Forbes expands presence in region

Management remains confident amid stalled market for media

 

Časopis Forbes plánuje expanzi na český trh

Vedení časopisu zůstává sebevědomé v době stagnace mediálního trhu

 

 

It seems any news involving the media itself these days is grim, yet amid a steady decline in readership and advertising profits, Forbes magazine is poised to launch a Czech-language edition of its magazine in November as part of the expansion of the publication into Central and Eastern Europe.

 

Může se zdát, že jakákoliv zpráva o situaci médií musí být nutně pochmurná, ale i v době dlouhodobého odlivu čtenářů a zisků z inzerce plánuje časopis Forbes zahájit letos v listopadu českou verzi v rámci expanze do střední a východní Evropy.


Forbes, which styles itself a magazine for business professionals, has already established franchises in numerous countries in the region including Bulgaria, Poland, Russia and most recently Slovakia, where the magazine is published by Business Media & Consulting (BM&C), the same publisher that will launch the Czech version.

 

Měsíčník Forbes, který je zaměřen na profesionální byznysmeny, už založil franšízy v několika okolních zemích jako například v Polsku, Bulharsku, Rusku a nedávno také na Slovensku, kde je vydáván Business Media & Consulting (BM&C) - stejnou společností, která uvede na trh i jeho českou verzi.

 

"It's really a continued part of our expansion into Eastern Europe, where our footprint started in Russia," said Miguel Forbes, president of Forbes' television and licensing. "In the whole East European region, the readership appreciates the Forbes brand, and the message of the magazine really resonates with a rising entrepreneurial group of people. They all want to get the message about how to build their business and how to manage an operation."

 

“Pokračujeme v expanzi do východní Evropy, kterou jsme započali v Rusku,” řekl Miguel Forbes, prezident Forbes Television and Licensing. “V celém regionu východní Evropy čtenáři ocení značku jakou je Forbes, a poselství našeho časopisu zajímá široké a rozrůstající se spektrum podnikatelů. Všichni chtějí zprávy o tom, jak začít podnikat a jak řídit fungování podniku.”


The magazine, which will sell for 89 Kč ($5.26), will feature content that is 60 percent devoted to domestic issues and 40 percent to translated articles from the original U.S. Forbes magazine. The staff will be led by Petr Šimůnek, a finance journalist and former editor-in-chief of the daily Hospodářské noviny who had first tried to bring Forbes to the Czech Republic in 2005 before BM&C head Peter Barecz asked him to lead the publication this year.

 

Časopis za 89Kč ($5.26) bude ze šedesáti procent obsahu věnován domácím událostem a čtyřicet procent budou přeložené články z amerického originálu. Českou redakci povede Petr Šimůnek, ekonomicky zaměřený novinář a bývalý šéfredaktor deníku Hospodářské noviny, který se  poprvé pokusil přivést Forbes do ČR už v roce 2005, předtím než ho šéf BM&C Peter Barecz požádal, aby se stal šéfem pro tento rok.

 

"We can rely on help from the journalists from New York [and] the experience of our colleagues in Slovakia, where Forbes has been published since last year," Šimůnek said. "I'm also considering cooperating with other Forbes editions in ... Central and Eastern Europe."

 

“Můžeme spoléhat na pomoc novinářů z New Yorku a zkušenost našich slovenských kolegů, kde Forbes vydávají od loňského roku, řekl Šimůnek. “Dále uvažuji o spolupráci s dalšími redakcemi Forbesu ve střední a východní Evropě.”


The magazine will be entering a declining market when it launches later this year, however, with the industry seeing some pick-ups in profit after a sharp drop during the economic crisis, but nothing to stop the steady fall in readers and advertising. Economia, the largest publisher of economic magazines in the country, reported profits of 13.35 million Kč in 2010 after a 136.4 million Kč loss the year before, though sales for the publisher dropped 3.6 percent year on year to 719.5 million Kč last year, according to a company report.

 

Časopis vstoupí na upadající trh, kde začne vycházet později v tomto roce. Přestože došlo v mediálním odvětví k jistým zlepšením po prudkém poklesu během ekonomické krize, nic nezastavilo stálý úpadek v počtu čtenářů a inzerce. Economia, největší vydavatelství ekonomicky zaměřených časopisů v zemi, oznámila za rok 2010 zisk v hodnotě 13.35 milionů korun po ztrátách ve výši 136.4milionů korun za rok předešlý, ačkoliv podle firemních informací poklesl prodej o 3.6 procenta na 719.5 milionů korun v porovnání s rokem 2009.


Of existing print products for financial news, including magazines like Ekonom and Euro, as well as newspapers with business sections, "none of them are doing really great," said Ondřej Tomas, managing director of the consulting firm GfK.

 

Podle ředitele společnosti GfK Ondřeje Tomase si žádný z finančních zpravodajů včetně časopisů Ekonom či Euro a novin s byznys přílohami “nevedou nijak závratně dobře.”

 

"At the moment, all of them are subsidized by their owners, which are private individuals or finance houses," Tomas said. "Without being sponsored by their owners, they could not exist."
Advertising has dropped as companies turn to television ads in response to staff cuts, he said.

 

“V současné době jsou všichni dotováni majiteli, což jsou buď jednotlivci nebo finanční skupiny, řekl Tomas. “Bez sponzorování majitelů by nemohli existovat.” Podle Tomase výnos z inzerce poklesl, protože firmy preferují televizní reklamu v důsledku propouštění zaměstnanců.


"The question is about what positioning it should acquire on the Czech market, and from where Forbes should actually get sufficient advertising revenue while the whole market is suffering and competition is quite high," Tomas said. "The market is not that big, and there were some players that, over time, have come and gone, and none really survived the pressure."

 

“Otázkou zůstává jakou pozici by měl časopis získat na českém trhu, a odkud by měl získávat dostatečné množství příjmů z inzerce, zatímco celý trh strádá a konkurence je velmi vysoká,” řekl Tomas. “Trh není tak velký, byli tu hráči, kteří vstoupili na trhu a zase odešli, nikdo nepřežil ten tlak.”


But Forbes' management is confident it has a faithful niche with its monthly publication.
"To me, the problem of declining reader interest is based on the quality of the publications and their profiles. Forbes is clearly positioned as a [monthly] high-quality business magazine. ... This allows us to concentrate on our own agenda, not influenced by the 'daily foam' of news in newspapers and weekly publications," Šimůnek said. "I strongly believe there is more to Czech business than what the finance minister or the CEO of ČEZ has said."

 

Vedení časopisu Forbes je přesvědčeno, že pro svůj měsíčník najde místo na trhu. “Podle mě problém odlivu zájmu čtenářů závisí na kvalitě publikace a jejich charakteru. Forbes se jasně vymezil svoje postavení jako vysoce kvalitní měsíčník se zaměřením na byznys…Toto nám umožní se koncentrovat na naši vlastní agendu, aniž bychom byli ovlivněni “každodenní návalem” zpráv v novinách a v týdenících,” říká Šimůnek. “Pevně věřím, že v českém byznyse se děje mnohem víc, než co řekl ministr finance či co zrovna říká šéf ČEZu.”


Industry analysts also pointed out the Czech market share for magazines is taken up by major publishers like Economia and Axel Springer. Comparatively, BM&C is a small operation that had produced in-flight magazines and publications featured in rental cars before taking on Forbes in Slovakia.

 

Odborníci z oboru podotýkají, že na českém trhu s časopisy již většinu prostoru zabrali hlavní vydavatelé jako Economia a Axel Springer. Ve srovnání s nimi je společnost BM&C malá. Před vstupem Forbesu na Slovensko, publikovala časopisy nabízené na palubě letadel a publikace pro autopůjčovny.


Numbers for Slovakia's Forbes, though, have fared well, according to Barecz, with 15,500 copies currently printed compared with 12,000 when the paper was launched last November, and audited records show 10,651 copies were sold in April.

 

Podle Barecze čísla z prodeje ukazují, že si Forbes na Slovensku vede dobře se současným počtem 15,500 výtisku oproti 12,000 z loňska, kdy v listopadu časopis odstartoval. Bilance ukazuje, že se za duben prodalo 10,651 výtisků.


"In Poland, we're doing quite well after rebranding a magazine that was called Profit, which was remarkably unprofitable. We rebranded it Forbes," Forbes said. "In Russia, Forbes is a clear market leader, and that's not true of Fortune or Business Week, both of which no longer exist, or barely, as opposed to Forbes Russia, which is still thriving. We really feel the Forbes brand in these markets is unique and ... resonates, and it means something to the population."

 

V Polsku  si vedeme celkem dobře, poté co došlo k přeměně časopisu, který se jmenoval Profit a kupodivu žádný profit nevykazoval. Změnili jsme ho na Forbes,” řekl Forbes. “V Rusku je Forbes jedničkou na trhu, což se nedá říct o časopisech Fortune či Business Week, které už dávno neexistují, nebo se jen tak tak drží nad vodou, na rozdíl od Forbesu, který vzkvétá. Opravdu máme pocit, že značka Forbes přináší na tyto trhy jedinečnost a ... je to značka zvučného jména, která lidem něco řekne.”

Local filmmakers feel excluded

Domestic movie sales are dwindling as gov't looks to support foreign productions

 

Místní filmaři se cítí vyšachováni

Prodeje domácích filmů klesají, zatímco vláda podporuje zahraniční produkce

 

 

 

The Czech New Wave brought domestic films to the international stage, but 50 years later, local filmmakers are dealing with a significant loss in viewership that they say is caused by more than just consumer-spending behavior wrought by economic crisis.

Česká nová vlna představila domácí filmy na mezinárodní scéně, ale po padesáti letech se místní filmaři potýkají s podstatnými ztrátami diváků, které nejsou podle nich způsobeny pouze chováním diváků v době ekonomické krize.

Only 670,000 tickets were sold for Czech films at domestic theaters in the first five months of this year, compared with 1.55 million for the same period last year, and Czech films only made up 19 percent of total cinema visits, according to the Czech Film Center. Even the top selling movies this year saw significantly lower profits, with Jan Hřebejk's No. 1 movie Nevinnost (Innocence) earning 17.5 million Kč ($1 million) from January to May, compared with Jiří Vejdělek's Ženy v pokušení (Women in Temptation), which grossed 77 million Kč in ticket sales during the same period last year.

Pouhých 670 tisíc vstupenek na české filmy se prodalo v místních kinech za prvních pět měsíců tohoto roku, za stejné období loňského roku to bylo ještě 1.55 milionu. Podle Českého filmového centra tvořili české filmy pouhých 19% celkové návštěvnosti kin. I nejnavštěvovanější Hřebejkova Nevinnost vydělala od ledna do května 17.5 milionů korun a přitom komedie Jiřího Vejdělka Ženy v pokušení loni za stejné období stihla vydělat 77 milionů korun.

The government has made support for the film industry a priority, with Foreign Affairs Minister Karel Schwarzenberg visiting Hollywood during his tour of the United States, and the Culture Ministry has said it is working to hammer out greater incentives for filmmakers in the Czech Republic.
However, people in the industry doubt whether those measures provide Czech films with enough support.

Vláda podporu filmového průmyslu udělala jednou ze svých priorit, jak dokládá návštěva Hollywoodu ministrem zahraničí Karlem Schwarzenbergem během cesty po Spojených státech amerických, tak slova ministra kultury, který tvrdí, že je nutné vydobýt pro filmaře v ČR větší pobídky. Lidé z branže ale pochybují, zda tyto snahy dostatečně podporují český film.

"Incentives are designed for foreign production. That is their aim: to revive the film-making industry," said Michal Surma, executive director of the Uherské Hradiště film school and the Association of Czech Film Clubs.

“Pobídky jsou určené hlavně pro zahraniční produkce. To je jejich cíl. Maji oživit filmový průmysl,” říká Michal Surma, výkonný ředitel filmové školy Uherské Hradiště a zároveň Asociace českých filmových klubů.

This year, the Culture Ministry had 300 million Kč to support Czech filmmaking, all of which has already been distributed just five months into the year. Culture Minister Jiří Besser has said he would again earmark at least 300 million Kč for the 2012 budget, which is currently being debated, and the support may even reach 500 million Kč.

Letos ministerstvo kultury vyčlenilo 300 milionů korun na podporu filmařů, které ale byly vyčerpány během pěti měsíců. Ministr kultury Jiří Besser řekl, že pro rozpočet na rok 2012, který je právě projednáván, vyčlení stejnou částku, a je možné, že se částka vyšplhá až na 500 milionů korun.

However, there are numerous qualifications for receiving the funding, and the most harmful for domestic filmmakers is the requirement that a film's production costs exceed 10 million Kč.
"That excludes almost all Czech productions, which is totally unfair if we are speaking about boosting the business," said Jiří Konečný, a producer and founder of production company Endorfilm. "Five to 10 Czech films ... would cost just one-third of a single big Hollywood production. I think this should be fair. It's not like it would harm the support."

Pro získání dotací je nutné splnit řadu podmínek. Nejtěžší je pro místní filmaře splnit podmínku, že rozpočet filmové produkce přesáhne 10 milionů korun. ‘To vylučuje většinu českých produkcí, což je absolutně nefér, pokud hovoříme o podpoře byznysu, říká Jiří Konečný, filmový producent a zakladatel společnosti Endorfilm. “Pět až deset českých filmů by stálo třetinu jednoho hollywoodského trháku . To by bylo myslím spravedlivé a nepoškodilo by to podporu.”

Some are also worried about a new proposal to take funding from commercial television advertising revenues rather than state television only, as it was in the past. The Chamber of Deputies approved an amendment to the Television Act July 14 that limits advertising on public television and requires commercial television stations to give 2 percent of their revenue to the state cinematography fund.
Surma called this move "a great threat to the industry."

Někteří se obávají nového návrhu na zavedení financování z reklamy komerčních televizí namísto veřejnoprávní, jak tomu bylo v minulosti. Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o České televizi, která omezuje vysílání reklamy ve veřejnoprávní televizi a vyžaduje od komerčních televizi, aby dávali dvě procenta tržeb do Státního fondu pro rozvoj české kinematografie. Tento krok představuje podle Surmy “velkou hrozbu pro filmový průmysl.”

"The system of how private television stations will finance and how much they will influence actual production has yet to be decided," he said. "I can easily see that if a private television station gives millions somewhere, it will hardly be based on any criterion of artistic value."

“Není vyřešen systém, jakým způsobem budou ty soukromé televize financovat filmový průmysl, a jak budou produkci ovlivňovat, řekl Surma. “Dovedu si jednoduše představit, že když soukromá televize bude někam posílat miliony, tak těžko zůstane kritériem umělecká hodnota.”

The success of the Czech film industry has also been dampened by problems faced in all countries, including limited consumer spending and an increase in both the legal and illegal streaming of online videos, which eats into ticket sales at the cinema. However, money isn't the industry's only problem.
"The reason our films do not achieve major international success is not just for financial reasons, but because of the topics," Surma said.

Úspěch českého filmového průmyslu byl utlumen problémy, kterým čelí většina zemí, včetně omezeného utrácení ze strany diváků a zvýšeného počtu sledování nelegálních filmových kopií na internetu, které ukrajuje z prodeje lístků do kin. Peníze ovšem nejsou jediným problémem tohoto průmyslu. “Důvod neúspěchu českých filmů na mezinárodním poli není jenom finanční, ale jedná se také o výběr témat,” tvrdí Surma.

The language and topics limit how widely appealing many Czech films are, he said, which in turn limits their success in foreign theaters and festivals, and even on the Czech market.
"With the film Czech Made Man, attendance was expected to be some 150,000," Surma said by way of example. "But despite a great promotion, only around 50,000 showed up."

Podle něj jazyk a témata ve velké míře ovlivňují oblíbenost českých filmů, což omezuje jejich úspěšnost v zahraničních kinech a na festivalech, ale i na českém trhu. “Zatímco u filmu Czech Made Man se očekávala návštěvnost okolo 150 tisíc diváku,” uvádí Surma konkrétní příklad. “Ašvak i přes silnou propagaci film zhlédlo pouhých 50 tisíc lidí.”

Competing with sprawling industries like those in the United States and the rest of Europe is difficult, Konečný said, and many film distributors don't want to gamble on Czech films.
"We are so small and have so few sources of promotion and distribution, and distribution is key," he said. "There is no real entrepreneurial environment. Distributors are afraid of Czech films and afraid of failure, so they only go for the sure-fire commercial titles."

Soutěžit s rozpínajícím se filmovým průmyslem Spojených států amerických či zbytku Evropy je podle Konečného těžké, a mnoho filmových distributorů na české filmy nechce sázet.

“Jsme tak malí a máme omezené zdroje na propagaci a distribuci, a ta je klíčová,” řekl Konečný. “Časy pro filmový byznys nejsou dobré. Distributoři se bojí českých filmů, bojí se ztrát


 

 


 Read the original version at www.praguepost.com

2010 The Prague Post Limited www.praguepost.com. All rights reserved. Publikováno na základě dohody s The Prague Post. 


 

 

 

česky english  SpeakOnline > Angličtina online > News > Forbes expands presence in region

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz