Crocodiles are facing the chopping block
Cash-strapped south Moravian farm to sell the reptiles as meat

Krokodýlům hrozí, že půjdou na špalek
Moravská farma ve finančních nesnázích je plánuje prodat na maso

 

 

Some 100 crocodiles are on the chopping block in Velký Karlov, where a cash-strapped crocodile farm is planning to slaughter the crocs, which are of the Nile subspecies, and sell their meat and skin to the highest bidder.

Zhruba stovce krokodýlů nilských z farmy ve Velkém Karlově hrozí, že půjdou na špalek, a maso s kůží budou prodány tomu, kdo dá nejvyšší nabídku.

The plans have animal welfare groups grinding their teeth.
"We strictly reject the legislation," snapped Eva Hodek, director of the Prague-based Foundation for Protection of Animals, of a plan to amend legislation banning the practice.
"There's no reason for us to be the only country in the EU to slaughter crocodiles."

Nad těmito plány skřípou zuby ochránci práv zvířat.
“Striktně odmítáme takovou legislativu,” zlobí se Eva Hodková, ředitelka pražské Nadace na ochranu zvířat nad plánem změnit současnou legislativu, která zabíjení krokodýlů zakazuje.
“Není důvod, abychom byli jedinou zemí EU, která bude porážet krokodýli.”

Asked by The Prague Post for his reaction to the criticism, farm owner Antonín Kyjovský snarled, "And killing other animals is not cruelty? This is only an anomaly in the Czech Republic; in the wider world, it is not anything exceptional."

Na otázku týdeníku The Prague Post, jak vnímá kritiku ze strany ochránců zvířat, vlastník farmy Antonín Kyjovský opáčil otázkou zda „není zabíjení ostatních zvířat též krutostí. Je to anomálií pouze v České republice, ale ve světě se nejedná o nic výjimečného.”

Kyjovský said he expects to have no trouble selling the meat of his fattest animals to Prague restaurants - where crocodile steak comes at a reported average price of 600 Kč a plate - and crocodile skin to the makers of belts and shoes.

Kyjovský řekl, že neočekává žádné problémy s prodáváním nejvykrmenějších zvířat do pražských restaurací, kde steak z krokodýla stojí průměrně kolem 600 korun, a kůže půjde výrobcům pásků a bot.

The Agriculture Ministry, which is altering regulations for the quirky practice apparently at the behest of a single business, insists nothing murky is going on below the surface.
Confirming a draft law would make it legal "to slaughter crocodiles from the farm breeding and process them for animal products," ministry spokeswoman Tereza Dvořáčková told The Prague Post the law would only bite on crocs that were born and bred in captivity for slaughter and human consumption.

Ministerstvo zemědělství, které pracuje na nové vyhlášce, tvrdí, že na podivných praktikách ušitých na míru jedinému podnikateli v zemi, není nic skandálního.
Mluvčí ministerstva Tereza Dvořáčková potvrdila týdeníku The Prague Post, že zákon umožní “porážku krokodýlů z farmového chovu a jejich zpracovávání na živočišné produkty,” a dodala, že porážet se budou pouze zvířata vychovaná v zajetí.

Dvořáčková rebuffed criticism of the measure, suggesting the practice would actually help cut down on the hunting of endangered crocodiles by "satisfying demand."
She said that after consultation is completed, the measure will be further chewed on by the Government Legislative Council and then the agriculture minister, who will ultimately sign the crocs' death sentence in a few months' time.

Dvořáčková odmítla kritiku připravované vyhlášky s tím, že tento postup v podstatě zmenší tlak na lov krokodýlů ve volné přírodě uspokojením poptávky. Dále sdělila, že po vypořádání připomínek bude vyhláška poslána k projednání do Legislativní rady vlády a za pár měsíců nakonec ministr zemědělství podepíše definitivní rozsudek smrti krokodýlů.

Staring down the controversy, Kyjovský said media reports had exaggerated the nature of his plans, pointing out, "We will not kill them all at once."
He said none of the crocs had been caught in the wild but were of Thai and French farm heritage.

Kyjovský v reakci na kontroverzi vyvolanou informacemi o úmyslech farmy tvrdí, že media jeho záměr zveličila, a zdůraznil, že je “nezabije všechny najednou.”
Podle Kyjovského žádný z krokodýlů nebyl odchycen v divočině, nýbrž byli nakoupeni na farmách v Thajsku a Francii.

Even some fellow crocodile farmers are seething. Miroslav Procházka, director of the country's oldest crocodile farm in Chvalšiny, told the Associated Press he would not kill a single one of his impressive collection of 110 crocs, which includes 21 of the 23 crocodile subspecies.
The Nile crocodile, African in origin, is considered the least endangered of its family, but other subspecies in parts of Asia and South America are considered endangered or even, in the case of the Philippine crocodile, on the verge of extinction.

Vře to i mezi ostatními farmáři. Miroslav Procházka, ředitel nejstarší krokodýlí farmy v zemi ve Chvalšinách, řekl agentuře AP, že by nezabil jediného z ohromné sbírky 110 krokodýlů, protože obsahuje 21 z celkových 23 druhů.
Nilský krokodýl afrického původu patří k nejméně ohroženému druhu krokodýlů, ale druhy pocházející z oblasti Asie a Jižní Ameriky jsou považovány za ohrožené, a v případě krokodýla filipínského dokonce hrozí vyhynutí.

Read the original version at www.praguepost.com

2010 The Prague Post Limited www.praguepost.com. All rights reserved. Publikováno na základě dohody s The Prague Post. 


 

 

 

česky english  SpeakOnline > Angličtina online > News > Crocodiles are facing the chopping block

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz