Czech republic
Česká republika

 

     

 

Otázky v sekci angličtina online slouží online lektorům jen jako náměty pro vedení konverzace nebo doučování na dané téma. Není nutné, ani žádoucí se držet jejich přesného znění a pořadí, naopak. Každá otázka se dá rozvinout v delší rozhovor dle Vaší potřeby, přání, zájmu a jazykové úrovně.


Where do you live in CR?
Kde v ČR žiješ?
Where do you like it the most? Why?
Kde se Ti líbí nejvíc? Proč?
Describe the countryside and nature in the CR.
Popiš krajinu a přírodu ČR?
Where does it exist and in what zone?
Kde leží a v jakém pásmu?
How many inhabitants does CR have and name our neighbours on all sides.
Kolik má ČR obyvatel a vyjmenuj naše sousedy ze všech stran.
Why would you recommend/would you not recommend a visit to the CR to a foreigner and what places would you recommend/would you not recommend?
Proč bys doporučil/nedoporučil cizinci návštěvu ČR a jaká místa bys doporučil/nedoporučil?
Describe briefly/or in general, the history of the CR in the last one hundred years- when did it originate, what regimes and systems in history it went through? (Austrio-Hungarian, 1st Republic, Protektorat, Komunismus, free CSFR and CR.
Popiš stručně/nebo obsáhle historii ČR v posledních sto letech – kdy vznikla, jakými režimy a systémy v historii prošla? (Rakousko-Uhersko, 1. republika, Protektorát, Komunismus, svobodné ČSFR a ČR.
Describe the economic development of the CR in the last one hundred years-compare it with our neighbours and to the world (development of industry and businesses, economy) for different periods.
Popiš hospodářský vývoj ČR v posledních sto letech – srovnej se sousedy a světem (rozvoj průmyslu a obchodu, ekonomiky) v různých obdobích.
What social and political system do we have today? Describe the positives and negatives.
Jaký máme dnes společenský a politický systém? Popiš klady a zápory.
Compare it with other systems in the world and throughout history.
Srovnej s jinými systémy ve světě a v historii.
How developed is our economy today?
Jak je dnes rozvinuta naše ekonomika?
What do we know how to do and what supports us?
Co umíme, co nás živí? Compare us with other countries in different sectors of the economy. Srovnej nás s jinými zeměmi v různých oborech hospodářství.
Talk about Czech culture and sport.
Povídej o české kultuře a sportu.
What do you like and what don’t you like?
Co se Ti líbí a co se Ti nelíbí?
What famous characters in Czech history and in the present are the most famous in the world?
Jaké osobnosti české historie a současnosti jsou ve světě nejznámější?
(Politics, culture, sport, science).
(Politika, kultura, sport, věda).
Who do you valuate the most? Name them and say why. Talk about them.
Koho si nejvíce ceníš Ty? Jmenuj některé a řekni proč. Povídej o nich.

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz