Négociation avec le partenaire commercial possible ou avec l’acheteur

Jednání s potencionálním odběratelem

 

 

1. Ouvrez l’entretien.
1. Zahajte schůzku
2. Présentez brièvement Votre produit/service/projet.
2. Představte v krátkosti Váš produkt/službu/projekt
3. Présentez soi-même ou Votre entreprise – Votre histoire et présence (type de l’entreprise, nombre d’employés, chiffre d’affaires, succès etc.)
3. Představte sebe nebo Váš podnik – Vaši historii a současnost (právní forma, počty
zaměstnanců, obrat, úspěchy)
4. Comment vous imaginez votre coopération ? Qu’est-ce que vous attendez de votre partenaire et qu’est-ce que vous lui offrez ?
4. Jak si představujete spolupráci? Co očekáváte od partnera a co mu nabízíte?
5. Décrivez concrètement comment la coopération se déroulerait – vous pouvez proposer des variantes :
5. Popište konkrétně, jak by spolupráce vypadala – můžete navrhnout varianty
a) de côté de la production (capacités, garantie de qualité)
a) po výrobní/produkční stránce (kapacity, záruky kvality)
b) de côté de la logistique (délai de livraison, capacité de stockage, flexibilité de livraison)
b) po stránce logistické (dodací lhůty, skladovací kapacity, flexibilita změn v dodávkách)
c) de côté finance (coûts, participation, délai d’échéance)
c) po finanční stránce (ceny, podíly, lhůty splatnosti)
d) de côté personel
d) po stránce personální
e) de côté marketing
e) v oblasti marketingu
f) de côté judiciaire (contrats, garanties)
f) po stránce právní (smlouvy, záruky)
6. Essayez les deux variantes résultant de l’entretien ( à succès / sans succès).
6. Vyzkoušejte si obě varianty ukončení schůzky (při úspěchu i neúspěchu)
 

 

 

česky english  SpeakOnline > Francouzština online > Obchodní francouzština > Jednání s odběratelem (partnerem)

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz