Hyundai plant creates jobs
The expansion could mean the addition of 1,000 new positions

Automobilka Hyundai vytvoří nová pracovní místa
Expanze by mohla znamenat tisíc nových pracovních pozic

 

 

Hyundai, one of the three major auto manufacturers in the country, got approval for a plant expansion to build gear boxes, which the company says will allow it to increase automobile production around 50 percent and is a sign of growth in an industry that analysts say continues to be the major driver of economic recovery.

Automobilka Hyundai, jedna ze tří největších automobilek v zemi, dostala souhlas pro výstavbu druhé převodovkárny, což má umožnit zvýšení výroby automobilů o polovinu. Jde o další důkaz růstu tohoto odvětví, které podle analytiků zůstává hlavním tahounem ekonomického oživení.

The extension of the factory in Nošovice in the Moravia-Silesia region, which currently produces around 300,000 transmissions and 200,000 automobiles annually, will allow the production of 500,000 transmissions and 300,000 vehicles a year, and employ a total of 1,000 more employees, according to Petr Vaněk, director of public relations for Hyundai in the Czech Republic.

Podle Petra Vaňka, PR ředitele firmy Hyundai v ČR, by výstavba druhé továrny v Nošovicích v Moravskoslezském regionu, který v současnosti vyprodukuje tři sta tisíc převodovek a dvě stě tisíc automobilů ročně, umožnila výrobu pět seti tisíc převodovek a tři sta tisíců aut ročně, a zároveň by vytvořila tisíc pracovních míst.

"Needless to say, our key suppliers will hire several hundred new employees, too," he said.
The expansion comes as growth in manufacturing slowed faster in April than analysts had originally predicted, particularly because of disruptions in Germany. Forty percent of Czech exports go to Germany, the No. 1 destination for automobiles made here.

“Není třeba říkat, že naši klíčoví dodavatelé také najmou několik stovek nových zaměstnanců,“ řekl.K expanzi továrny paradoxně dochází poté, co dubnová výroba zpomalila rychleji, než analytici původně přepokládali, hlavně kvůli krizi v Německu. Čtyřicet procent českého vývozu jde do Německa – hlavní destinace pro výrobu automobilů.

The auto industry, which accounts for more than 7 percent of GDP, increased production around 17.4 percent in April on the year, and revenues for the industry increased 16 percent in 2010 to 705.3 billion Kč. Even so, the growth saw a slowdown this year that analysts expect could continue until the end of the year or into next year.

Výroba v automobilovém průmyslu, který se podílí na tvorbě HDP ze sedmi procent, se od minulého dubna zvedla o 17.4 procent. Obrat celého průmyslu se za rok 2010 zvýšil o 16 procent na 705.3 miliard korun.
I tak ale došlo letos ke zpomalení růstu a podle analytiků může tento trend pokračovat až do konce roku.

"So far, it looks like temporary interruptions have not seriously undermined the auto industry," said Jan Roh, an auto analyst at Cyrrus brokerage firm in Prague, but he added that Hyundai's expansion is probably not the first of any sort of series of expansions throughout the industry.
"In Hyundai's case, I do not see their expansion as decisive for the automotive industry as a whole," Roh said. "Overall, in my opinion, it does not reflect the situation in the sector."

“Zatím to vypadá na přechodné výpadky, které automobilový průmysl nijak významně neohrozily,” tvrdí Jan Roh, analytik přes auta z makléřské firmy Cyrrus v Praze, ale zároveň dodává, že expanze automobilky Hyundai bude pravděpodobně ojedinělá a nepředpokládá se, že by následovaly další.
“Případ automobilky Hyundai nevidím jako rozhodující pro celý automobilový průmysl,” řekl Roh. “Podle mého názoru to neovlivní situaci v celém odvětví.”

Hyundai Europe celebrated selling its 5 millionth vehicle at the end of May, and the Korean company saw overall sales increase 13.6 percent to 339,205 units on the year in May, a 1.5 percent decrease from overall sales in April.
The expansion of the Hyundai plant "has been planned since the very beginning of the Hyundai project back in 2006," Vaněk said, long before the crisis hit the Czech Republic, but the plan had hit some snags.

Hyundai v Evropě oslavil na konci května prodej svého pětimiliontého auta. Korejská společnost zaznamenala zvýšení prodeje o 13.6 procenta na 339,205 kusů od minulého května a celkový prodej se v dubnu snížil o 1.5 procenta.
Expanze automobilky Hyundai “byla plánovaná od počátku projektu Hyundai v roce 2006”, řekl Vaněk, dlouho předtím, než ČR zasáhla krize, a tak provázely jisté nesnáze.

Originally approved by the authorities in nearby Dobrá, the plant expansion was challenged by civic association Střítež for a Healthy Environment and a local homeowner who submitted objections to regional authorities, because of the pollution they said the expansion would cause. The Moravia-Silesia region chose to uphold the original Dobrá ruling in May.

Úřad v přilehlé obci Dobrá původně rozšíření továrny schválil, ale po připomínkách občanského sdružení Střítež ohledně vlivu na životní prostředí se místní majitelé domů rozhodli podat stížnost místním úřadům, ve které vyjádřili obavy o znečištění, které by expanze mohla vyvolat. Přesto Moravskoslezský region původní květnové rozhodnutí úřadu v Dobré později potvrdil.

The new extension of the plant will launch production in the fall, when the plant will take on a third shift of workers, 650 of which will start by the end of this year, Vaněk said. The plant puts out mostly the Hyundai i30 model, as well as the ix20, and will also produce the i35 when the model's mass production is launched this July, Vaněk said.

Nová hala na výrobu převodovek začne vyrábět na podzim, kdy bude najmuta třetí směna zaměstnanců. 650 z nich začne podle Vaňka začne pracovat do konce roku. Továrna bude vyrábět převážně model Hyundai i30, a také model ix20. Při zahájení velkovýroby letos v červenci dojde i k výrobě modelu i35.

The cars produced at Nošovice "represent a vast majority of Hyundai cars sold in Europe," he said, and last year 200,000 cars from the plant were sold in 48 different countries in Europe, the Middle East and North Africa.
Only around 3.4 percent of vehicles from the plant are sold domestically, and the remaining 96.6 percent are exported, mainly to Germany, the United Kingdom, Israel, Spain and France, Vaněk said.

Auta vyráběná v Nošovicích “představují většinu vyrobených aut firmy Hyundai prodáváných v Evropě,” dodal. Za poslední rok bylo z této továrny prodáno dvě stě tisíc aut do 48 evropských zemí, na Blízký východ a do severní Afriky. Vaněk řekl, že na domácím trhu se prodá kolem 3.4 procent výroby, zbylých 96.6 procent jde na export převážně do Německa, Velké Británie, Izraele, Španělska a Francie.

 

 

 


 Read the original version at www.praguepost.com

2010 The Prague Post Limited www.praguepost.com. All rights reserved. Publikováno na základě dohody s The Prague Post. 


 

 

 

česky english  SpeakOnline > Angličtina online > News > Hyundai plant creates jobs

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz