'Baby boxes' draw UN criticism
NGO leaders vow to continue program to help abandoned babies

OSN kritizuje babyboxy
Vedení neziskové organizace chystá pokračování programu na pomoc odloženým dětem

 

 

A program that allows mothers to deposit unwanted babies in a safe "box" faces criticism from the United Nations.
The UN Committee for Child Rights met in Geneva June 17 and concluded by urging for an end to the so-called baby-box project. It furthermore criticized the disproportionate number of Czech orphans that remain institutionalized.

Program, který umožňuje zoufalým matkám odložit dítě do tzv. babyboxu, čelí kritice ze strany OSN. Výbor OSN pro práva dítěte se na červnovém setkání v Ženevě usnesl na tom, že vyzve ČR k ukončení projektu babyboxů. Dále kritizoval nepřiměřeně vysoký počet sirotků v dětských domovech.

Experts have expressed surprise at some of the UN conclusions.
"I am sure the baby-box project is in line with the Convention of Child Rights in all its 54 articles, especially the one about the child's right to life - the central idea superior to all the remaining ones," said Ludvík Hess, director of the Statim Foundation for Abandoned Children, which helped launch the baby-box program in 2005.

Někteří čeští odborníci však vyjádřili překvapení nad závěry OSN.
“Jsem si jistý, že projekt babyboxů je v souladu s celou Úmluvou o právech dítěte ve všech jejich 54 článcích,” řekl Ludvík Hess, ředitel nadace Statim, která pomáhá odloženým dětem, a také zakladatel programu babyboxů z roku 2005.

Baby boxes are drop-off windows - also nicknamed a "cradle for life" - for unwanted babies and are intended as a last resort for desperate mothers. They are heated and equipped with an alarm to ensure transport to ambulance services and are mostly located on the grounds of or nearby hospitals. The program has saved some 50 lives since its introduction, according to experts, and is designed to prevent unwanted babies from ending up in dumpsters or public restrooms.

Babybox je označením pro speciálně vybavenou schránku, také přezdívanou “schránka života”, kam mohou zoufalé matky anonymně odložit novorozence. Jsou vyhřáté a vybaveny alarmem zabezpečujícím okamžitý transport dítěte do nemocnice, která je zpravidla buď v bezprostřední blízkosti, anebo jsou umístěny přímo v areálu nemocnice. Program již zachránil od počátku své existence padesát životů, a podle expertů pomáhá předcházet tomu, aby byli novorozenci odkládáni do popelnic či na veřejných toaletách.

There are 44 baby boxes throughout the country, and Hess said he plans to double this number.
"The UN misunderstood the whole purpose of baby boxes; otherwise, it wouldn't say it goes against a child's right to life," Hess said. "Moreover, it is not a state-run project. The state did not invest a single crown in it. It is funded by donors."

V současné době je v ČR 44 babyboxů a Ludvík Hess plánuje jejich počet zdvojnásobit.
“OSN celý projekt nepochopila, jinak by netvrdila, že je proti právu dítěte na život,” tvrdí Hess. “Navíc to není státní projekt. Stát na něj nedal ani korunu. Vše je financováno od dárců.”

The UN committee concluded that the state should "undertake all measures necessary to end the baby-box program as soon as possible, to expeditiously strengthen and promote alternatives, and to address the root causes that lead to the abandonment of infants, including provision of family planning as well as adequate counseling and social support for unplanned pregnancies."

Výbor OSN došel k závěru, že je nutné, aby ČR “podnikla všechna nutná opatření k ukončení projektu babyboxů jak jen to bude možné, a aby také rychle posílila a podpořila jeho alternativy. Dále aby určila podstatu problému, který vede rodiče k opuštění svých potomků, včetně posílení plánovaného rodičovství a poskytování adekvátního poradenství a sociální podpory neplánovaným těhotenstvím.”

"I don't understand the UN's criticism," said Zuzana Baudyšová, the head of Our Child Foundation. "I am glad that since the baby boxes began, 50 newborns who ended up there are alive, instead of otherwise dying violently."
Additionally, the UN recommended the establishment of an independent monitoring body to oversee children's rights.

“Nerozumím kritice OSN,” řekla Zuzana Baudyšová z nadace Naše dítě. “Jsem ráda, že za dobu existence babyboxů skončilo 50 novorozenců na živu v babyboxu a nezemřelo násilnou smrtí.”
OSN také doporučila ustanovení nezávislého monitorovacího orgánu, který by dohlížel na práva dítěte.

While many activists agree with Hess, his opinions are hardly universal among childcare experts.
Jan Folda, the program director with SOS Children's Villages, a group that helps match children with adoptive of foster-care families, said, "Without a doubt, the state's support or at least tolerance of baby boxes breaches a child's right to know its parents."
"Despite the existence of developed social networks for families with newborns, parents can get in such desperate social conditions that they opt for placing a child into a baby box as the only possible solution," he added.

Zatímco mnoho aktivistů s Hessem souhlasí, jeho názory zdaleka nejsou všeobecně přijímané.
Jan Folda, programový ředitel SOS Dětských vesniček, což je organizace pomáhající s hledáním adoptivních rodičů pro děti, řekl že “je nepochybné, že stát svou podporou či minimálně tolerancí existence babyboxů přispívá k narušování práva dítěte znát své rodiče.”
“Přes existenci rozvinuté sociální sítě se mohou rodiny s čerstvě narozenými dětmi dostat do tak zoufale sociálních podmínek, že volí umístění dítěte do babyboxu jako jediné možné řešení,” dodal.

At present, state institutions have failed in helping to resolve these situations, Folda said.
The UN opinion is advisory, and there is no enforcement mechanism.
Hess said he planned to continue with the project, which has parallels in other European countries.
Germany has some 80 baby boxes, Slovakia and Poland 16 each, and Italy eight. However, in the United Kingdom, baby boxes are illegal, and abandoning a child is considered a criminal offense.

Odpovědné státní instituce v takových případech evidentně selhávají při napomáhání s řešením obtížných životních situací těchto rodin, řekl Folda.
Názor OSN je doporučující, nikoliv závazný, takže není možné vynucovat jeho naplnění.
Hess řekl, že plánuje s projektem pokračovat. Projekt existuje v podobných formách i v dalších zemích Evropy.
Německo má 80 babyboxů, Slovensko a Polsko mají obě 16, a v Itálii je jich 8. Ve Velké Británii jsou však babyboxy nelegální, a odložení dítěte je považováno za trestný čin.

In 1999, the United States introduced a safe-havens law or "Baby Moses law" to decriminalize leaving children at a safe place like fire stations or hospitals as opposed to leaving them deserted without supervision. The Baby Moses law is said to have saved more than 900 children since its initiation.

V roce 1999 se ve Spojených státech amerických zavedlo tzv. právo bezpečného útočiště či “Mojžíšovo dětské právo”, které zrušilo trestnost opuštění dítěte na bezpečných místech jako hasičské stanice či nemocnice, aby se rozlišil trestný čin opuštění dítěte bez dozoru. Mojžíšovo dětské právo za dobu své existence již údajně zachránilo přes 900 životů.

After the UN's criticism was publicized, an Internet poll showed support for baby boxes, with 19,000 voting in favor of the program, and 390 opposing it.
The UN also renewed its past criticisms of the disproportionate number of parentless Czech children who are institutionalized.

Zveřejnění kritiky OSN vyvolalo značnou vlnu podpory babyboxů v internetových průzkumech, 19 tisíc lidí vyjádřilo podporu projektu, zatímco 390 bylo proti.
OSN také opětovně kritizovala neúměrné vysoké počty dětí v dětských domovech.

The Czech Republic has around 20,000 children in institutions, according to 2010 statistics from the Labor and Social Affairs Ministry. That adds up to one out of every 99 children being institutionalized as compared with one in 287 in France, one in 257 in Hungary and one in 137 in Poland.

V ČR je umístěno v dětských domovech a podobných institucích kolem 20 tisíc dětí, jak uvádí statistiky Ministerstva práce a sociálních věcí, což v praxi znamená jedno z 99 dětí na rozdíl od například Francie, kde je umístěno jedno z 287 dětí, či jedno z 257 v Maďarsku či jedno ze 137 v Polsku. 
 

 

 

 

 

 

 

 


 Read the original version at www.praguepost.com

2010 The Prague Post Limited www.praguepost.com. All rights reserved. Publikováno na základě dohody s The Prague Post. 


 

 

 

česky english  SpeakOnline > Angličtina online > News > 'Baby boxes' draw UN criticism

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz