Gender ruling affects pensions

Penze budou ovlivněny verdiktem ohledně genderové rovnosti

 

European Court of Justice says annuities payments can't differ between men, women

Evropský soudní dvůr rozhodl, že výše penzí musí být stejná pro muže i ženy

 

Gender ruling affects pensions

Photo Credit: Cedric Puisney

Insurance premiums will no longer be dictated based on gender after a March 2 ruling by the European Court of Justice (ECJ), which critics warn could cause the costs of insurance products to rise and negatively impact pension reform.

Podle rozhodnutí Evropského soudního dvora (ECJ) nebude možné určovat výši pojistného na základě pohlaví. Kritici však varují, že toto rozhodnutí může negativně ovlivnit penzijní reformu.

The ruling, which requires all EU members to ban classifying insurance clients based on gender , found calculating premiums and pension annuities based on gender violates the European Union's Charter of Fundamental Rights.

Verdikt z loňského prosince vyžaduje, aby členské země EU přestaly rozlišovat pojištěnce na základě pohlaví. Ukázalo se, že v minulosti byla porušována listina Základních práv a svobod EU.

A directive passed in 2004 said member states are not allowed to make legislation that differentiates between males and females, the sole exception being finance institutions, which were allowed to use statistics-backed data regarding gender trends to calculate premiums and annuities.

Podle směrnice z roku 2004 nemohou členské státy vytvářet legislativu, která bude rozlišovat mezi muži a ženami, jediná výjimka bude platit pro finanční instituce, kterým je umožněno použít statisticky podepřená data ohledně trendů mezi oběma pohlavími při počítání penzí.

The ruling is particularly salient to the Czech Republic, where the government is trying to change the pension system to include an option for workers to divert part of their social security payments into private funds.

Rozhodnutí je zvláště významné pro ČR, která ve snaze o reformu důchodového systému, chce zahrnout možnost vyvedení části sociálního pojištění do soukromých fondů.

Currently, the annuities those funds pay out are less for women, who are statistically shown to live longer. However, once the requirements of the ECJ's ruling are implemented, that differentiation will no longer exist, and what that means for pensioners depends on who you ask.

V současné době mají ženy nižší důchody, protože se statisticky dožívají vyššího věku. Po uplatnění požadavku ECJ by se rozdíly smazaly. Co to však bude ve skutečnosti znamenat pro důchodce, záleží na tom, na koho se obrátíte.

"Women invest the same amount of money into their pension funds, but they can draw less money every month compared to men," said Anne-Sophie Parent, secretary general of the AGE Platform Europe, one of the lobby groups that has worked for this reform for almost 10 years. "That means they have a lower purchasing power, and the income gap increases over time."

“Ženy investují do penzijních fondů stejné částky, ale ve srovnání s muži dostávají měsíčně mnohem méně peněz,” říká generální tajemnice Anne-Sophie Parentová z organizace AGE Platform Europe, která se snaží lobovat za tuto reformu již deset let. “Toto znamená, že ženy mají menší kupní sílu a rozdíly v příjmech se budou časem jenom zvyšovat.”

But it's more likely private pension funds will decrease payments for men to meet those currently paid to women, according to Janina Clark, head of communications at CEA, the European insurance and re-insurance federation.

Je pravděpodobné, že v soukromých fondech se sníží platby za muže, aby byla srovnána úroveň plateb za ženy, tvrdí Janina Clarková z Evropské federace pojišťoven a zajišťoven (CEE).

"This has a social impact," Clark said. "If you're talking about annuities and retirement, if people stop paying into pension schemes, then this will put more pressure on the state than they already are under."

“A toto bude mít sociální důsledky,” tvrdí Clarková. “Když mluvíme o penzi a odchodu do důchodu, tak pokud lidé přestanou přispívat do programů na penzijní připojištění, a na stát bude vyvíjen ještě větší tlak než doposud.”

The other major aspect of the ruling involves car insurance. In countries that don't require premium calculations be gender-neutral, women pay less based on statistics that show they are generally less reckless drivers.

Rozhodnutí ECJ bude mít vliv i na výši povinného ručení u aut. V zemích, kde se nehledí na genderovou neutrálnost, ženy platí za povinné ručení méně, na základě statistik, které ukazují, že způsobují menší počet nehod na silnici.

"Equality is equality," Parent said. "We don't see why responsible drivers should be discriminated against just because they are male and young."

“Rovnost je rovnost,” říká Parentová. “Nevidím důvod, proč by zodpovědní řidiči měli být diskriminováni jenom proto, že se jedná o mladé muže.”

Those groups behind the reform say calculations for insurance premiums should be more customized to clients. If that policy were adopted, they argue, premiums for females wouldn't necessarily go up; they would only increase for those with poor driving records.

Skupiny vyvíjející tlak na reformu tvrdí, že propočty co se týče povinného ručení by měli být více přizpůsobeny klientům. Pokud by toto opatření bylo přijato, ženy by nemusely nutně platit více, pokud by neměly velkou nehodovost.

However, revamping how insurance companies determine premiums will be complicated, said Vladimír Trop, a lawyer at the firm Kocián Šolc Balaštík in Prague.

Přepracování způsobu výpočtu povinného ručení by bylo komplikované i podle právníka Vladimíra Tropa z pražské právní firmy Kocián, Šolc a Balaštík.

"The overall amount of risk undertaken by insurers in respect to all clients, male and female, will not have changed, and it will not be possible to simply reallocate such risks or premiums between male and female clients," he said. "Premiums reflect risk, and differences in the risks between men and women cannot be abolished with the stroke of a pen."

“Celkový objem rizika, které pojišťovatelé podstoupí vůči mužským i ženským klientům by se nezměnil. Jednoduše nebude možné přerozdělit rizika podle pohlaví,“ řekl. „Povinné ručení odráží riziko jako takové a rozdíly v pohlaví klientů nemůžou být vymazány nějakým ustanovením.“

Risk calculations based on gender are the most efficient way to calculate premiums, insurance industry officials say.

Nejefektivnější způsob kalkulace rizik je podle pohlaví, tvrdí odborníci z oboru.

"The inclusion of the gender factor in determining premium rates, in our opinion, provides a good assessment of risk by insurance companies, and promotes healthy price competition among insurers," said Petra Hájková, a spokesman for the Czech National Bank, which monitors insurance premiums.

„Zahrnutí genderového faktoru při určování sazeb povinného ručení podle našeho názoru umožňuje dobré posouzení rizika z pohledu pojišťoven, a pomáhá ke zdravé cenové politice mezi pojišťovnami,“ říká Petra Hájková, mluvčí České národní banky (ČNB), která dohlíží na sazby povinného ručení.

Changing how they are calculated will limit the insurance industry, according to Jolana Ackermannová, spokeswoman for the Czech Insurance Association, as it will cause "a loss of elasticity of the insurance market" and limit products.

Mluvčí České asociace pojišťoven Jolana Ackermannová však tvrdí, že by změna výpočtu pojišťovny značně omezila, protože by došlo ke „ztrátě flexibility na trhu pojišťovnictví“a zmenšil by se výběr produktů na trhu.

Higher operating costs for insurance companies may also be passed on to consumers, who will in turn buy fewer insurance products, pushing prices even higher, Clark said.

Vyšší provozní náklady pojišťoven by mohly být přeneseny i na zákazníky, kteří by si kvůli tomu mohli dovolit nakoupit méně produktů, což by ceny vytlačilo ještě výše, tvrdí Clarková.

"It's very clear that it's not discrimination; it's differentiation," she said, the same sort of differentiation used when calculating home insurance for someone in a city versus someone living on a flood plain.

„Je jasné, že se nejedná o diskriminaci – ale o diferenciaci,“ tvrdí Clarková. Jedná se o stejný druh rozlišování jako když počítáte pojištění domácnosti pro někoho kdo žije ve městě, nebo někoho kdo žije v povodňové oblasti.

How high prices will go is yet to be determined, Hájková said.

Podle Hájkové se výše cen teprve bude určovat.

"The Czech insurance sector is stable and the ČNB is convinced that the consequences of the ECJ ruling will not jeopardize its stability," Hájková said.

„Český pojišťovnický trh je stabilní a ČNB je přesvědčena, že důsledky verdiktu ECJ tuto stabilitu neohrozí,“ dodala.

Read the original version at www.praguepost.com

2010 The Prague Post Limited www.praguepost.com. All rights reserved. Publikováno na základě dohody s The Prague Post. 


 

 

 

česky english  SpeakOnline > Angličtina online > News > Gender ruling affects pensions

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz