ECHR rejects Brožová-Polednová's appeal

Strasbourg court upholds 89-year-old's conviction for judicial murder

 

Evropský soud zamítl stížnost Brožové-Polednové

Štrasburský soud potvrdil odsouzení 89leté za justiční vraždu

 

The European Court of Human Rights has rejected an appeal by an 89-year-old former Czechoslovak state prosecutor who pushed for a democracy campaigner's execution in the 1950s.
The seven-judge panel in Strasbourg also unanimously ruled to uphold the Czech court verdict of judicial murder handed down to Ludmila Brožová-Polednová in September 2008.

 

Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku zamítl stížnost 89 leté bývalé československé žalobkyně, která prosazovala popravy bojovníků za demokracii v padesátých letech. Sedmičlenná porota ve Štrasburku se jednomyslně shodla na platnosti verdiktu českého soudu o justiční vraždě, který byl nad Ludmilou Brožovou-Polednovou vynesen v září roku 2008.


During the Strasbourg appeal, Brožová-Polednová's lawyer Vladimír Kovář attacked the Czech courts' decisions, arguing Brožová-Polednová's behavior was not unlawful at the time and insisting the justice system had breached her right to a fair trial by taking proceedings against her 60 years on.

 

Během odvolání ve Štrasburku právník Brožové-Polednové Vladimír Kolář napadl rozhodnutí českých soudů a argumentoval, že chování bývalé žalobkyně nebylo tehdy protiprávní, a zdůrazňoval, že soudní systém porušil její právo na spravedlivý proces tím, že vynesl rozsudek až po šedesáti letech.


In their ruling July 6, the European Court said the Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms could not be applied to her case. It explained the convention could not provide protection to the elimination of political opponents through death penalties imposed on the basis of proceedings that evidently breach the right to a just trial, and principally the right to life.
The judges ruled her claim of unfair treatment at the hands of the Czech courts was unsubstantiated, and also rejected the argument that in the show trial she only fulfilled orders given to her by her superiors.

 

Ve svém verdiktu ze šestého června se Evropský soud vyjádřil, že Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod nemůže být použita na tento případ. Vysvětlil, že úmluva nemůže poskytnout ochranu pro zbavování se politických oponentů skrze tresty smrti udělené na základě procesu, který očividně porušuje základní práva na spravedlivý soud, a obecně právo na život. Soudci rozhodli, že její stížnost na nespravedlivý proces u českých soudů je neopodstatněný, a také odmítli její argument, že ve zinscenovaném procesu pouze plnila příkazy svých nadřízených.


The court said its decision was "unanimous and final," meaning she has no further legal recourse to appeal her conviction.
Originally sentenced to six years, Brožová-Polednová's sentence was later halved after two amnesties were applied to her case.

 

Rozhodnutí soudu bylo “jednohlasné a konečné”, což znamená, že již není možné se proti rozsudku odvolat. Brožová-Polednová byla původně odsouzená k šesti letům vězení, poté byl ale její trest zkrácen na polovinu a nakonec získala amnestii.

 

Brožová-Polednová was then pardoned by President Václav Klaus and released last December in a decision attributed to her ill health and advanced years. Without the pardon, she may still have been freed this March if early release had been applied after she served two-thirds of her sentence.
Stanislav Stránský, chairman of the Confederation of Former Political Prisoners (SBPV), said his group welcomed the ECHR verdict and said Brožová-Polednová should never have been released.

 

Prezident Václav Klaus udělil Brožové-Polednové milost a její propuštění loni v prosinci se přičítá navrub jejímu pokročilému věku a špatnému zdravotnímu stavu. Kdyby nedostala milost, byla by stejně propuštěna letos v březnu, v případě předčasného propuštění po odpykaní si dvou třetin trestu.

Předseda Konfederace politických vězňů (KPV ČR) Stanislav Stránský řekl, že vítají verdikt Evropského soudu pro lidská práva, a že Brožová-Polednová neměla být nikdy propuštěna.

'A villain'
"She does not deserve any pardon," he said. "She is a villain and will be until her death. How dare she execute another woman."
Stránský said he "absolutely disagreed" with Klaus' opinion on the case, claiming, "I am not alone. Most lawyers, advocates and judges I know share my opinion."
He further suggested anyone who thought otherwise could be accused of harboring sympathy for the former communist regime.

 

“Zločinec”

“Nezasloužila si milost,” řekl. “Je to zločinec a bude jím až do smrti. Že se nestyděla popravit další ženskou!”

Stránský řekl, že “absolutně odmítá” názor prezidenta Klause k tomuto případu a dodal: “nejsem jediný. Mnoho právníků, advokátů a soudců je se mnou zajedno.”

Dále sdělil, že kdo má jiný názor bude jistě sympatizantem komunistického režimu.


"The first court verdict was correct, but still rather moderate," Stránský said. "She was healthy - only her lawyer made her look like Lazarus - and the verdict for unjustified murder should have been at minimum 10 years."

 

“Původní verdikt soudu byl správný, ale příliš mírný, “ řekl Stránský. “Byla zdravá – pouze její právník z ní udělal Lazara – a verdikt za neoprávněnou vraždu měl být minimálně deset let.”


Brožová-Polednová is the only surviving prosecutor of five who sent activist Milada Horáková - today a national hero - to her death in June 1950 along with three others, based on trumped-up charges of conspiring to overthrow the communist regime.

 

Brožová-Polednová je jedinou žijící žalobkyní z pěti, kteří poslali aktivistku Miladu Horákovou – dnešní národní hrdinku – do cely smrti v červnu roku 1950 spolu s dalšími třemi na základě smyšlených obvinění o konspiraci za účelem svržení komunistického režimu.


Ten others were also convicted of being part of a conspiracy to restore capitalism, of alleged espionage and of cooperation with "traitors" in what became one of the most notorious show trials of the communist era.

 

Další byli obviněni ze spoluúčasti na spiknutí za účelem obnovení kapitalismu, údajné špionáže a spolupráce s “vlastizrádci” v jednom z nejvíce neblaze proslulých případů komunistické éry.

When Horáková was sent to the gallows, Brožová-Polednová was reported in an eyewitness note as telling the executioners, "Don't break her neck on the noose. Suffocate the bitch - and the others, too."

 

Když byla Horáková poslána na šibenici, Brožová-Polednová podle svědků řekla popravčím “Nelamte ji vaz. Uduste tu svini a ty ostatní taky.”


Stránský said he could only conceive of clemency for the 89-year-old if she had the courage to show remorse for her actions.
"If only she apologized at least once, but she has never done that," he said. "She always kept insisting that Horáková was punished righteously."

 

Stránský řekl, že by mohl bývalé prokurátorku omilostnit pouze kdyby ukázala lítost za své činy.

“Kdyby se jenom jedinkrát omluvila, ale to ona nikdy neudělala,” řekl. “Pořád trvala na svém, že Horáková byla odsouzena spravedlivě.”


He noted that since the early 20th-century beginnings of the former Soviet Union, the former communist regimes had been "imprisoning people for more than 70 years and never took any remorse if people were ill or anything else. Why should we be kind now?"

 

Dodal, že na počátku dvacátého století se v bývalém Sovětském svazu za komunistického režimu “věznili lidi i na 70 let a více a nikdo nepolitoval nikoho, i když onemocněli. Proč bychom nyní měli my být shovívaví?”


Stránský contrasted the experience of his members - who number some 4,000, including former political prisoners and their relatives - with that of Brožová-Polednová at the geriatric wing of east Bohemia's Světlá nad Sázavou prison, which he said was "not a prison at all [but] more of a hotel. ... She was fed and taken care of, and strolled around like a madam."

 

Stránský porovnal zkušenosti svých kolegů – ze čtyř tisíc politických vězňů z konfederace a jejich příbuzných – se zkušeností Brožové Polednové z východního bloku vězení ve Světlé nad Sázavou, což podle něj “není žádné vězení, ale spíše hotel. Dostala jídlo pod nos a bylo o ní postaráno. Jen se tam procházela jako milostpaní.”

 

 

 

 


 

 


 Read the original version at www.praguepost.com

2010 The Prague Post Limited www.praguepost.com. All rights reserved. Publikováno na základě dohody s The Prague Post. 


 

 

 

česky english  SpeakOnline > Angličtina online > News > ECHR rejects Brožová-Polednová's appeal

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz