Bhalla released from prison

Indian businessman freed eight days after Prague Post cover story

 

Bhalla byl propuštěn z vězení

Indický podnikatel byl propuštěn osm dní po otištění titulního článku o jeho případu

týdeníkem The Prague Post

 

Ravi Bhalla, the Indian businessman jailed for the past six months for a crime he seemingly didn't commit, was released from prison June 30, eight days after a Prague Post cover story detailed the murky conditions behind his prosecution and subsequent conviction.

 

Indický podnikatel Ravi Bhalla, který byl šest měsíců vězněn za zločin, který podle všeho nespáchal, byl dne 30.června propuštěn, přesně osm dní poté, co týdeník The Prague Post otiskl ve svém titulním článku detaily nejasných okolností průběhu vyšetřování případu, které vedly k jeho odsouzení.


"They called me and said, 'Pack your things and go,' " Bhalla said of his release. "It just happened. I was so excited, I was not able to talk. My voice went off for awhile."

 

“Zavolali mě a řekli mi ‘sbal si věci, můžeš jít‘, popisuje Bhalla svoje propuštění. “Prostě se to stalo. Byl jsem tak plný vzrušení, že jsem nebyl schopen slova. Úplně mi na chvilku vypověděl hlas.”


The Supreme Court in Brno found irregularities with the investigation and Bhalla's subsequent trial, freeing him from Ruzyně Prison and overturning the results of the original trial. The case will now start from scratch, and if prosecutors decide to move forward again, Bhalla will be retried in a Prague 1 District Court sometime later this year.

 

Nejvyšší soud ČR v Brně objevil nesrovnalosti ve vyšetřování i následném soudním procesu, a tak došlo ke zrušení předchozího verdiktu a Bhallovu propuštění  z ruzyňského vězení. Případ se začne nyní vyšetřovat úplně od začátku, a pokud by se žalobci rozhodli opětovně podat žalobu, byl by Bhalla souzen u Obvodního soudu Prahy 1.


Bhalla was jailed in January and began serving a five-year sentence for tax evasion related to his bar and restaurant business. His conviction came despite a series of questionable surveillance tactics used by police and numerous missteps throughout the investigation including the loss of evidence that was nonetheless admitted in court. The outlandish tactics employed by police and prosecutors prompted speculation of corruption, racism and an incompetent judicial system, and raised serious questions about why Bhalla - an entrepreneur who moved to Prague in 1991 and had been running his bar and restaurant since 2001 - was so specifically targeted.

 

Bhalla byl uvězněn v lednu, kdy nastoupil pětiletý trest za daňové úniky spojené s jeho restauračním a barovým podnikáním. K jeho odsouzení došlo navzdory sérii sporných sledovacích taktik, které policie používala a mnoha chyb v průběhu vyšetřování jako například dočasné ztráty důkazů, které byly přece připuštěny jako důkazní materiál při soudním přelíčení. Prapodivné policejní praktiky a soudní stíhání vybízejí ke spekulacím o korupci, rasismu a nekompetentním soudním systému. Nabízí se otázka proč se stal terčem zrovna podnikatel Bhalla, který se v roce 1991 přestěhoval do Prahy a v roce 2001 si otevřel restauraci.


In December 2010, an appeals court ruled against Bhalla's appeal of his conviction in a closed session without the presence of Bhalla, his lawyer or even the prosecutor assigned to the case. That ruling came just days before a statute of limitations on the case was to expire, after the investigation, a series of police raids on Bhalla's home and businesses and court hearings had dragged on for some five years.

 

V prosinci roku 2010 bylo Bhallovo odvolání odmítnuto při uzavřeném líčení, kde nebyl přítomen ani Bhalla, ani jeho právník, ani žalobce. Došlo k němu jen pár dní před vypršením zákonné lhůty případu, a po vyšetřování a sérii policejních razií do bytu a podniků Bhally, soudních slyšení, které se táhly po dobu pěti let.

In an indication of how quickly the situation has changed since the publication of The Prague Post story, just nine days before Bhalla's release a Supreme Court spokeswoman, Dana Haisová, said of the timetable for resolving the case: "According to Judge [Vladimír] Veselý, the decision will be made in six to eight weeks. I say eight to make sure the decision will be made, because during the holidays, some judges may go on vacation."

 

Předzvěst náhlé změny situace po otištění článku přišla pouhých devět dní před propuštěním Bhally, kdy mluvčí Nejvyššího soudu Dana Haisová začala hovořit o časovém harmonogramu vyřešení případu: “Podle soudce Vladimíra Veselého dojde k verdiktu během šesti až osmi týdnů. Mluvím o osmi, protože, během prázdnin mohou být někteří soudci na dovolené.”

 

But Bhalla said that "because of the article, they took the decision sooner, and they found clear illegalities in my case."

 

Ale Bhalla tvrdí, že “díky článku rozhodli rychleji a našli zřejmé nezákonnosti v mém případu.”


After more than two decades in the Czech Republic, Bhalla made it clear he had picked up at least one local custom as he found himself at a pay phone without change just outside the prison walls.
"I couldn't explain to the taxi driver to come to some bus stop," he said. "So I saw a hospoda, and I said maybe they will have a phone. So I went to the hospoda and asked them to call me a taxi, and said, 'Give me a beer.' I had two beers."

 

Po více než dvaceti letech strávených v České republice Bhalla pochytil minimálně jeden místní zvyk. Poté, co se ocitl venku z vězení bez drobných na telefon, zamířil do nejbližší hospody.

“Nepodařilo se mi taxikáři vysvětlit, aby na mě čekal na nějaké autobusové zastávce. Vtom jsem zahlédl hospodu, tak jsem si řekl, že tam by mohli mít telefon. Zašel jsem tam a požádal je, aby mi zavolali taxi a řekl jsem: ”Dejte mi pivo” a dal jsem si dvě.”

 

And what does a man have for his first meal after being freed from prison?
"I bought Marks & Spencer Indian food," Bhalla said.
After his release, Bhalla made his way home to greet his partner Alesia Ziljajeva and their recently turned one-year-old son Umang. Bhalla called ahead to announce his pending arrival.
"I didn't have the key, so I had to check they were home," he said, adding that both mother and baby were "very happy."

 

A co si dá k jídlu člověk, kterého právě propustili z vězení ?

“Nakoupil jsem si indické jídlo v Marks & Spencer, řekl Bhalla.

Po propouštění jel rovnou domů za svoji partnerkou Alesiou Ziljajevou a jejich synem Umangem, který nedávno oslavil své první narozeniny. Bhalla jim svůj příjezd oznámil předem po telefonu.

“Neměl jsem klíče, tak jsem se musel ujistit, že budou doma,” řekl a dodal, že jak matka, tak dítě byli “velmi šťastni”.


Up next for Bhalla are a couple days of relaxation.
"Everybody is on holiday," he said. "Then, I will talk to the lawyers."
Bhalla has briefly spoken with his mother in India.
"She told me to sleep two days, then call again," Bhalla said.
It remains clear that Bhalla is eager to fully clear his name.
"I am going to fight it here or at the European Union," he said.
The Prague Post sought and failed to receive comment from the Indian Embassy in Prague in the lead up to publishing the initial article on Bhalla's case. Since the publication of that article, it was announced that Indian Ambassador D.P. Srivastava will be transferred to Iran.

 

Dalších pár dní strávil Bhalla relaxací. “Všichni jsou na prázdninách a já půjdu za právníky.”

Bhalla v krátkosti hovořil s matkou v Indii. “Řekla mi, ať se dva dny prospím, a pak opět zavolám, “ řekl Bhalla. Je nadevše zřejmé, že Bhalla dychtí po očištění svého jméno. “Budu bojovat buď tady nebo v Evropské Unii,” dodal.

The Prague Post se pokusil kontaktovat Indické velvyslanectví v Praze před publikací titulního článku o Bhallově případu, leč neúspěšně. Po jeho otištění velvyslanectví oznámilo, že velvyslanec D.P. Srivastava bude přesunut do Iránu.

 


 

 


 Read the original version at www.praguepost.com

2010 The Prague Post Limited www.praguepost.com. All rights reserved. Publikováno na základě dohody s The Prague Post. 


 

 

 

česky english  SpeakOnline > Angličtina online > News > Bhalla released from prison

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz