Government allays fears of dioxin in foods

Vláda mírní obavy z dioxinů v potravinách


Affected German products did not enter country, official says

Podle německých úřadů se kontaminované výrobky do ČR nedostaly

 

Autor: Klára Jiřičná

 

Posted: January 12, 2011A scare over contaminated German eggs, poultry and pork has prompted Agriculture Minister Ivan Fuksa to order increased controls of all food products considered a potential risk.

Ministr zemědělství Ivan Fuksa nařídil kontrolu všech potenciálně nebezpečných potravin kvůli obavám z německých kontaminovaných vajec a masa.

The action follows revelations that a company in the north German state of Schleswig Holstein supplied some 25 animal-feed manufacturers with fatty acids contaminated by dioxin. The oils were to be used in biofuels and instead made their way into the animal feed.

Opatření byla přijata v reakci na odhalení severoněmecké firmy ze Šlesvicka-Holštýnska, která zásobovala asi 25 producentů krmného tuku obsahujícího dioxiny. Oleje používané při výrobě bionafty se nedopatřením dostaly do krmného tuku.

Dioxin has since been found in eggs and poultry, and tests from the facility owned by the firm Harles und Jentzsch dating from March 2010 show more than double the acceptable level of the chemical.

Dioxin byl nalezen ve vejcích a kuřecím mase, podle testů provedených v zařízeních firmy Harles und Jentzsch loni v březnu, bylo zjištěno, že úroveň chemikálií překročila více než dvakrát povolené limity

Dioxin, a byproduct of pesticide and chemical manufacturing among other things, is highly toxic and can be cancerous in large doses. Although some of those foods have been exported - including to the United Kingdom and the Netherlands - German officials insist none of the contaminated food reached the Czech Republic.

Dioxin je vysoce toxická látka, která je ve větším množství karcinogenní a mimo jiné vzniká jako vedlejší produkt při chemickém zpracování pesticidů. Ačkoliv některé produkty z německých farem byly vyvezeny do cizích zemí včetně Velké Británie a Holandska, německé úřady tvrdí, že do Čech se kontaminované potraviny nedostaly.

"Currently, we have information from German authorities that not even potentially contaminated food from Germany was imported to the Czech Republic," said Jan Duben, spokesman for the State Veterinary Administration of the Czech Republic (SVS ČR). "If any of the food we test contains dioxin, SVS ČR will take the standard steps and prevent its release to the market or minimize potential problems."

 

“V současné době máme od německých úřadů informace, že žádné byť i jen potenciálně kontaminované potraviny z Německa, nebyly odeslány do ČR, řekl Jan Duben, mluvčí Státní veterinární správy České republiky (SVS ČR). “V případě, že bychom v některých testovaných potravinách objevili dioxin, SVS ČR bude postupovat standardním způsobem a zabrání vypuštění výrobku na trh, popřípadě minimalizuje potenciální problémy.”

SVS ČR ordered an examination of all shipments from Germany, and all the samples of eggs, poultry and pork meat from the affected regions, and found no signs of contamination in the pork. As of press time, the egg examination was still under way.

SVS ČR nařídila prověření všech zásilek z Německa, a dále vyšetření vzorků vajec, kuřecího a vepřového masa z postižených oblastí, a ve vepřovém mase nenašla žádné známky kontaminace. V době uzávěrky kontrola vajec stále ještě probíhala.

"Dioxin presence was only detected in the eggs and meat of laying hens fed by the contaminated fat produced by the company Harles und Jentzsch," he said, adding that the firm is now under investigation by German authorities.

„Dioxiny byly laboratorně prokázány pouze v mase a vejcích nosných slepic krmených kontaminovanou krmnou směsí s přídavkem krmného tuku firmy Harles und Jentzsch,“ dodal s tím, že firma je nyní vyšetřována německými úřady.

"The first indications point to a high level of illegal activity," said German Agriculture Minister Ilse Aigner.

“První stopy ukazují na vysokou míru nelegálních aktivit, “ řekla německá ministryně zemědělství Ilse Aignerová.

The Czech Agrarian Chamber argues that the contamination scare is indicative of a threat to the nation's food supply. It says it is not possible to guarantee that the 200,000 tons of meat imported in 2010 were dioxin-free and is urging consumers to buy only Czech products.

Agrární komora ČR (AKČR) tvrdí, že obavy z kontaminovaných výrobků mohou ohrozit zásoby potravin v zemi. Dále varuje, že není možné zaručit, že z 200 tisíc tun dovezeného masa za rok 2010 se k nám nedostaly žádné kontaminované dioxiny, a vyzývá české spotřebitele k nákupu výlučně českých výrobků.

"We plead that the state will run a complete inspection of all meat and eggs imported from Germany to our country or impose a direct border closure until the whole issue is investigated with an eye to protecting domestic market," the group said in a statement.

“Žádáme stát o provedení kompletní kontroly veškerého masa a vajec dovezených z Německa do naší země, a o uzavření hranic dokud nebude celá záležitost důkladně vyšetřena s ohledem na ochranu tuzemského trhu,” požaduje AKČR ve svém prohlášení.

"Consumers can rely on now intensified inspections," Fuksa said. "However, this is motivation for consumers to be more interested in the quality and origins of food products and favor domestic products."

“Spotřebitelé mohou spoléhat na intenzivnější kontroly,” řekl ministr zemědělství Fuksa.“Je to ovšem pro spotřebitele také impuls, aby se více zajímaly o kvalitu a původ potravin a upřednostňovat domácí výrobky.”

He added that no ban on imports is needed.

Dodal, že není nutné uzavřít hranice.

Emergency inspections will be carried out over the next two weeks, focusing on eggs, poultry and pork.

Mimořádné kontroly budou probíhat po dobu dvou týdnů a budou se zaměřovat na vejce a maso.

More than 3,000 tons of animal feed are said to have been affected.

Podle zveřejněných informací bylo vyrobeno až 3 tisíce tun krmného tuku obsahujících dioxin.

In early January, German authorities temporarily blocked sales of poultry, pork and eggs from 4,700 farms and destroyed 100,000 eggs. The farm closures were mostly contained to pig farms in the Lower Saxony region.

Německé úřady na začátku ledna dočasně zakázaly prodej masa a vajec z postižených 4 700 farem a zničily 100 tisíc vajec. Uzavření, ke kterým došlo v Dolním Sasku se týkala především prasečích farem.

South Korea was the first country in the world to suspend imports of German pork. Slovakia followed by also imposing restrictions on German imports.

Jižní Korea zakázala jako první země dovoz těchto výrobků z Německa a Slovensko následovně nařídilo omezení dovozu z Německa.
 

Tainted animal feed was found in France and Denmark Jan. 10.

10.ledna bylo objeveno zasažené krmivo dokonce i ve Francii a Dánsku.

 

- Klára Jiřičná contributed to this report.

- S přispěním Kláry Jiřičné

 

Read the original version at www.praguepost.com

2010 The Prague Post Limited www.praguepost.com. All rights reserved. Publikováno na základě dohody s The Prague Post. 


 

česky english  SpeakOnline > Angličtina online > News > Government allays fears of dioxin in foods

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz