Health and illnesses
Zdraví a nemoci

 

 
Otázky v sekci angličtina online slouží online lektorům jen jako náměty pro vedení konverzace nebo doučování na dané téma. Není nutné, ani žádoucí se držet jejich přesného znění a pořadí, naopak. Každá otázka se dá rozvinout v delší rozhovor dle Vaší potřeby, přání, zájmu a jazykové úrovně.


What do you do for your health?
Co děláš pro své zdraví?
What should you do for your health and why don’t you do it?
Co bys měl ještě dělat pro své zdraví a proč to neděláš?
What do you think about the significance of the following factors for a person’s health:
Co si myslíš o významu následujících faktorů na zdraví člověka.
Nutrition, exercise, psychological state, genetics?
Strava, pohyb, psychika, genetika?
Name illnesses that you know and what do you know about them?
Vyjmenuj nemoci, které znáš a co o nich víš?
How do they manifest themselves, how are they cured, how are they tranmitted, how dangerous are they?
Jak se projevují, jak se léčí, jak se přenáší, jak jsou nebezpečné?
Which medical specializations do you know and what do they involve?
Jaké lékařské specializace znáš a čím se zabývají?
In what places is it possible to be cured (doctor’s office, clinic, hospital)?
Kde všude se dá léčit (ordinace, poliklinika, nemocnice)?
Name the personelle with whom you may interact (nurse, doctor, department chairman, hospital worker)
Vyjmenuj personál, se kterým se můžeš setkat (sestra, lékař, primář, nemocniční zřízenec)
What all can you expect in a clinic or in a hospital (name specific examples-I have to wait until the nurse comes, etc.“)
Co všechno Tě může čekat v ordinaci nebo v nemocnici (popiš na konkrétních příkladech – „musím se, čekám až přijde sestra atd.“)
What do you like and what bothers you about the Czech healthcare system?
Co Ti se Ti líbí a co Ti vadí na českém zdravotnictví?
Do you have comparisons from abroad?
Máš srovnání se zahraničím?
What has changed in Czech healthcare since 1989?
Co se změnilo v českém zdravotnictví od roku 1989?
What would you change about our healthcare system and how? What do you say to a copay from the patient to cover the costs?
Co bys změnil na našem zdravotním systému a jak? Co říkáš spoluúčasti pacienta na hrazení nákladů?
Try to name all the things that the state has to pay for when you get sick with influenza.
Zkus vyjmenovat, co všechno musí stát zaplatit, když onemocníš angínou.

 

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz