Belarusian granted asylum

Běloruský disident obdržel azyl

 

Ales Mikhalevich calls KGB prison a 'concentration camp'

Ales Michalevič přirovnává vězení KGB ke „koncentračnímu táboru“


Posted: March 30, 2011

By Jack Buehrer 

Belarusian granted asylum

Walter Novak

Mikhalevich, a 2010 presidential candidate, was held by the KGB.

When he was asked to return to KGB headquarters in Minsk after being free for just a matter of weeks, Ales Mikhalevich knew he had only one choice.

Když po pár týdnech svobody požádali Alese Michaleviče, aby se vrátil do ústředí KGB v Minsku, uvědomil si, že má pouze jednu jedinou možnost.

"I had to leave. I knew I would never again leave that building if I didn't," Mikhalevich told The Prague Post during an interview at the Radio Free Europe/Radio Liberty headquarters.

„Musel jsem odjet. Věděl jsem, že pokud neopustím tu budovu teď, tak už nikdy,“ řekl Michalevič týdeníku The Prague Post v rozhovoru v budově rádia Svobodná Evropa.

Mikhalevich, who ran against entrenched Belarusian President Alexander Lukashenko in the disputed December 2010 presidential elections, was arrested after a wave of protests were stamped out by soldiers and riot police who beat and arrested demonstrators who alleged the elections had been rigged.

Michalevič kandidoval proti běloruskému prezidentovi Alexandru Lukašenkovi v pochybných volbách v prosinci roku 2010, ale po vlně protestů potlačených armádou a policií, která zbila a zatkla demonstranty upozorňující na zmanipulovanost voleb, byl zatčen.

After spending nearly two months in the KGB - the name still used by the Belarusian domestic intelligence service - prison, where he said he was tortured daily along with several other inmates, he was released only after he signed a document agreeing to cooperate with KGB officers.

Po dvou měsících strávených ve vězení KGB – název je stále používán běloruskou rozvědkou – kde byl denně mučen spolu s dalšími vězni, byl propuštěn, avšak až poté co podepsal spolupráci s KGB.

The Mikhalevich file

Age:
 35 
Nationality: Belarusian
Occupation: Attorney, politician
Work experience:Crisis manager at Economics Ministry, legal consultant for association of disabled Afghan War veterans, counsel for Belarusian Independent Trade Union 2008-10, deputy chairman of Belarusian Popular Front Party 2004-08. In January 2010, he launched a campaign for president

Once he was out, though, Mikhalevich had no intentions of cooperating.

Michalevič však poté co opustil vězení neměl vůbec v úmyslu spolupracovat.

Upon release, he immediately held a press conference in which he described, in detail, the numerous instances of torture he and his fellow inmates were subjected to, including physical abuse, sleep deprivation, forced exposure to extreme cold with little clothing and being forced to continuously inhale paint fumes in unventilated rooms for more than 40 consecutive hours.

Po propuštění okamžitě svolal tiskovou konferenci na které detailně popsal jakému druhu mučení byl vystaven on a jeho spoluvězni od fyzického násilí, nedostatku spánku, a nuceného pobytu v extrémních teplotách bez dostatečného ošacení až po nucení vdechovat výpary z barevného nátěru v místnosti bez ventilace po dobu více než 40 dnů v kuse.

"Because I had spoken of my treatment in prison, they wanted me to go on television and say that I had lied about the abuse and that it was just my imagination," he said. "If I refused, they would put me back in prison. Only that time, I wouldn't get out."

„Protože jsem mluvil o tom, jak se mnou ve věznici zacházeli, tlačili mě, abych vystoupil v televizi, a prohlásil, že to všechno byla lež, a že se jednalo o pouhé výplody fantazie,“ řekl Michalevič. „Kdybych to odmítl, tak by mě znovu uvěznili – a tentokrát už napořád.“

Fearing for his freedom, and his life, he left his wife and two daughters behind and fled Belarus for Russia, then Ukraine, before reaching an asylum deal with the Czech government.

V obavách o svůj život a svobodu opustil svoji ženu a dvě dcery a uprchl z Běloruska do Ruska, a potom do Ukrajiny, než se mu podařilo vyjednat azyl s českou vládou.

Interior Ministry spokeswoman Petra Schneiderová confirmed that Mikhalevich was granted asylum March 24 but declined to give further details.

Mluvčí Ministerstva vnitra Petra Schneiderová potvrdila, že Michalevič získal 24. března azyl, ale odmítla podat bližší informace.

"When I was in Kyiv, I approached some colleagues who told me the Czech government was ready to support me," Mikhalevich said. "They agreed to issue me a visa very quickly, and they made it very easy for me."

„V Kyjevě jsem mluvil s několika kolegy, kteří mi řekli, že česká vláda je připravena mě podpořit,“ řekl Michalevič. „Vydání mého víza bylo rychle odsouhlaseno, což moji situaci velmi zjednodušilo.“

The 35-year-old attorney, who was born and raised in Minsk, campaigned largely on expanding the economic freedom of Belarusians, while also promoting the idea of a "modern democracy" calling for a greater separation of government powers and respect for human rights. Although Lukashenko and his regime have been criticized by the international community for the abuse of basic human rights and flouting of international law, Mikhalevich insists his own campaign was not overtly anti-regime.

Pětatřicetiletý právník z Minsku rozjel velikou kampaň v boji o ekonomickou svobodu Bělorusů, a zatímco usiloval o moderní demokracii snažil se i prosazovat větší rozdělení vládní moci a větší lidská práva v zemi. Ačkoliv byl režim Lukašenka v minulosti mezinárodně kritizován kvůli porušování základních lidských práv i mezinárodního práva, Michalevič trvá na tom, že jeho kampaň nikdy nebyla otevřeně proti tamnímu režimu.

"As a candidate, I was not critical of Lukashenko," he said. "When I was arrested, they told me it was not because I had incited mass protests or riots. They wanted me so I would make a speech on television critical of the other candidates and to say the government was very good. When I refused, that's when they kept me."

„Jako kandidát jsem Lukašenka otevřeně nekritizoval,“ říká. „Když jsem byl zatčen, tak mi řekli, že to není kvůli vyvolávání masových nepokojů. Chtěli, abych vystoupil v televizi a kritizoval ostatní kandidáty, a prohlásil, že vláda je velmi dobrá. To jsem odmítl, a proto mě drželi dál.“

Mikhalevich said the election campaign was run democratically, and he saw no signs that he or anyone in opposition to Lukashenko would face punishment following the elections.

Michalevič řekl, že volební kampaň probíhala demokraticky, a žádných náznaků, že by se jemu či komukoliv z opozice vůči Lukašenkovi snažil někdo vyhrožovat si nevšiml.

"The day of the elections, everything changed," he said. "Up until then, it felt very democratic. I felt safe."

„V den voleb se všechno změnilo,“ řekl. „Do té doby jsem měl pocit, že vše probíhá demokraticky. Cítil jsem se v bezpečí.“

Shortly after midnight Dec. 20, after returning home after the election results were announced, he was taken into custody after officers broke down his doors. He was one of hundreds arrested that night (including seven presidential candidates) and one of four Lukashenko electoral opponents who were jailed together. Two others, Andrey Sannikau and Mikalay Statkevich, are still in custody, and the third, Uladzimer Nyaklyaeu, is under house arrest.

Když se vracel domů kolem půlnoci 20.prosince, a dozvěděl se výsledky voleb, tak byl zatčen prahu svého domu a vzat do vazby. Byl jedním ze stovek zatčených té noci ( včetně sedmi prezidentských kandidátů) a jedním ze čtyř Lukašenkových oponentů, kteří byli vězněni společně. Dva další kandidáti Andrej Sannikau a Mikalaj Statkevič a třetím byl Uladzimer Nyaklyeau, který je v domácím vězení.

Now living legally in Prague, Mikhalevich is turning his attention to getting his family out of Belarus. He said his wife is still followed daily by the KGB.

Michalevič nyní žije v Praze a svoji pozornost soustřeďuje na snahu vysvobodit svoji rodinu z Běloruska. Jeho ženu však denně sleduje KGB.

"I'm worried for their safety, but I couldn't do anything at the time," he said. "I would like to be able to bring them here or at least get them closer to me where they will be safe."

„Mám obavy o její bezpečnost, ale tenkrát jsem nemohl udělat nic jiného,“ řekl. „Býval bych je rád vzal s sebou anebo alespoň blíže k sobě, abych věděl, že budou v bezpečí.“

While he has vowed to spend his time as a free man campaigning against torture and fighting for the release of political prisoners, he said he hopes to return to Belarus someday, even if it means having to face trial. Belarusian Prosecutor-General Ryhor Vasilevich has said the government has not ruled out requesting Mikhalevich's extradition.

Zatímco slibuje, že všechen svůj volný čas jako svobodný muž věnuje kampani proti mučení a boji za propuštění vězňů, tvrdí, že by se jednoho dne rád vrátil do Běloruska, i kdyby to mělo znamenat, že bude souzen.Běloruský hlavní prokurátor Ryhor Vasilevič řekl, že vláda nevylučuje, že požádá o jeho vydání.

"It depends on the criminal process," Mikhalevich said. "I suppose I will still be a part of the criminal process even while living in the EU. I suppose I may have to spend time in prison again."

„Předpokládám, že trestní stíhání pokračuje i když teď žiji v EU. Takže můžu jednou zase čelit uvěznění,“ říká Michalevič.


 

Read the original version at www.praguepost.com

2010 The Prague Post Limited www.praguepost.com. All rights reserved. Publikováno na základě dohody s The Prague Post. 


 

 

 

česky english  SpeakOnline > Angličtina online > News > Belarusian granted asylum

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz