Die Gesundheit und die Krankheiten
Zdraví a nemoci

 

 

Otázky v sekci němčina online slouží online lektorům jen jako náměty pro vedení konverzace nebo doučování na dané téma. Není nutné, ani žádoucí se držet jejich přesného znění a pořadí, naopak. Každá otázka se dá rozvinout v delší rozhovor dle Vaší potřeby, přání, zájmu a jazykové úrovně.

1. Was tust Du für Deine Gesundheit?
1. Co děláš pro své zdraví?
2. Was solltest Du für Deine Gesundheit tun und warum tust Du es nicht?
2. Co bys měl ještě dělat pro své zdraví a proč to neděláš?
3. Was hältst Du von den folgenden Gesundheitsfaktoren des Menschen:Die Ernährung, Bewegung, Psyche, Genetik?
3. Co si myslíš o významu následujících faktorů na zdraví člověka:Strava, pohyb, psychika, genetika?
4. Nenne Krankheiten, die Du kennst. Was weißt Du von ihnen? Wie äußern sie sich, wie werden sie geheilt, wie werden sie übertragen, wie gefährlich sind sie?
4. Vyjmenuj nemoci, které znáš a co o nich víš? Jak se projevují, jak se léčí, jak se přenáší, jak jsou nebezpečné?
5. Welche Arztspezialisten kennst Du, und womit beschäftigen sie sich?
5. Jaké lékařské specializace znáš a čím se zabývají?
6. Wo überall kann man behandelt werden (die Arztpraxis, das Ärztehaus, das Krankenhaus)?
6. Kde všude se dá léčit (ordinace, poliklinika, nemocnice)?
7. Nenne das Personal, welchem Du begegnen kannst (die Krankenschwester, der Arzt, der Chefarzt, der Krankenhelfer)
7. Vyjmenuj personál, se kterým se můžeš setkat (sestra, lékař, primář, nemocniční,zřízenec)
8. Was alles kann Dir in der Arztpraxis oder im Krankenhaus passieren (beschreibe mit konkreten Beispielen – „ich muss mir einen Termin holen, ich muss warten bis die Krankenschwester kommt“, usw.)
8. Co všechno Tě může čekat v ordinaci nebo v nemocnici (popiš na konkrétních příkladech – „musím se objednat, čekám až přijde sestra atd.“)
9. Was gefällt Dir und was stört Dich am tschechischen Gesundheitswesen? Hast Du einen Vergleich mit dem Ausland?
9. Co Ti se Ti líbí a co Ti vadí na českém zdravotnictví? Máš srovnání se zahraničím?
10. Was hat sich im tschechischen Gesundheitswesen seit dem Jahr 1989 verändert?
10. Co se změnilo v českém zdravotnictví od roku 1989?
11. Was würdest Du an unserem Gesundheitswesen verändern und wie? Was hältst Du von der Kostenbeteiligung des Patienten?
11. Co bys změnil na našem zdravotním systému a jak? Co říkáš spoluúčasti pacienta na hrazení nákladů?
12. Versuche aufzuzählen, was alles der Staat bezahlen muss, wenn Du an einer Angina erkrankst.
12. Zkus vyjmenovat, co všechno musí stát zaplatit, když onemocníš angínou.

 

 

  

česky english  SpeakOnline > Němčina online > Maturitní otázky > Die Gesundheit und Krankheiten

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz