Hard Sell: ČR skeptical on euro bailout fund

Nepřesvědčena: ČR zůstává skeptická vůči záchrannému fondu EU

Analysts say strong stand not in country's long-term interest

 

Analytici zpochybňují výhodnost takového postoje ČR v dlouhodobém měřítku 

 

Posted: February 23, 2011                     Courtesy Photo
By Cat Contiguglia


A Feb. 14 meeting of the European Union's finance ministers in Brussels about the union's fiscal policy highlighted the divide between smaller southern economies and more dominant northern members - but Czech representation just drew a euroskeptic line even deeper in the sand, a move economists say is not in the country's long-term best interests.

Na setkání ministrů financí členských zemí EU v Bruselu se při řešení fiskální politiky unie zvýraznily rozdíly mezi menšími ekonomikami jižních zemí a dominantnějšími severskými členy, přičemž české zastoupení se pouze podařilo upevnit euro-skeptickou hranici, což je podle ekonomů krok, který není v dlouhodobém zájmu země.

Leading economies appeared to be pitted against smaller members as Germany, a dominant economy that has borne much of the recent bailouts in the eurozone, demanded tighter fiscal policies among members in exchange for expanding the capacity of the current bailout fund.

Zatímco byly silné ekonomiky postaveny proti malým, Německo jako země s dominantní ekonomikou, která financovala většinu nedávných záchranných akcí v rámci eurozóny, si vyžádalo přísnější fiskální opatření mezi členskými zeměmi, aby se zvětšil objem současného záchranného fondu.

But the Czech Republic was skeptical about both sides at the meeting, which was meant to facilitate plans for fiscal policy to be finalized in March. Finance Minister Miroslav Kalousek rejected expanding the lending capacity of the European Stability Mechanism (ESM), and Prime Minister Petr Nečas criticized the Competitiveness Pact introduced by France and Germany that would require harmonized tax and labor policies across the EU.

Česká republika však na setkání zůstala skeptická vůči oběma stranám, které se snažili podporovat ukončení fiskálních plánů koncem března. Ministr financí Miroslav Kalousek odmítl zvětšení objemu půjček v rámci Evropského stabilizačního mechanismu (ESM), a premiér Petr Nečas se přidal s kritikou Paktu konkurenceschopnosti, který navrhuje Francie a Německo, která by vyžadovala sladění daňových a pracovních opatření v rámci EU."I cannot by any means recommend that the Czech government take part in the mechanism," Kalousek said.

Trichet retiring

„V žádném případě nemohu české vládě doporučit, aby se na tomto mechanismu podílela,“ řekl Kalousek.


Nečas rejected the harmonization of tax rates suggested by the crackdown on budgetary oversight advanced by France and Germany, saying it would make the economy "less competitive," though he agreed with other measures in the plan like pension reform and controlled wage growth.

Nečas odmítl harmonizaci daňových sazeb navržených přes razantní opatření, které umožní Francii a Německu dohled na rozpočty jednotlivých zemí, což by podle premiéra vedlo k menší konkurenceschopnosti jednotlivých ekonomik. Premiér podpořil návrhy na důchodovou reformu a pravidelné navyšování mezd.

"The fundamental question is whether these steps should be somehow introduced at the European level or whether individual member countries should introduce them each in its own interest. We prefer the latter approach," Nečas said.

„Zásadní otázkou je, zda by tyto kroky měly být navrhovány na Evropské úrovni či zda by si jednotlivé členské státy neměly připravovat reformy samy. My dáváme přednost tomu druhému variantě,“ řekl Nečas.

Economists dismissed the importance of the Czech Republic's view on the bailout fund because only eurozone countries would be obliged to contribute; however, they suggested the Czech Republic and other small economies were unwise to reject the tighter fiscal policies suggested by Germany, which could help create a more stable eurozone for those bound to join.

Ekonomové odmítají důležitost postoje ČR k záchrannému fondu, protože pouze země eurozóny budou mít povinnost do něj přispět, ale dále také tvrdí, že by bylo nemoudré pro ČR a další malé ekonomiky aby odmítaly přísnější fiskální opatření navrhované Německem, protože mohou pomoci k větší stabilitě eurozóny, do které budou vstupovat.

"There are fears that the enhanced cooperation in the competitiveness pact would increase the gap between those who have and those who haven't introduced the euro, and that it will make the hurdles to joining the eurozone higher," said Janis Emmanouilidis, a senior policy analyst at the European Policy Centre in Brussels. "That is simply not the case."

„Jsou zde obavy, že zvýšená spolupráce v Paktu konkurenceschopnost znovu zvýší rozdíly mezi těmi co zavedli a ještě nezavedli euro, takže překážky vstupu do eurozóny budou ještě větší,“ řekl Janis Emmanouilidis, analytik z Centra pro evropskou politiku. „Tohle ale není ten případ.“

Those countries not yet in the eurozone fear they will have to deal with stricter standards that those in the 17-state economy have flouted, economists said.

Podle tvrzení ekonomů se země, které ještě nevstoupili do eurozóny obávají, že budou muset čelit mnohem striktnějším standardům, které současná sedmnáctka nemusela brát na vědomí.

"This reform is more about strengthening regulatory enforcement on existing member states," said Tomáš Búry, an EU financial affairs expert at the Prague-based Association for International Affairs (AMO). Instead of working double time to meet eurozone entrance standards only to end up in a gang of free wheelers gambling with the euro, new members could expect to be met halfway. "There is no point for the Czech Republic to enter the eurozone unless this reform is made. ... The strengthening of budgetary regulations is in the key interest of the Czech Republic.

„V této reformě jde o posílení regulačních opatření současných členských států,“ řekl Tomáš Búry, EU expert na finanční záležitosti z pražské Asociace pro mezinárodní otázky (AMO). Místo toho aby pracovali dvojnásob aby dosáhly úrovně vstupu do eurozóny kde by stejně skončily ve skupině rebelů pohrávajících si s eurem, noví členové by se měli snažit být vstřícní. „Není důvod aby ČR vstoupila do eurozóny dokud nebude provedena reforma….Posílení rozpočtových regulací je klíčovým zájmem ČR.

"In five years, when there is a thought-out reform and strengthened surveillance of states, there should be a political debate about entering the eurozone."

„Až bude za pět let provedena pečlivě promyšlená reforma a posilněn dohled nad státy, pak může teprve začít politická debata o vstupu do eurozóny.“

Despite the common end goal of a stable eurozone, tighter fiscal reforms will probably slip through the cracked coalition.

I přes společný cíl stabilní eurozóny přísnější fiskální reformy nejspíš proklouznou nejednotnou koalicí.

"It's likely many of these measures will not go through," said Zsolt Darvas, a research fellow at the Brussels-based think tank Bruegel, as they are highly politicized. "Just look at France. It took 10 years of discussion just to raise the retirement age by a single year."

„Je pravděpodobné, že mnoho z těchto opatření neprojde,“ řekl Zsolt Darvas, výzkumný pracovník odborného střediska Bruegel v Bruselu, protože jsou velmi zpolitizovaná. „Jen se podívejte třeba na Francii. Trvalo jim deset let prodiskutovat posunutí věku odchodu do důchodu o pouhý rok.“

Partly to blame is the discomfort of smaller economies with Germany's dominance.

Částečně je možno vinit z problémů malé ekonomiky dominované Německem.

"I remember when Germans were hesitant in 2010 to show solidarity and do something to help calm down the markets," Emmanouilidis said. "I know that others have a problem with the German leadership role ... but they're coming up with these proposals because they're the strongest boy in the group, and from their perspective, it's the high route."

„Pamatuji si, jak Němci váhali v roce 2010, než prokázali solidaritu a podnikli kroky ke zklidnění trhu,“ řekl Emmanouilidis. „Vím, že ostatní mají problém s německou rolí vůdce….ale oni přicházejí s nápady, protože jsou nejsilnějším hráčem ve skupině a z jejich pohledu se jedná o vysokou hru.“

What did make some ground was an agreement among eurozone finance ministers to double the EU's lending capacity with the creation of the 500 billion euro ($680 billion/12.2 trillion Kč) ESM starting in 2013, though specifics remained unclear. ESM skeptics led by Germany suggested instead that the existing European Stability Finance Mechanism expand to its full capacity of 440 billion euros.

Ministři financí jednotlivých zemí eurozóny se shodli zdvojnásobení objemu půjček poskytnutím 500 miliard euro ( 680 miliard dolarů/ 12.2 triliónů korun) pro ESM do roku 2013, ačkoliv další detaily nebyly určeny. Skeptici vůči ESM v čele s Německem navrhli, aby kapacita současného Evropského fondu finanční stability byl zvětšena na 440 miliard euro.

Kalousek said if the Czech Republic was in the eurozone, it would pay 170 billion to 180 billion Kč into the fund over three years.

Kalousek řekl, že pokud by ČR byla v eurozóně, tak by do těchto fondů během tří let zaplatila od 170 až do 180 miliard Kč.

"Roughly a third of the eurozone countries would probably risk a situation where they would have to apply for financial help" after meeting their fund contributions, he said.

„Zhruba třetina zemí eurozóny by pravděpodobně riskovala situaci, ve které by byly nuceny požádat o finanční pomoc“ po tom co, by splnily požadavky přispívání do fondů, řekl Kalousek.

Some members of Parliament in the Committee on Economic Affairs have also complained that wording for the bailout plan discussed at the Brussels meeting stipulated bailouts are for times of a "systemic risk to the eurozone," which some smaller countries fear eliminates them.

Někteří členové parlamentu, kteří jsou ve Výboru pro hospodářské záležitosti, si postěžovali na znění záchranného plánu, o kterém se v Bruselu diskutovalo, protože podle nich pomoc vyhrazená pouze pro případ „systémového ohrožení eurozóny“ může vyvolat v menších členských zemích strach z vyloučení.

"Greece's economy is a small part of the Euro 17 economy, but at the same time, when Greece was stumbling and about to fall, this was an issue that could have become a systemic threat. The argument that because you are small, you won't get help doesn't fly," Emmanouilidis said.

„Řecká ekonomika je pouze malou částí ekonomiky celé eurozóny, ale když Řecko klopýtalo a blížilo se pádu, toto téma se stalo ohrožením celého systému. Argumentace, že když jste malý, tak vám nepomůžou, prostě nefunguje,“ řekl Emmanouilidis
 

 

Read the original version at www.praguepost.com

2010 The Prague Post Limited www.praguepost.com. All rights reserved. Publikováno na základě dohody s The Prague Post. 


 

česky english  SpeakOnline > Angličtina online > News > ČR skeptical on Euro bailout fund

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz