E. coli source remains unknown
ČR looks at beef, pork, sprouts in wake of German confusion

Zdroj bakterie EHEC zůstává neznámý
Česko zkoumá hovězí, vepřové maso a klíčky v důsledku německých zmatků

 

 

After nearly three weeks, 22 deaths, more than 2,300 reported cases, two identified culprits and two major retractions, German health officials are still unable to finger the source of the deadly E. coli outbreak gripping their country and much of Europe.

Ani po třech týdnech, dvaadvaceti úmrtích, více než 2 300 zjištěných případech nemoci, dvou označených a následně odvolaných zdrojích nákazy, se německým úřadům nepodařilo určit zdroj šíření smrtelné bakterie EHEC, který zachvátil jak jejich zemi,tak většinu Evropy.

The Czech Agriculture and Food Inspection Authority (CAFIA) has been examining samples of fresh vegetables from shops across the Czech Republic since news of the outbreak first broke. A spokesman for the CAFIA said the agency has also begun inspecting bean sprouts since German authorities began investigating a sprout grower south of Hamburg. The State Veterinary Administration (SVS) has even begun looking at both German and domestic beef and pork for possible signs of contamination.

Od vypuknutí nemoci začala Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zkoumat vzorky zeleniny v obchodech po celé republice. Mluvčí inspekce oznámil, že prověřování fazolových klíčků začalo na základě podezření německých úřadů na jihu od Hamburgu. Státní veterinární správa ČR začala zkoumat, zda německé či domácí hovězí a vepřové maso není kontaminováno.

"Germany has repeatedly changed its information in the last few days," said SVS spokesman Josef Duben. "First, it was cucumbers. Then it was bean sprouts. So we're just taking our own preventive measures. We don't presuppose the source is the animals, but it's always better to be a step ahead than a step behind."

“Informace z Německa se za poslední dny stále mění,” řekl mluvčí SVS Josef Duben. “Nejdřív okurky, teď klíčky. V podstatě se jedná o preventivní opatření. Nepřepokládáme, že by to mělo být v těch živočišných komoditách, ale vždy je lepší být o krok napřed, než dozadu.”

So far, there has been only one confirmed case of E. coli in the Czech Republic, an American tourist who visited northern Germany days before arriving in Prague. Eight other cases of people experiencing symptoms were investigated, including a man who admitted to having visited Germany days before noticing symptoms. So far, all of the other cases have tested negative for E. coli. No Czech deaths have been reported in connection with the outbreak.

Zatím byl v ČR potvrzen pouze jeden případ infekce EHEC u americké turistky, která před příjezdem do Prahy pobývala v severním Německu. Bylo zaznamenáno osm případů vykazujících symptomy nemoci, včetně muže, který navštívil Německo. Tyto případy se ukázaly jako negativní a žádná osoba v ČR na EHEC nezemřela.

A week after wrongly assigning blame to cucumbers imported from Spain, Germany announced June 8 that organic bean sprouts in the northern village of Bienenbüttel were suspected to be the cause - only to backtrack less than a day later, claiming tests showed no evidence the sprouts were contaminated. But for the Gärtnerhof farm, the damage was done. The ministry shut down the farm in the wake of the suspicion, and all of its produce was recalled.

Pouhý týden po mylné domněnce, že zdrojem nemoci jsou okurky dovezené ze Španělska, oznámilo Německo, že má podezření na bio fazolové klíčky ze severoněmeckého Bienenbüttelu. Podezření však bylo následující den vyvráceno a testy kontaminaci neprokázaly. Pověst farmy v Gärtnerhofu však byla poškozena. Ministerstvo ji kvůli podezřením zavřelo a veškerá výroba byla zastavena.

German officials said the Gärtnerhof farm could still be the source, despite all tests having come back negative, as bean sprouts are prone to be havens for the bacteria. Some have suggested the farm's tainted sprouts had already left the farm and entered the supply chain.
"In the majority of outbreaks, the agent is never isolated," said Andreas Hensel, a spokesman for the Federal Institute for Risk Assessment, a food and consumer safety agency in Germany. "We may never know what caused this."

Německé úřady tvrdí, že farma Gärtnerhof může být pořád zdrojem nákazy navzdory negativním výsledkům testů, protože fazolové klíčky bývají často útočištěm bakterií. Existuje riziko, že nakažené klíčky byly již z farmy dávno odvezeny k obchodníkům.
“Ve většině případů výskytu nemoci se zdroj infekce stejně nikdy nezjistí, “ říká Andrea Hensel, mluvčí Federálního institutu pro vyhodnocování rizik, což je potravinářská a spotřebitelská agentura, která v Německu zajišťuje bezpečnost potravin. “Možná nikdy nezjistíme, co to způsobilo.”

Spanish officials have said they will seek compensation for the millions of euros their fruit and vegetable growers are expected to have lost as a result of the false accusation, and the handling of the crisis has put Germany in the crosshairs of many food-safety and health experts around the world.
"This investigation has been a disaster," Michael Osterholm, director of the U.S.-based Center for Infectious Disease Research and Policy, told the Associated Press. "This kind of wishy-washy response is incompetent."

Španělské úřady budou žádat kompenzaci v podobě milionů eur pro své pěstitele ovoce a zeleniny, kteří očekávají v důsledku falešných obvinění velké ztráty. Postup Německa při zvládání krize vyvolal ostrou kritiku ze strany odborníků na bezpečnost potravin po celém světě.
“Probíhající vyšetřování je katastrofou, “ řekl Michael Osterholm, ředitel amerického Centra pro zkoumání a strategie při infekčních nemocích pro agenturu AP. “Jejich mizerné reakce jsou důkazem nekompetentnosti.”

European Health Commissioner John Dalli has rushed to the defense of Germany, claiming investigators were forced to act decisively because of the panic the crisis has created across the Continent.
"We have to understand that people in certain situations have a responsibility to inform their citizens as soon as possible of any danger that could exist to them," he told reporters in Brussels. "The question is where to draw the line. It's very easy to draw conclusions in hindsight."

Evropský komisař pro oblast zdravotnictví John Dalli však na obranu Německa uvedl, že vyšetřovatelé byli nuceni jednat rozhodně v důsledku paniky, která zasáhla celý kontinent.
“Musíme pochopit, že lidé v určitých situacích mají zodpovědnost informovat občany o hrozícím nebezpečí ihned, jak je to možné,“ řekl novinářům v Bruselu.
“Otázka je, kde vymezit hranici. Je velmi snadné je zpětně kritizovat.“


 

Read the original version at www.praguepost.com

2010 The Prague Post Limited www.praguepost.com. All rights reserved. Publikováno na základě dohody s The Prague Post. 


 

 

 

česky english  SpeakOnline > Angličtina online > News > E. coli source remains unknown

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz