Négociation avec l’investisseur

Jednání s investorem

 

 

 

 

1. Ouvrez l’entretien.
1. Zahajte schůzku
2. Présentez brièvement Votre produit/service/projet.
2. Představte v krátkosti Váš produkt/službu/projekt
3. Présentez soi-même ou Votre entreprise – Votre histoire et présence (type de l’entreprise, nombre d’employés, chiffre d’affaires, succès etc.)
3. Představte sebe nebo Váš podnik – Vaši historii a současnost (právní forma, počty zaměstnanců, obrat, úspěchy atd.)
4. Décrivez le marché – la concurrence directe et indirecte
4. Popište trh – konkurenci přímou i nepřímou
5. Comment vous avez avisé votre stratégie marketing ?
5. Jak máte promyšlenou marketingovou strategii?
6. Comment vous assurez le personnel ?
6. Jak je zajištěn personál?
7. Finances – quels charges vous allez avoir au début, quels revenus et charges vous allez avoir au cours de votre activité commerciale ?
7. Finance – jaké budete mít náklady na počátku, jaké výnosy a náklady budete mít v průběhu
podnikání?
8. Combien demandez-vous de l’investisseur ? Qu’est-ce que vous’en offrez ? Qu’est-ce que vous allez acheter pour ça ?
8. Kolik požadujete od investora? Co za to nabízíte? Co za to pořídíte?
9. Projet de l’action – comment vous allez procéder ?
9. Plán akce – jak budete postupovat?
10. Analyse SWOT – Forces (Strengths), Faiblesses (Weaknesses), Opportunités (Opportunities) et Menaces (Threats)
10. SWOT analýza – silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby

 

 

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz