Human trafficking rife in ČR
Problems IDing victims make prosecution difficult

Obchodování s lidmi rozšířené v ČR
Potíže s identifikací obětí znemožňují vyšetřování

 

Human trafficking rife in ČR

 

Official recorded cases of potential human trafficking more than doubled in 2010 from 36 cases in 2009 to 76 last year, according to alarming new statistics from the Interior Ministry.

Podle oficiálních informací o počtech možných případů obětí obchodu s lidmi došlo za minulý rok k jejich zdvojnásobení ze 36 případů v roce 2009 na 76 v roce 2010.

But experts say those numbers mean little except the slightly positive sign that tracking efforts have been improved. Despite endless international discussion over the definition of human trafficking, the reality is that whether they are officially trafficked or not, there are hundreds of foreigners in the Czech Republic exploited for sex and labor every year, according to some.

Odborníci však tvrdí, že tato čísla nemají velkou vypovídací hodnotu kromě lehce pozitivního náznaku o úspěšíšnější snaze zaznamenávat počty případů. Nehledě na věčnou diskuzi o konkrétní definici pojmu obchodování s lidmi, je podle některých realita taková, že, ať už se jedná o obchod s lidmi či ne, existují stovky cizinců, kteří jsou v ČR každoročně vykořisťováni, ať už při nucené prostituci či práci.

"What is trafficking, and what is simple exploitation? Which suffering is considered enough to be considered trafficking?" said Petra Kutálková, deputy director of the NGO La Strada, which deals with trafficked and exploited individuals.

“Co je obchod s lidmi a co je pouhé vykořisťování? Jaká forma utrpení je dostatečná pro označení obchodování s lidmi?” ptá se Petra Kutálková, zástupkyně ředitele neziskové organizace La Strada, která pracuje s obětmi vykořisťování a obchodování s lidmi.

"If you are not identified as a trafficked person, you can't claim a legal residence permit, which exists for trafficked people, or the specialized social services or assistance from the Interior Ministry like safe return or specialized assistance from the police, which is why identification is so important."

“Pokud nejste považován za oběť obchodování s lidmi, tak nemůžete ani požádat o legální povolení k pobytu, které je zde právě pro tyto oběti, nebo o specializované služby, asistenci Ministerstva vnitra při bezpečném návratu nebo speciální asistenci policie. To ukazuje, jak je toto označení důležité.”

The fine line between those who are trafficked and those who are exploited also makes prosecuting the perpetrators a challenge, and only a small subsection of the police are trained in how to identify trafficked people, which means many cases fall through the cracks.

Tenká hranice mezi oběťmi obchodování s lidmi a vykořisťováním dělá z trestního stíhání oříšek, a pouze malá část policie je vycvičena k identifikaci obětí obchodování s lidmi, což umožňuje mnoha dalším proklouznout.

"[I went to] the Municipal Police. They looked at my documents and told me that because I was a foreigner, they could not help me," one male La Strada client said in a report. "[At the Foreigners Police,] I showed them my document, they had a look and said that they could not help me either, and that I should contact the director of the company and ask him to give me my passport back." Eventually, he was advised to tell the consulate he had lost his passport.

“Šel jsem na radnici. Prohlédli si moje doklady a řekli mi, že mi nemůžou pomoci, protože jsem cizinec,” řekl na záznamu jeden klient La Strady. „[Na Cizinecké policii] jsem ukázal doklady, podívali se na mě a řekli, že mi taky nepomůžou, a že bych se měl obrátit na ředitele firmy a požádat o navrácení mého pasu.” Nakonec se mu dostalo rady, aby konzulovi řekl, že pas ztratil.

In the Czech Republic, there is only one legally confirmed case of human trafficking: In 2008, a woman won damages for having been trafficked into the Czech Republic for sexual exploitation.
However, La Strada had 96 clients in 2010. Around 90 of those were new, said Kutálková, which has been the average for the past 10 years. Many of those come from former Soviet bloc countries like Bulgaria, Romania and Slovakia.

V České republice existuje pouze jeden jediný potvrzený případ obchodování s lidmi. V roce 2008 získala žena odškodné za to, že byla nelegálně převezena do ČR za účelem prostituce.
Organizace La Strada v roce 2010 ale měla 96 klientů. Kutálková tvrdí, že 90 klientů nově přibylo, což představuje průměr za deset let. Mnoho z nich pochází z Bulharska, Rumunska či Slovenska.

And as the country's economy becomes more developed, the purpose of traffickers has also shifted, according to Denisa Čermáková, a spokeswoman for the Interior Ministry. 
"Human trafficking for the purpose of sexual exploitation is rather stable, but we register an increase in the number of trafficked victims for the purpose of exploitation," she said.

Mluvčí Ministerstva vnitra Denisa Čermáková říká, že spolu s ekonomickým vývojem země se změnily i účely obchodování s lidmi. “Obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování je v podstatě neměnné, ale zaznamenali jsme zvýšený počet obětí, se kterými bylo obchodováno za účelem nucené práce,” řekla.

That increase comes as laws regarding foreign workers are becoming increasingly strict. 
"The conditions in this country for normal immigration for labor purposes is so difficult that the traffickers' ... recruitment processes are very successful," said Lucie Sládková, head of the Czech Office of the International Organization for Migration. "It is very difficult to get into this country through normal channels, which is why the numbers of human trafficking are really quite high."

Se zpřísněním zákona o zaměstnávání cizinců došlo i ke zvýšení počtu zaznamenaných případů. “Podmínky v této zemi pro normální imigranty za účelem práce jsou tak obtížné, že proces obchodování s lidmi je velmi úspěšný,” řekla Lucie Sládková, ředitelka české pobočky Mezinárodní organizace pro imigraci. “ Protože je obtížné dostat se do země normálními prostředky, počty případů obchodování s lidmi jsou velmi vysoké.”

The Czech Republic has long been central to human trafficking in Europe, first as a source and transit country, and now, increasingly, as a destination. However, the country has failed to ratify any international agreements to battle trafficking. And though the domestic law ostensibly meets requirements listed in those documents, there are still shortfalls in execution.

ČR byla dlouho centrem obchodování s lidmi v Evropě, nejdříve jako zdrojová země, poté tranzitní a nyní se stává stále více zemí cílovou. Snahy o ratifikaci mezinárodních smluv pro boj s obchodováním s lidmi v zemi selhaly. A i když tuzemské zákony zdánlivě splňují požadavky těchto smluv, stále existují nedostatky v jejich naplňování.

"The Czech Republic is in line with international human rights standards regarding identification, but only on paper. In practice, it doesn't work," Kutálková said. 
In addition, Sládková said, victims often don't trust officials or are too scared to approach police. That makes getting enough evidence difficult. 
Sex workers and laborers are controlled by their employers through threats and manipulation, have their papers taken away and find their cases hard to prove when they try to get help from authorities, she said.

“Česká republika má standardy co se týče lidských práv sladěné s těmi mezinárodními pouze na papíře. Ve skutečnosti to ale nefunguje,” říká Kutálková. Dodala, že oběti často nedůvěřují úřadům a jsou moc vyděšené na to, aby kontaktovali policii, což značně stěžuje jejich evidenci. Obětem nucených prací a prostituce zaměstnavatelé často vyhrožují a manipulují je pod hrozbou odebrání papírů, takže když se snaží hledat pomoc u příslušných orgánů, tak je to většinou velmi složité dokázat.

"What is crucial is the patterns of traffickers are really changing. I would say those that work as organized groups have found when there is violence, it is much easier for the victims to prove," Kutálková said. "So now they traffic many more people and give them at least some money, and working conditions are not so bad, but still are very bad regarding our standards ... and often there will be one case of physical violence that is used as a threat."

“Zásadní je, že se mění struktura obchodníků s lidmi. Řekla bych, že organizované skupiny si uvědomily, že je velmi snadné prokázat nelegální aktivity, když dojde na násilí,” říká Kutálková. “Takže, když obchodují s více lidmi, dávají jim alespoň nějaké peníze a jakž takž slušné pracovní podmínky, které jsou však velmi špatné podle našich standardů… a často dochází k fyzickému násilí i tady používané k vyhrožování.”

One such case was brought to court by La Strada this year. As reported by The Prague Post, groups of foreign workers were brought to work in state-owned forests by a contracted private company and were subject to extremely substandard living and working conditions, often with no pay, illustrating what organizations have dubbed "modern slavery."

La Strada letos zaznamenala podobný případ. Týdeník The Prague Post již v minulosti informoval o skupině cizinců, kteří byli soukromou společností přivedeni do státem vlastněných lesů a byli podrobeni nestandardním pracovním podmínkám, často nedostali žádný plat, což jenom dokladuje to, čemu organizace přezdívá “moderní forma otroctví.”

"Often [clients] speak about dignity in different forms," Kutálková said. "They speak about not having a possibility to decide, about fear, often about fear for their families because traffickers usually know the home address. They speak about fear for their lives. ... And of course they are really sad that they 
don't have money because this was the reason why they came to the Czech Republic."

“Klienti často mluví o důstojnosti v různých formách, říká Kutálková. “Mluví často o tom, že nemají možnost se rozhodovat, o strachu o rodinu, protože obchodníci s lidmi většinou znají jejich bydliště. Mluví i o obavách o své životy. … A samozřejmě jsou opravdu smutní, protože nemají peníze kvůli kterým do ČR přišli.”

 


 

Read the original version at www.praguepost.com

2010 The Prague Post Limited www.praguepost.com. All rights reserved. Publikováno na základě dohody s The Prague Post. 


 

 

 ve vězení, a zbylým dvěma až 10 let. Dva kurýři, kteří byli vloni zadrženi ve Venezuele a Velké Británii, si už odpykávají dlouhé tresty.

 

Read the original version at www.praguepost.com

2010 The Prague Post Limited www.praguepost.com. All rights reserved. Publikováno na základě dohody s The Prague Post. 


 

 

 

česky english  SpeakOnline > Angličtina online > News > Human trafficking rife in ČR

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz