Firm has snow clean-up monopoly
Firma má monopol na uklízení sněhu


Critics say 8 bn Kč tender was written with single company in mind
Kritici tvrdí, že tendr byl vypsán úmyslně pro jednu firmu

 

Posted: December 15, 2010
Authors: Benjamin Cunningham and Klára Jiřičná

Firm has snow clean-up monopoly

Walter Novak

 

For the next eight years, a single firm is charged with maintaining more than 2,300 kilometers worth of roadway in Prague, after the previous Civic Democratic (ODS) City Council approved a tender earlier this year on which the winning firm was the only bidder.
Příštích 8 let bude úklid v Praze zajišťovat pouze jedna firma, která bude mít na starost údržbu přes 2 300 km silnic na celém území, poté co předchozí radní za ODS schválili vypsání tendru, ve kterém se zúčastnila pouze jedna firma.


Prague Services (PS), a firm that is majority owned by the city, was the lone bidder on the 8 billion Kč contract that took effect June 1. The agreement makes PS the only company working to clear the capital city's major thoroughfares in the wake of inclement winter weather. Previously, Prague was divided into three districts with three different firms covering each territory.
Pražské služby (PS), firma jejímž majoritním vlastníkem je město Praha, byla jediným účastníkem tendru za 8 miliard Kč, který proběhl 1.června. Pražské služby se staly jedinou firmou, která bude mít na starosti úklid hlavních silnic v drsném zimním počasí. Dříve byla Praha rozdělena do 3 oblastí, které byly uklízeny různými společnostmi, z nichž každá měla svůj rajón.


The contract was approved by then-City Councilman Radovan Šteiner (ODS), who handled the transportation portfolio. The tender followed in the wake of a change in law in late 2009 that shifted increased responsibility for cleaning roads and sidewalks to City Hall as opposed to local municipalities. That change was opposed by several municipalities, led by authorities in Prague 6.
Smlouva byla schválena bývalým radním pro dopravu Radovanem Šteinerem (ODS). Výběrové řízení se uskutečnilo krátce po změně zákona z roku 2009, podle kterého byla převedena zodpovědnost za úklid ulic a chodníků z působnosti městských části na magistrát, přičemž hlavně Praha 6 se této změně bránila.


Critics allege the tender for the contract was written with PS specifically in mind with requirements so strict that no other firm could meet the conditions. They point to the decision by firms that have long cooperated with City Hall to decline even submitting bids. Among the contract's requirements was that any firm bidding on the contract have annual revenues surpassing 500 million Kč.
Podle kritiků byly podmínky účasti ve výběrovém řízení tak náročné, že žádná firma neměla šanci je splnit. Výběrové řízení bylo vypsáno na míru Pražským službám. Upozorňují na to, že magistrát odmítl i firmy, které v minulosti dlouhodobě spolupracovali. Jeden z požadavků účasti v tendru bylo, že firma musí mít roční obrat přesahující 500 milionů Kč.


"Prague used to be divided into three competitive parts. This division allowed cheaper prices, and it was possible to control the quality and speed of cleanings," said Martin Javůrek, the owner of Eko-Patrol, a company that cleaned streets in Prague 5, 6 and 13 from 1993 through earlier this year. "[City Hall] created a monopoly, and prices increased. Every tender should have at least two competitors so that the city can choose the winner based on a better price."
„Praha byla dříve rozdělena do tří konkurenčních okrsků. Toto rozdělení zajistilo levnější cenu a umožnilo kontrolu kvality a rychlosti úklidů,“ řekl Martin Javůrek, majitel firmy Eko-Patrol, která uklízela Prahu 5, 6 a 13 od roku 1993 až do letošního roku. „Magistrát vytvořil monopol a cena za úklid se zvýšila. V každém tendru musíte mít alespoň dva účastníky, aby výběr vítěze mohl proběhnout na základě lepší cenové nabídky.“


The Technical Administration of Roads (TSK) division of City Hall's administration is charged with overseeing city roads. There are a total of 3,815 kilometers of roadway in Prague. The TSK contract with PS covers 2,308 kilometers with responsibility for the remaining, more minor, roads falling on the local municipalities. The TSK is also responsible for 800 of the city's 1,400 hectares of sidewalks. However, a TSK spokesman said they only clean 270 of those aforementioned 800 hectares.
Dohled nad úklidem silnic má na starost Technická správa komunikací (TSK), která je pověřena magistrátem. V Praze je 3 815 km silnic, z toho smlouva TSK s PS pokrývá území 2 308km a zbylé silnice mají na starost městské časti. TSK má také ve správě úklid 800 hektarů z celkových 1 400 hektarů chodníků ve městě. Ale mluvčí TSK sdělil, že zodpovídají pouze za úklid 270 hektarů.


"Prague Services won the tender," TSK spokesman Tomáš Mrázek said. "For TSK, they now provide winter and summer road maintenance. Anyone who met the requirements of the tender could have taken part."
„Pražské služby vyhráli řádné výběrové řízení,“ řekl mluvčí TSK Tomáš Mrázek. „Pro TSK nyní budou provádět letní a zimní údržbu silnic. Výběrového řízení se mohl zúčastnit kdokoliv, kdo splnil zadávací podmínky.“


Asked whether he thought PS was doing a satisfactory job in recent weeks, Mrázek said, "TSK fulfilled all its obligations arising from the winter road maintenance plan approved by the City Council. We ensured the drivability of main and side roads and even the navigability of sidewalks that we are supposed to clean according to the current regulations."
Na otázku, zda PS splnila svou úklidovou povinnost dostatečně v posledních týdnech Mrázek odpověděl: „TSK splnila povinnost, která vyplývá ze zimního plánu údržby schváleného radou hlavního města Prahy. Zajistili jsme sjízdnost hlavních komunikací i schůdnost chodníků, které máme dle platné vyhlášky uklízet.“


There are some who disagree.
Někteří ovšem nesouhlasí.


"If my firm was cleaning the past 19 years in this manner, then nobody would pay me, and I would get fined," Javůrek said. "It is just unbelievable to not clean up the bus stops."
„Kdyby měla moje firma uklízet tímto způsobem v posledních 19 letech, tak by nám nikdo nezaplatil a ještě bychom dostali pokutu,“ řekl Javůrek. „Je nemyslitelné neuklidit třeba autobusové zastávky.“


Karel Březina (Social Democrats, ČSSD) is the newly appointed councilman responsible for transport. He did not respond to requests for comment, though he did concede to the daily Lidové noviny that it is generally better for public tenders to have more than one bidder.
Nově zvoleným radním pro dopravu se stal Karel Březina (ČSSD). Nereagoval na naši žádost o komentář, ale pro Lidové noviny se vyjádřil, že obecně je lépe, když se výběrového řízení zúčastní více zájemců.

 

PS also has a contract with City Hall for waste disposal. That 10-year contract expires next year.
PS mají s magistrátem také uzavřenou desetiletou smlouvu na úklid odpadu, která vyprší příští rok.

Read the original version at www.praguepost.com

2010 The Prague Post Limited www.praguepost.com. All rights reserved. Publikováno na základě dohody s The Prague Post. 

 

česky english  SpeakOnline > Angličtina online > News > Firm has snow clean up monopoly

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz