Dealing with a potential business partner or with customer.

Jednání s potencionální obchodním partnerem nebo s odběratelem

 

 

Otázky v sekci angličtina online slouží online lektorům jen jako náměty pro vedení konverzace nebo doučování na dané téma. Není nutné, ani žádoucí se držet jejich přesného znění a pořadí, naopak. Každá otázka se dá rozvinout v delší rozhovor dle Vaší potřeby, přání, zájmu a jazykové úrovně.

 

Start the meeting.
Zahajte schůzku
Briefly introduce your product/service/project.
Představte v krátkosti Váš produkt/službu/projekt
Introduce yourself and your company-your history and present status (legal forms, number of employees, turnover, successes, etc.)
Představte sebe nebo Váš podnik – Vaši historii a současnost (právní forma, počty
zaměstnanců, obrat, úspěchy)
How do you imagine the cooperation?
Jak si představujete spolupráci?
What do you expect from your partner and what do you offer him?
Co očekáváte od partnera a co mu nabízíte?
Describe exactly how the cooperation would look like- you can propose alternatives.
Popište konkrétně, jak by spolupráce vypadala – můžete navrhnout varianty
a) regarding the means of production (capacity, guarantees of quality)
po výrobní/produkční stránce (kapacity, záruky kvality)
b) regarding the logistical side (time for delivery, storage capacities, flexible changes for
deliveries)

po stránce logistické (dodací lhůty, skladovací kapacity, flexibilita změn v dodávkách)
c) regarding the financial side (prices, shares, terms of maturity)
po finanční stránce (ceny, podíly, lhůty splatnosti)
d) regarding the personnel side.
po stránce personální
e) in the area of marketing.
v oblasti marketingu
f) regarding the legal side (contracts, guarantees)
po stránce právní (smlouvy, záruky)
Try both variants for ending the meeting (with success and even with failure)
Vyzkoušejte si obě varianty ukončení schůzky (při úspěchu i neúspěchu)
 

česky english  SpeakOnline > Angličtina online > Business English > Jednání s odběratelem (partnerem)

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz