Dealing with an investor.
Jednání s investorem

 

 

 Otázky v sekci angličtina online slouží online lektorům jen jako náměty pro vedení konverzace nebo doučování na dané téma. Není nutné, ani žádoucí se držet jejich přesného znění a pořadí, naopak. Každá otázka se dá rozvinout v delší rozhovor dle Vaší potřeby, přání, zájmu a jazykové úrovně.

 

Start the meeting.

Zahajte schůzku

Briefly introduce your product/service/project.

Představte v krátkosti Váš produkt/službu/projekt

Introduce yourself and your company-your history and present status (legal forms, number of employees, turnover, sucesses, etc.)  

Představte sebe nebo Váš podnik – Vaši historii a současnost (právní forma, počty zaměstnanců, obrat, úspěchy atd. 

Describe the market- direct and indirect competition.  

Popište trh – konkurenci přímou i nepřímou

How have you thought out your marketing strategy?  

Jak máte promyšlenou marketingovou strategii?

How secure are the personnel?

Jak je zajištěn personál?

Finances- what will the costs be at the beginning, what profit and costs will you have for the business?

Finance – jaké budete mít náklady na počátku, jaké výnosy a náklady budete mít v průběhu podnikání?

How much are you asking for from the investors?

Kolik požadujete od investora?

What are you offering for that ?

Co za to nabízíte?

What will you get for it?

Co za to pořídíte?

Plan of action-how will you proceed?  

Plán akce – jak budete postupovat?

SWOT analasys-strong and weak sides, opportunities and risks

SWOT analýza – silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby

 

česky english  SpeakOnline > Angličtina online > Business English > Jednání s investorem

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz