Job Interview

Přepis dialogu             Otázky ke konverzaci zde...    
                                                       

Most interviews, no matter what the industry, are designed to assess a few key areas.

Většina pohovorů, nehledě na obor, jsou vedeny pro vyhodnocení několika klíčových oblastí.

Professionalism, interest in the job being offered, fit for the job including applicable skills and

Profesionalita, zájem o nabízenou práci, vhodnost pro práci, včetně prislusných schopností a

personality. Here are some tips on the do´s and dont´s of interviewing.

osobnost. Zde je pár tipů na to co dělat a co ne při pohovoru.

Do be sure to dress appropriately for your interview. If you are a man, wear a suit. You

Ujisti se, že jsi na pohovor vhodně oblečen. Pokud jsi muž, vezmi si oblek.

can never go wrong with navy blue, charcoal grey, a white shirt and a nice tie.

Nikdy nic nezkazíš modrou, tmavě šedou, bílou košilí a hezkou kravatou.

If you are a woman, do make sure you wear a suit to the interview. Either a skirt suit or a pant

Pokud jsi žena, určitě by sis měla vzít na pohovor kostým. Buďto se sukní, nebo kalhotový

suit is fine. Don´t wear large jewelery, loud colours or too much make up.

bude dobrý. Nenoš velké šperky, rvave barvy a nemaluj se příliš.

Don´t give a limp handshake.  „Nice to meet you“. )

Ruku nepodávej slabě (jako leklá ryba). „Těší mě“.

Do give a firm, but not bone-crushing handshake. The key to a good handshake is to get the

Ruku podej pevně, ale nelam kosti. Klíčem k dobrému podání ruky je aby 

web  between your thumb and forefinger fully in contact with that of the person with whom you‘re shaking hands

prostor mezi palcem a ukazovackem byla v plne v kontaktu s rukou cloveka kteremu ji podavas.

Also, don´t forget  to make eye contact and smile. 

A dál se nezapomeň při kontaktu usmívat.

So tell me about yourself. „Well, I was born in San Francisco and then my family moved to Boston.

Takže. Řekněte mi něco o sobě. „Tak tedy, narodila jsem se v San Francisku a moje rodina se odstěhovala do Bostonu. 

Well actually the suburbs of Boston, about twenty minutes outside but, you know, you tell

teda vlastně na předměstí Bostonu, asi dvacet minut za městem, ale znáte to, říká se

everyone Boston. And then,  I went to U Penn in Pensylvania and I started out as an art  history major

do Bostonu. A potom jsem šla na UN v Pensylvánii a začala jsem s oborem dejiny umeni

and then I switched to economics. But then,  I wasn´t so sure, so I switched back to art

 a potom jsem přešla na ekonomiku. Ale nebyla jsem si jista, tak jsem zase přešla zpět na

history and I then, I had to complete more credits to do the major. It was kind of a pain, so now I’m here

dějiny umění a potom jsem si musela dodělat víc kreditů abych mohla studovat muj obor. Takže teď jsem tady 

with the possibility that I might, might  apply to law school next fall. 

s sanci,ze možná podam prihlasku na pravnickou fakultu  příští rok na podzim.

This isn´t a licence to tell your life story. Rather, use this as an opportunity to give a concise

Tohle není příležitost vypovědět Váš životní příběh. Spíš to využijte jako šanci podat strucny

summary of your career, abilities and goals.

souhrn vaší kariéry, schopností a cílů.

I am a very energetic and organized person, which is why I am drawn to opportunities such as

Jsem velmi energicky a vykonny člověk, což je důvod, proč me pritahuji  možnosti jako je

this one. I have over four years experience at the associate level and I’d like to further my

 Mám více než čtyřleté zkušenosti na spolupracovnickem stupni a chtěla bych pokračovat touhle profesní cestou.

career path. And I am also fluent in French and I have studied and lived in Paris. Great.

A rovněž mluvím plynně francouzsky a studovala jsem a žila v Paříži. Výborně

Interviewers wants to know how you assess your good points and your bad points. „What would

Tazatel by rad vedel jak hodnotis sve slabé a silné stránky. Co 

you say is your greatest weakness, or area that you can improve upon? I have a tendency to oversleep.

považujeta za vaši nejvetsi slabost a jak ji muzete zlepsit? Občas zaspím.

In the past, I have overslept and missed important meetings. OK. When discussing your

V minulosti jsem zaspala a promeškala důležite schůzky. Ok. Když probíráte Vaše

weaknesses, avoid personality or character flaws. Instead, focus on areas that can be improved

slabé stránky, vyhněte se osobnostním nebo charakterovým nedostatkum. Místo toho se zaměřte na oblast, 

upon over time. „ If someone is not working hard enough, sometimes I end up picking up the

která se dá časem zlepšít. Pokud nekdo nepracuje dost tvrdě, občas jsem to ja kdo to za ne nakonec udela.

slack. I am working on just sticking to my own order of business. 

Takze ted pracuji na tom,abych se soustredila jen na svou praci a ne praci jinych.

So are you married? I am single. It´s actually illegal for interviewers to ask you certain personal

Takže, jste vdaná? Jsem svobodná. Vlastně je protizákoné, aby ten, kdo vede pohovor, pokládal určité osobní

questions such as your age or marital status. So, you don´t need to volunteer that information.

otázky jako je dotaz na Váš věk a stav. Takze nemusíte dobrovolně tuto informaci podávat.

If you like, you can answer like this:

Pokud chcete, můžete odpovědět takto:

Let me ask you. Are you planning to have a baby in next few years? I would rather keep

Zeptám se Vás. Plánujete mít dítě v následujících několika letech? Radši bych zůstala

the focus on the job, not my personal life. OK,  that´s fine.

u práce a né u mého osobního života. Ok. To je v pořádku. 

Sorry to keep you waiting. Thanks for coming in today . Nice to meet you. Yeah, nice to meet you too.

Omlouvám se, že jsem Vás nechal čekat. Díky, že jste přišla. Těší mě. Také mě těší.

Do you have a copy of your resume? Here you go.Thank you.

Máte kopii Vaší žádosti? Tady. Díky.

Do you have a business card? Yes. Here you go. Thank you.

Máte vizitku? Tady. Dekuji.

So, tell me about your last job. Well, it was really interesting, because it had lot of different elements to it,

Řekněte mi o Vaší poslední práci. Dobře. Byla velmi zajímavá, protože  obsahovala hodne ruznych aspektu.

and I had a lot of responsibility in the position, for example... Oh excuse me.

a měla jsem v této pozici velkou zodpovědnost, např. ….  Omlouvám se.

Oh hey, how are you? Would you mind? Is that all right? Yeah, not too much. OK. See you then.

Ahoj. Jak se mas? Nevadilo by Vám? Je to v pořádku? Ano, ne moc. Ok. Uvidíme se pak.

Bye. So as I was saying before. If you forget and it goes off  during the interview, apologize

Tak jak jsem predtim rikal. Pokud zapomenete a Vas mobil zacne zvonit,  ihned se omluvte

immediately and turn it off without checking who is calling or answering it. We hope these interview

a vypněte ho bez  sledování, kdo Vám volá a neodpovídejte mu.  Doufáme, že tyhle tipy

tips ve been helpful. For more career advice,  go to vault.com/videos

pro pohovor jsou užitečné. Pro další rady ohledně kariéry navštivte vault.com/videos. 

 


česky english  SpeakOnline > Angličtina online > Job Interview

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz