Česká Republika
République tchèque

 

  

 

Otázky v sekci francouzština online slouží online lektorům jen jako náměty pro vedení konverzace nebo doučování na dané téma. Není nutné, ani žádoucí se držet jejich přesného znění a pořadí, naopak. Každá otázka se dá rozvinout v delší rozhovor dle Vaší potřeby, přání, zájmu a jazykové úrovně.

1. Où tu habites dans la Tchèquie? Où il te plaît le plus? Pourquoi?
1. Kde v ČR žiješ? Kde se Ti líbí nejvíc? Proč?
2. Décris le paysage et la nature en Tchèquie? Où elle se trouve et dans quelle zone?
2. Popiš krajinu a přírodu ČR? Kde leží a v jakém pásmu?
3. Combien d'habitants vivent en RT et nomme des pays voisins autour de la Tchèquie.
3. Kolik má ČR obyvatel a vyjmenuj naše sousedy ze všech stran.
4. Pourquoi tu recommanderais/ne recommanderais pas la visite en RT à un touriste et quels lieux tu lui recommanderais?
4. Proč bys doporučil/nedoporučil cizinci návštěvu ČR a jaká místa bys doporučil/nedoporučil?
5. Décris brièvement/ou amplement l'histoire de la République tchèque dans les dernières cent années – quand elle a été née, à travers quels régimes et systèmes dans l'histoire elle a passé? (Autriche-Hongrie, 1er République, Protectorat, communisme, autonome République fédérale de la Tchècoslovaquie et République tchèque).
5. Popiš stručně/nebo obsáhle historii ČR v posledních sto letech – kdy vznikla, jakými režimy a systémy v historii prošla? (Rakousko-Uhersko, 1. republika, Protektorát, Komunismus, svobodné ČSFR a ČR.
6. Décris l’évolution économique de la RT dans les dernières cent années – compare avec des pays voisins et le monde (l’essor de l’industrie et du marché, de l’économie) dans des époques différentes.
6. Popiš hospodářský vývoj ČR v posledních sto letech – srovnej se sousedy a světem. (rozvoj průmyslu a obchodu, ekonomiky) v různých obdobích
7. Quel système social et politique nous avons aujourd’hui ? Décris des avantages et désavantages. Compare aves d’autres systèmes dans le monde et dans l’histoire.
7. Jaký máme dnes společenský a politický systém? Popiš klady a zápory. Srovnej s jinými systémy ve světě a v historii.
8. Comment notre économie elle est développée aujourd’hui ? Qu’est-ce que nous savons faire ? Compare la RT avec d’autres pays dans des domaines industriels différents.
8. Jak je dnes rozvinuta naše ekonomika? Co umíme, co nás živí? Srovnej nás s jinými zeměmi v různých oborech hospodářství.
9. Raconte de la culture et du sport tchèque. Qu’est-ce qu’il te plaît et qu’est-ce qu’il ne te plaît pas ?
9. Povídej o české kultuře a sportu. Co se Ti líbí a co se Ti nelíbí?
10. Quels personnages tchèques de l’histoire et de la présence sont connus mondialement ? (politique, culture, sport, science).
10. Jaké osobnosti české historie a současnosti jsou ve světě nejznámější? (Politika, kultura, sport, věda).
11. Qui toi t’apprécie le plus ? Nomme quelques-uns et dis pourqoui. Raconte d’eux.
11. Koho si nejvíce ceníš Ty? Jmenuj některé a řekni proč. Povídej o nich.

 

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz