Fashion and clothing
Móda a oblečení

 


 

Otázky v sekci angličtina online slouží online lektorům jen jako náměty pro vedení konverzace nebo doučování na dané téma. Není nutné, ani žádoucí se držet jejich přesného znění a pořadí, naopak. Každá otázka se dá rozvinout v delší rozhovor dle Vaší potřeby, přání, zájmu a jazykové úrovně.


What are you wearing right now?
Co máš právě na sobě?
Is is modern?
Je to moderní?
Do you wear modern clothes?
Oblékáš se moderně?
Do you live modernly?
Žiješ moderně?
What are all the things that belong to fashion? Give examples.
Co všechno podléhá módě. Dávej příklady.
Give examples of modern trends and styles throughout history. Exact examples?
Dej příklady módních trendů a vln v historii. Konkrétní příklady?
Go back to history throughout generations. What did they wear, hairstyles, music, cars, etc.
Vracej se v historii po generacích. Co se nosilo, účesy, hudba, auta atd.
Where and how are the modern styles born?
Kde a jak se rodí nové módní vlny?
Have you noticed how modern styles evolve?
Všiml sis, jak se nová módní vlna vyvíjí?
How through time has the attitude of the majority changed towards something that was first considered to be a fad, or a dangerous fad?
Jak se časem mění přístup většiny k tomu, co bylo zpočátku vnímáno jako výstřelek, nebo dokonce nebezpečná úchylka?
What do these changes say about human mentality?
Co tyhle změny napovídají o lidské mentalitě?
Take one piece of clothing after another and describe how they have changed since the time of your parents or grandparents.
Vem jeden kus oblečení po druhém a popiš na nich, jak se změnily od dob Tvých rodičů nebo prarodičů.
Give the same examples with other things or activities (how has music changed, living, work, the ideal of the female and male body, etc.).
Dávej stejné příklady i u dalších věcí nebo činností (jak se měnila hudba, bydlení, práce, ideál ženského a mužského těla atd.)

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz