surmy “velkou hrozbu pro filmový průmysl.”

"The system of how private television stations will finance and how much they will influence actual production has yet to be decided," he said. "I can easily see that if a private television station gives millions somewhere, it will hardly be based on any criterion of artistic value."

“Není vyřešen systém, jakým způsobem budou ty soukromé televize financovat filmový průmysl, a jak budou produkci ovlivňovat, řekl Surma. “Dovedu si jednoduše představit, že když soukromá televize bude někam posílat miliony, tak těžko zůstane kritériem umělecká hodnota.”

The success of the Czech film industry has also been dampened by problems faced in all countries, including limited consumer spending and an increase in both the legal and illegal streaming of online videos, which eats into ticket sales at the cinema. However, money isn't the industry's only problem.
"The reason our films do not achieve major international success is not just for financial reasons, but because of the topics," Surma said.

Úspěch českého filmového průmyslu byl utlumen problémy, kterým čelí většina zemí, včetně omezeného utrácení ze strany diváků a zvýšeného počtu sledování nelegálních filmových kopií na internetu, které ukrajuje z prodeje lístků do kin. Peníze ovšem nejsou jediným problémem tohoto průmyslu. “Důvod neúspěchu českých filmů na mezinárodním poli není jenom finanční, ale jedná se také o výběr témat,” tvrdí Surma.

The language and topics limit how widely appealing many Czech films are, he said, which in turn limits their success in foreign theaters and festivals, and even on the Czech market.
"With the film Czech Made Man, attendance was expected to be some 150,000," Surma said by way of example. "But despite a great promotion, only around 50,000 showed up."

Podle něj jazyk a témata ve velké míře ovlivňují oblíbenost českých filmů, což omezuje jejich úspěšnost v zahraničních kinech a na festivalech, ale i na českém trhu. “Zatímco u filmu Czech Made Man se očekávala návštěvnost okolo 150 tisíc diváku,” uvádí Surma konkrétní příklad. “Ašvak i přes silnou propagaci film zhlédlo pouhých 50 tisíc lidí.”

Competing with sprawling industries like those in the United States and the rest of Europe is difficult, Konečný said, and many film distributors don't want to gamble on Czech films.
"We are so small and have so few sources of promotion and distribution, and distribution is key," he said. "There is no real entrepreneurial environment. Distributors are afraid of Czech films and afraid of failure, so they only go for the sure-fire commercial titles."

Soutěžit s rozpínajícím se filmovým průmyslem Spojených států amerických či zbytku Evropy je podle Konečného těžké, a mnoho filmových distributorů na české filmy nechce sázet.

“Jsme tak malí a máme omezené zdroje na propagaci a distribuci, a ta je klíčová,” řekl Konečný. “Časy pro filmový byznys nejsou dobré. Distributoři se bojí českých filmů, bojí se ztrát


 

 


 Read the original version at www.praguepost.com

2010 The Prague Post Limited www.praguepost.com. All rights reserved. Publikováno na základě dohody s The Prague Post. 


 

 

 

česky english  SpeakOnline > Angličtina online > News > Local filmmakers feel excluded

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz