Das Einkaufen
Nakupování

 

 

Otázky v sekci němčina online slouží online lektorům jen jako náměty pro vedení konverzace nebo doučování na dané téma. Není nutné, ani žádoucí se držet jejich přesného znění a pořadí, naopak. Každá otázka se dá rozvinout v delší rozhovor dle Vaší potřeby, přání, zájmu a jazykové úrovně.


1. Zähle verschiedene Geschäftsarten, die auf dem Markt sind, auf. Beschreibe deren Funktion, Ware, Vorteile und Nachteile. Führe es konkret aus.
1. Vyjmenuj různé druhy obchodů, které jsou na trhu. Popiš jejich funkci, zboží, výhody a nevýhody. Rozveď a konkretizuj.
2. Wie oder wo kaufst Du ein? Warum gerade so?
2. Jak nebo kde nakupuješ Ty? Proč zrovna tak?
3. Welche Zahlungsmöglichkeiten gibt es heutzutage?
3. Jaké jsou dnes platební možnosti?
4. Wie hat sich das Einkaufen seit dem Jahr 1989 verändert?
4. Jak se změnilo nakupování od roku 1989?
5. Worin liegt der Erfolg der Geschäftsketten?
5. V čem spočívá úspěch obchodních řetězců?
6. Warum gehören die meisten Nahrungsmittel-Kleinläden den Vietnamesen, wenn die tschechischen Unternehmer den Geschäftsketten nicht konkurrieren können?
6. Proč dnes patří většina menších obchůdků s potravinami vietnamcům, když čeští obchodníci nedokáží řetězcům konkurovat?
7. Denkst Du, dass Du Dich von der Werbung beeinflussen lässt? Gebe in Beispielen die Ware an, die Du einkaufst – konkrete Marken. Warum gerade diese Marken J. Und nun noch einmal. Denkst du, dass Du Dich von der Werbung nicht beeinflussen lässt? J
7. Myslíš si že na Tebe působí reklama? Dej příklady toho, jaké zboží nakupuješ – konkrétní značky. Proč právě Tyto značky :). A teď znovu. Myslíš si, že na Tebe nepůsobí reklama? J
8. Überlege, wo überall um Dich herum Werbung ist. Gebe Beispiele an.
8. Zamysli se kde všude kolem Tebe je reklama. Dej příklady.
9. Ahmt ein Dialog zwischen einem Kunden und dem Verkäufer beim Einkauf, bei der Reklamation nach, wechselt die Rollen.
9. Sehrajte dialog zákazníka a prodavače při nákupu, při reklamaci, vyměňte si role.

 

  

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz