Чешская республика.
Česká republika

 

  

 

Otázky v sekci ruština online slouží online lektorům jen jako náměty pro vedení konverzace nebo doučování na dané téma. Není nutné, ani žádoucí se držet jejich přesného znění a pořadí, naopak. Každá otázka se dá rozvinout v delší rozhovor dle Vaší potřeby, přání, zájmu a jazykové úrovně.


Где в Чехии Вы живете? Где Вам больше всего нравится?Почему?
Kde v ČR žiješ? Kde se Ti líbí nejvíc? Proč?
Опишите ландшафт и природу Чехии? Где она находится, в какой полосе?
Popiš krajinu a přírodu ČR? Kde leží a v jakém pásmu?
Сколько жителей в Чехии, и назовите наших соседей со всех сторон.
Kolik má ČR obyvatel a vyjmenuj naše sousedy ze všech stran.
Почему бы Вы порекомендовали/ не порекомендовали иностранцу визит в Чехию и какие места бы Вы порекомендовали/ не порекомендовали?
Proč bys doporučil/nedoporučil cizinci návštěvu ČR a jaká místa bys
doporučil/nedoporučil?
Расскажите вкратце или подробнее о истории Чехии за последние сто лет-когда образовалась, через какие исторические режимы и системы прошла? ( Австро-Венгрия, 1. республика, Протекторат, Коммунизм, свободная Чехословакия и Чехия).
Popiš stručně/nebo obsáhle historii ČR v posledních sto letech – kdy vznikla, jakými režimy a systémy v historii prošla? (Rakousko-Uhersko, 1. republika, Protektorát, Komunismus, svobodné ČSFR a ČR.
Опипшите экономическое развитие Чехии за последние сто лет- сравните с соседними странами и миром (развитие промышленности и торговли, экономики в разных периодах).
Popiš hospodářský vývoj ČR v posledních sto letech – srovnej se sousedy a světem. (rozvoj průmyslu a obchodu, ekonomiky) v různých obdobích
Какой социальный и политический режим в настоящее время действует в Чехии? Назовите плюсы и минусы. Сравните с другими режимами в мире и в истории.
Jaký máme dnes společenský a politický systém? Popiš klady a zápory. Srovnej s jinými systémy ve světě a v historii.
Насколько развита наша экономика на данный момент? Что мы умеем, чем мы зарабатывает на жизнь? Сравните нас с другими странами в разных секторах экономики.
Jak je dnes rozvinuta naše ekonomika? Co umíme, co nás živí? Srovnej nás s jinými zeměmi v různých oborech hospodářství.
Расскажите о чешской культуре и спорте. Что Вам нравится а что нет?
Povídej o české kultuře a sportu. Co se Ti líbí a co se Ti nelíbí?
Какие исторические и современный чешские личности наиболее известны в мире? (Политика, культура, спорт, наука)
Jaké osobnosti české historie a současnosti jsou ve světě nejznámější? (Politika, kultura, sport, věda).
Кого Вы уважаете больше всего?Назовите нескольких и скажите почему. Расскажите о них.
Koho si nejvíce ceníš Ty? Jmenuj některé a řekni proč. Povídej o nich.

 

česky english  SpeakOnline > Ruština online > Běžná témata > Česká republika

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz