Bribery claimed in driving tests
Three-quarters of Prague driving-test officials face charges

Obviněni z vymáhání úplatků při řidičských zkouškách
Tři čtvrtiny pražských komisařů čelí obvinění

 

 

Road safety experts are crying foul over the allegations of extensive bribery in the awarding of driving licenses, involving some three-quarters of Prague's driving-test examiners.
Fourteen of the 19 testing officials at Prague City Hall's Transportation Administration department are accused of taking bribes of between 2,000 and 15,000 Kč from driver's license candidates. If convicted of bribery and abuse of power, the accused each face up to eight years in jail.

Bezpečností experti na silniční dopravu kritizují nečisté praktiky obviněných komisařů, kteří se měli údajně dopustit rozsáhlé korupce při udělování řidičských průkazů. Byly obviněny celé tři čtvrtiny pražských zkušebních komisařů. Čtrnáct ze devatenácti zkušebních komisařů z Odboru dopravně správních agend na pražském magistrátu je obviněno z přijímání úplatků od žadatelů o řidičský průkaz v rozmezí od 2 do 15 tisíc korun. V případě odsouzení za uplácení a zneužití pravomoci hrozí každému z nich odnětí svobody až na osm let.

The anti-corruption police (ÚOFK) announced the arrests after a months-long investigation showed evidence of at least 10 bribery incidents since January alone, with dozens of others candidates believed to have gotten their licenses this way, as well.
"The examiners intentionally abused their powers by accepting the bribes and not assessing the applicants for their abilities and their test results, but by simply evaluating the exam as 'pass' based on the provided bribes," ÚOFK spokesman Roman Skřepek said.

Protikorupční policie (ÚOFK) informovala, že k zatčení došlo po několikaměsíčním vyšetřování, které od ledna potvrdilo 10 případů o převzetí úplatku a v dalších několika případech se předpokládá, že uchazeči získali své řidičské průkazy podobným způsobem.
“Zkušební komisaři přijetím úplatku úmyslně zneužili svojí pravomoc, a to konkrétně tak, že v rámci provádění zkoušek odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění neprováděli hodnocení znalostí a dovedností žáků na základě výsledků jednotlivých zkoušek, ale zkoušku vyhodnocovali výsledkem „prospěl“ na základě poskytnutí úplatku,“ řekl mluvčí ÚOFK Roman Skřepek.

Six employees of a Prague 5 driving school who the ÚOFK says were involved as middlemen in the scam have also been charged in the investigation.
"When the final examination came up, they would give the examiners bribes amounting from 2,000 to 15,000 Kč," Skřepek said in a statement.

Šest zaměstnanců autoškoly na Praze 5 bylo podle ÚOFK zapojeno jako prostředníci v celém podvodu a jsou také obviněni v rámci vyšetřování.
“Když došlo na závěrečné zkoušky, zkoušející si vyžádali úplatky od dvou tisíc do patnácti tisíc korun,” uvedl Skřepek v prohlášení.

'Legal drivers put at risk'
Road safety and auto organizations have roundly criticized the revelations, which emerged the same month as the launch of a UN Decade for Global Action on Road Safety.
Igor Sirota, spokesman for the Czech Central Auto-Moto-Club, said his group had been calling for a licensing overhaul for the past 15 years, branding the current system "unacceptable, unworkable and open to corruption."

“Právoplatní řidiči ohroženi”
Organizace zajištující bezpečnost na silnicích spolu s Ústředním automotoklubem ČR (ÚAMK) ostře kritizovali odhalené skutečnosti, ke kterým došlo shodou okolností ve stejnou dobu, jako k vyhlášení Desetiletí mezinárodních aktivit za bezpečnost na silnicích vyhlášenou Organizací spojených národů.
Igor Sirota, mluvčí Ústředního automotoklubu ČR řekl, že ÚAMK bojuje za změnu systému zkoušek již celých 15 let, a označil systém za “nepřijatelný, nefunkční a poskytující prostor pro korupci.”

Sirota told The Prague Post he advocated replacing the current municipal model with a national testing system that would be less susceptible to corruption, adding the quality of driving schools also needed to be improved.
Jaroslav Heinrich, the country's project manager of the EU regional development program for road safety known as Save Our Lives, said the requirement for a driver's license was "something every road safety expert could agree upon."

Sirota dále řekl týdeníku The Prague Post, že pokud by současný model, který magistrát používá pro přezkušování uchazečů nahradil celostátní systém přezkušování, tak by byl méně náchylný ke korupci. Dodal, že je nutné zlepšit kvalitu autoškol.
Jaroslav Heinrich, projektový manažer Regionálního rozvojového programu EU za Českou republiku, který má na starost program zajišťující bezpečnost na silnicích pod názvem “Zachraňte naše životy”, sdělil týdeníku, že požadavky na získání řidičského průkazu jsou něčím, “na čem by se shodli všichni dopravní odborníci.”

Heinrich said that while it was debatable how many hours of driving lessons were necessary, it was the testing procedure that was the most "crucial point" in the whole process because it proved whether a candidate was fit to drive.
Rochelle Sobel, president and founder of the Association for Safe International Road Travel, told The Prague Post it was "extremely important" to have educated drivers, as people who unfairly obtain their licenses "not only risk their own lives but the lives of others."

Zatímco počet hodin nutný k získání řidičského průkazu je otázkou další, otázka průběhu řidičské zkoušky je “zásadní věc” v celém procesu, protože se jedná o posouzení, zda je uchazeč schopen řídit, míní Heinrich.
Podle Rochelle Sobelové, prezidentky a zakladatelky Asociace pro mezinárodní bezpečnost silniční dopravy je “extrémně důležité”, abychom měli proškolené řidiče, protože lidé, kteří získali řidičský průkaz nepoctivě představují “risk nejenom pro svoje vlastní životy, ale zároveň i pro ostatní.”

Peter Rogers, Chief Examiner of the UK-based Institute for Advanced Motorists, agreed full training was "absolutely vital."
"While a driving test doesn't protect new drivers from danger, it at least means there is a certain standard that they have to have reached to be on the road," Rogers said.

Peter Rogers, hlavní zkušební komisař z britského Institutu pro pokročilé motoristy, souhlasí, že školení řidičů na vysoké úrovni je “absolutně klíčové.”
“I když absolvování zkoušky novopečené řidiče před rizikem neochrání, alespoň představují určitý standard, kterého je třeba dosáhnout, aby se jedinec mohl účastnit silničního provozu,” říká Rogers.

He said that allowing "incompetent drivers" to get licenses unfairly puts others at risk, and also sends out a "strong negative message" suggesting traffic rules can be broken with impunity.
"If drivers develop the expectation at the start of their driving career that they can just pay their way through, there is no reason that they will feel the need to do the honest and responsible thing from that point on, and may similarly not respect other driving rules," he said.

Rogers tvrdí, že umožnit “nekompetentním řidičům”, aby získali řidičské oprávnění, ohrožuje ostatní a také vysílá “silný negativní signál,” že je možné kdykoliv beztrestně porušit pravidla dopravního provozu.
“Pokud řidiči získávají hned od počátku pocit, že si můžou všechno zaplatit, pak není důvod, aby nadále cítili potřebu být poctiví a zodpovědní, a tím pádem ani potřebu dodržovat jakákoliv silniční pravidla. “ řekl Rogers.

Licensing review ordered
Nařízená revize systému zkoušek

City Hall has vowed to undertake a comprehensive review of its licensing procedures in the wake of the controversy to "ensure stricter supervision."
Spokeswoman Tereza Krásenská told The Prague Post that City Hall would "implement a procedural analysis of the issuing of driving licenses from the very beginning, from contact with driving schools to the issuing of the license itself," she said.

Magistrát v reakci na současný skandál přislíbil provedení komplexní revize současného postupu při vydávání řidičských oprávnění, aby “zajistil přísnější dohled.”
Mluvčí magistrátu Tereza Krásenská sdělila týdeníku The Prague Post, že “uskuteční procedurální analýzu systému udělování řidičských licencí od samého začátku, od kontaktu s autoškolami až po vydávání průkazů.”

The scandal has meanwhile left the city's driving testing section in disarray, with only five examiners available for the entire city, prompting delays in getting a test appointment.
City Hall has apologized for what it termed a "temporary shortage" of examiners, adding that examiners will work overtime and weekends in an effort to meet the statutory 15-day deadline for tests until new examiners can be hired and trained.

Skandál vyvolal zmatek ve vydávání řidičských průkazů, protože městu zůstalo pouhých pět zkušebních komisařů, což povede k prodloužení čekací doby na závěrečnou zkoušku. Magistrát se omluvil za “dočasný nedostatek” komisařů s tím, že zbylí komisaři si vezmou přesčasy a budou pracovat o víkendech, aby byla dodržena statutární 15 denní čekací lhůta od přihlášení žadatele ke zkoušce k jejímu provedení.

 

Read the original version at www.praguepost.com

2010 The Prague Post Limited www.praguepost.com. All rights reserved. Publikováno na základě dohody s The Prague Post. 


 

 

 

česky english  SpeakOnline > Angličtina online > News > Bribery claimed in driving tests

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz